1352 13 ÕIGUS
Prindi | E-postile | Salvesta
  
Aacheni rahu, 1668
abiellumisvanus
abielulahutus
abieluvara
abieluvaralepingud
adaat KASUTA tavaõigus
administratiivõigus KASUTA haldusõigus
adopteerimine KASUTA lapsendamine
adrakohtud
Adrianoopoli rahu, 1829
advokaadibürood
advokaadid
advokatuur
aegumine
agraarõigus KASUTA maaõigus
ahistav jälitamine KASUTA jälitamine
aianduskooperatiivid KASUTA aiandusühistud
ainuhooldusõigus KASUTA hooldusõigus
ainuomand
ainuõigus
ajakirjandusvabadus
akadeemiline petturlus
aktsepteerimine
aktsiisimaks
alaealised
alaealiste asjade komisjonid KASUTA alaealiste komisjonid
alaealiste komisjonid
alaealiste kuritegevus
alammaakohtud
alemanni õigus
alibi KASUTA tõendamine (jur.)
alimendid KASUTA elatis
alternatiivkaristused KASUTA asenduskaristused
altkäemaks
alusetu rikastumine (jur.)
ametialased kuriteod KASUTA ametialased süüteod
ametialased süüteod
ametisaladused
ametist tagandamine KASUTA tagandamine
amnestia
andmekaitse
andmeturve KASUTA andmekaitse
Anglo-Ameerika õigussüsteem
angloameerika õigussüsteem KASUTA Anglo-Ameerika õigussüsteem
anglosaksi õigus
annakud
apellatsioonikohtud KASUTA kõrgema astme kohtud
apellatsioonimenetlus KASUTA edasikaebemenetlus
arbiitrid KASUTA vahekohtunikud
arbitraažid (jur.) KASUTA vahekohtud
arbitraažimenetlus KASUTA vahekohtumenetlus
arest KASUTA vangistus
arestitud vara KASUTA vara arestimine
arheoloogiline kohtumeditsiin
armuandmine
arreteerimine KASUTA vahistamine
arvutikriminalistika KASUTA küberkriminalistika
arvutikuriteod KASUTA küberkuriteod
arvutipiraatlus KASUTA digitaalpiraatlus
asendusemadus
asendushooldus
asenduskaristused
asendustäitmine
asitõendid
asjad (jur.)
asjaõigus
asumisele saatmine
asüülitaotlejad KASUTA varjupaigataotlejad
asüüliõigus KASUTA varjupaigaõigus
atentaadid
au teotamine
auhaavamine KASUTA au teotamine
aukohtud
aukonsulid KASUTA konsulid
autonoomia
autonoomsed piirkonnad
autonoomsed territooriumid KASUTA autonoomsed piirkonnad
autopsia KASUTA lahang
autoritunnistused
autoriõigus
autoriõiguse digitaalkaitse KASUTA digitaalõiguste haldus
autoriõigusega kaasnevad õigused KASUTA naaberõigused
autovargused KASUTA sõidukivargused
avaldused (taotlused)
avalik teenistus
avalik õigus
avalik-õiguslikud juriidilised isikud
avatud nõusolek KASUTA informeeritud nõusolek
avavanglad
avaõiguslikud juriidilised isikud KASUTA avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Balti eraseadus KASUTA Balti provintsiaalseadustik
Balti provintsiaalseadustik
bandiitlus KASUTA organiseeritud kuritegevus
banditism KASUTA organiseeritud kuritegevus
barbariõigused
bordellid
Bresti rahu, 1918
Brömsebro rahu, 1645
burgundi õigus
Culmi õigus
daktüloskoopia
delegeerimine
deliktiõigus
denatsionaliseerimine KASUTA erastamine
denaturalisatsioon
deporteerimine KASUTA küüditamine maalt väljasaatmine
deserteerimine
devolutsioon
difamatsioon KASUTA au teotamine
digitaalkriminalistika KASUTA küberkriminalistika
digitaalne ekspertiis KASUTA küberkriminalistika
digitaalne kodakondsus KASUTA e-residentsus
digitaalpiraatlus
digitaalsed tõendid (jur.)
digitaalsete õiguste haldus KASUTA digitaalõiguste haldus
digitaalõiguste haldus
diplomaadid
diplomaatia
diplomaatiline immuniteet KASUTA diplomaatilised eriõigused
diplomaatiline ja konsulaarõigus
diplomaatiline korpus
diplomaatiline puutumatus KASUTA diplomaatilised eriõigused
diplomaatiline õigus KASUTA diplomaatiline ja konsulaarõigus
diplomaatilised eriõigused
diplomaatilised esindused KASUTA saatkonnad
direktiivid (pol.) KASUTA õigusaktid
diskretsioon (haldus) KASUTA kaalutlusõigus
distsiplinaarkaristused
distsiplinaarvastutus
dokumendi võltsimine KASUTA valedokumendid
dokumendiekspertiis
dokumentide kontroll
e-residendid KASUTA e-residentsus
e-residentsus
ebaaus konkurents KASUTA kõlvatu konkurents
ebaaus tegu KASUTA pettus
ebaseaduslik abort KASUTA kriminaalne abort
ebaseaduslik piiriületus KASUTA piiririkkumised
ebaseaduslik rikastumine KASUTA alusetu rikastumine (jur.)
edasikaebamine KASUTA edasikaebemenetlus
edasikaebemenetlus
eelarveõigus
eellepingud
eeluurimine
eelvangistus KASUTA vahistamine
eestkoste
ehitusõigus
eksimused
ekskommunikatsioon
ekspropriatsioon KASUTA sundvõõrandamine
elamukooperatiivid KASUTA elamuühistud
elamuõigus
elamuühistud
elatis
elektrooniline jalavõru KASUTA elektrooniline valve
elektrooniline pealtkuulamine KASUTA pealtkuulamine
elektrooniline valve
elektroonilised tõendid (jur.) KASUTA digitaalsed tõendid (jur.)
eluaegne vangistus
elukoht
elundikaubandus
embrüokaitse
enampakkumised KASUTA oksjonid
enesermääramine (pol., õig.) KASUTA rahvuslik enesemääramine
enesetapud KASUTA suitsiidid
enesetaputerroristid
enklaavid
ennetähtaegne vabastamine
eradetektiivid
erakorraline seisukord
eramaa
eraomand
erastamine
eraõigus
eraõiguslikud juriidilised isikud
erikohtud
erikonfiskeerimine KASUTA konfiskeerimine
eritähendus KASUTA tähendus
esimese astme kohtud
esindamine (jur.) KASUTA esindusõigus
esindamisõigus KASUTA esindusõigus
esindus (jur.) KASUTA esindusõigus
esindusõigus
ettekavatsemata tapmine
ettevaatamatus (jur.)
Euroopa Liidu õigus
eutanaasia
fiktiivabielu
fiktiivne abielu KASUTA fiktiivabielu
fiktiivsed perekonnasuhted KASUTA fiktiivabielu
filmipiraatlus KASUTA digitaalpiraatlus
finantskuriteod
finantsõigus
foogtid
foogtikohtud
forensiline arheoloogia KASUTA arheoloogiline kohtumeditsiin
füüsiline karistamine KASUTA kehaline karistamine
füüsilised isikud
garantii
genotsiid
geograafilised tähised
geotähised KASUTA geograafilised tähised
hagejad
hagi aegumine KASUTA aegumine
hagid KASUTA hagimenetlus
hagimenetlus
hagita asjad
hagita menetlus
halastussurm KASUTA eutanaasia
haldusaktid
halduskaristused
halduskohtud
halduskohtumenetlus
halduslepingud
haldusmenetlus
haldusprotsess KASUTA halduskohtumenetlus
haldustoimingud
haldusvastutus
haldusõigus
haldusõigusrikkumised KASUTA väärteod
Hamburgi õigus
Hammurapi seadused
hankemenetlus
harjutuskohtud
hartad
heausksus
hoiulepingud
holokaust
hooldus (sotsiaalp.) KASUTA sotsiaalhoolekanne
hooldusõigus
hooletus (jur.)
hoonestusõigus
hukkamine
huligaansus
humanitaarõigus
huvide konfliktid
hõimlus
hõivatud alad KASUTA okupeeritud alad
häbipostid
hädakaitse
hädaseisund
hääleõigus
hüpoteegid
hüvitised
identifitseerimine
identiteedivargus
igameheõigus KASUTA igaüheõigus
igamine
igaüheõigus
ihunuhtlus KASUTA kehaline karistamine
illegaalne abort KASUTA kriminaalne abort
illegaalne kirjandus
illegaalne tegevus
immuniteet (jur.) KASUTA puutumatus
infomanipulatsioonid KASUTA mõjutustegevus
informatsiooni kättesaadavus KASUTA juurdepääs infole
informatsiooniline mõjutustegevus KASUTA mõjutustegevus
informatsioonipõhine manipuleeriv tegevus KASUTA mõjutustegevus
informatsioonivabadus
informeeritud nõusolek
infovabadus KASUTA informatsioonivabadus
infoõigus
inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine KASUTA inimsmugeldamine
inimeste liikumisvabadus KASUTA liikumisvabadus
inimkaubandus
inimsmugeldamine
inimsusevastased kuriteod KASUTA inimsusvastased kuriteod
inimsusvastased kuriteod
inimsäilmed
inimväärikus
inimõigused
inkasso
intellektuaalne omand
intellektuaalomand KASUTA intellektuaalne omand
interneeritud KASUTA kinnipeetavad
interventsioonid
inventarinimistud KASUTA varaloendid
isaduse tuvastamine KASUTA põlvnemise tuvastamine
iseseisvus (pol.)
isiklik vastutus
isiklikud servituudid
isiku identifitseerimine KASUTA isiku tuvastamine
isiku tuvastamine
isikud
isikuhaldus
isikukirjeldus
isikupuutumatus
isikusamasuse tuvastus KASUTA isiku tuvastamine
isikut tõendavad dokumendid KASUTA isikutunnistused
isikute väljaandmine
isikutunnistused
isikutuvastus KASUTA isiku tuvastamine
isikuvabadus
isikuvastased kuriteod KASUTA isikuvastased süüteod
isikuvastased süüteod
isikuõigused
joobes juhtimine
juriidilised faktid
juriidilised isikud
juriidilised regulatsioonid KASUTA regulatsioonid
juriidilised sanktsioonid KASUTA sanktsioonid
jurisdiktsioon KASUTA õigusemõistmine
juriskonsuldid KASUTA õigusnõustajad
jurisprudents
juristid
justiitsministrid
justiitsmõrvad
juurdepääs infokanalitele KASUTA juurdepääs infole
juurdepääs infole
juurdlus KASUTA uurimine (jur.)
jõu kasutamine
jälitamine
jälitustegevus
jäljeekspertiis KASUTA trassoloogia
jäljeõpetus KASUTA trassoloogia
kaalutlusõigus
kaaperdamine merel KASUTA piraatlus (röövimine)
kaaperdamine õhus KASUTA lennukikaaperdamine
kaasistujad KASUTA kohtukaasistujad
kaasomand
kaasosalus (süüteos) KASUTA süüteost osavõtt
kaasused (jur.)
kadunud isikud KASUTA teadmata kadunud isikud
kaebealused KASUTA kohtualused
kaebused
kaelakohtud
kahju hüvitamine
kahju tekitamine
kahjurirüüste KASUTA rüüsted
kahtlusalused KASUTA kahtlustatavad
kahtlustatavad
kaitse (jur.)
kaitsekirjad
kannatanud KASUTA ohvrid
kanooniline õigus
kapitulatsioon
karistused
karistusest vabastamine
karistuspoliitika
karistussanktsioonid KASUTA sanktsioonid
karistusõigus
kartserid
kassatsioonikohtud KASUTA kõrgema astme kohtud
kassatsioonimenetlus KASUTA edasikaebemenetlus
kasulikud mudelid
kasutusvaldus
katastrid
kaubamärgid
kaubanduskohtud
kaubandusõigus KASUTA äriõigus
kaugläbiotsimine
kautsjon
keeleseadused
keelustamine
kehaline karistamine
kelmus KASUTA pettus
keskkonnakuriteod
keskkonnaõigus
kihelkonnakohtud
kindlustuslepingud
kindlustusõigus
kinkelepingud
kinnipeetavad
kinnipidamiskohad
kinnipidamisõigused
kinnisasjad KASUTA kinnisvara
kinnispant
kinnistamine
kinnistud
kinnistusraamatud
kinnisvara
kirikukohtud
kirikuõigus
kodakondsus
kodakondsuse andmine KASUTA naturalisatsioon (riik)
kodanikuharidus KASUTA kodanikukasvatus
kodanikukasvatus
kodanikukohused
kodanikuvabadused KASUTA põhiõigused
kodanikuõiguste äravõtmine KASUTA denaturalisatsioon
kodifitseerimine (jur.)
koduvägivald KASUTA perevägivald
kohalik õigus
kohtinguvägivald KASUTA paarisuhtevägivald
kohtualluvus
kohtualused
kohtuantropoloogia
kohtuarheoloogia KASUTA arheoloogiline kohtumeditsiin
kohtuarstid
kohtuarstiteadus KASUTA kohtumeditsiin
kohtuarstlik ekspertiis KASUTA kohtumeditsiiniekspertiis
kohtuasjad
kohtuballistika
kohtubioloogiaekspertiis
kohtud
kohtueelne uurimine KASUTA eeluurimine
kohtuekspertiis
kohtufotograafia
kohtukaasistujad
kohtukeemia
kohtukulud
kohtukõned
kohtulahendid
kohtulingvistika
kohtumeditsiin
kohtumeditsiiniekspertiis
kohtumeditsiiniline arheoloogia KASUTA arheoloogiline kohtumeditsiin
kohtumenetlus
kohtumenetluse kestus KASUTA menetlusaeg
kohtumisõigus KASUTA suhtlusõigus
kohtumõistmine KASUTA õigusemõistmine
kohtuniku eriarvamus
kohtunikuabid
kohtunikud
kohtuotsused KASUTA kohtulahendid
kohtupidamine KASUTA menetlusõigus
kohtuprotsess KASUTA kohtumenetlus
kohtupsühhiaatria
kohtupsühhiaatriaekspertiis
kohtupsühholoogia KASUTA õiguspsühholoogia
kohtureformid
kohtusüsteemid
kohtutoksikoloogia
kohtutäiturid
kohtuvõim
kohustisõigus KASUTA võlaõigus
kokkulepped KASUTA lepingud
kokkuleppemenetlus
kokkusaamise õigus KASUTA suhtlusõigus
kollektiivlepingud
kollisiooniõigus KASUTA rahvusvaheline eraõigus
kolmandad isikud (jur.)
komisjonilepingud
kommertspant
kommunikatsioonivabadus
kompensatsioonid KASUTA hüvitised
kompetents KASUTA võimkond
konfidentsiaalne info
konfidentsiaalne informatsioon KASUTA konfidentsiaalne info
konfidentsiaalsuskohustus
konfiskeerimine
konfliktiõigus KASUTA rahvusvaheline eraõigus
konkurents (maj.)
konkurentsivabadus
konkurentsiõigus
konkursid (jur.) KASUTA pankrotid
konstitutsioonid (riik) KASUTA põhiseadused
konstitutsioonikohtud
konstitutsiooniõigus KASUTA riigiõigus
konsulaadid
konsulaarteenused
konsulaarõigus KASUTA diplomaatiline ja konsulaarõigus
konsulid
kontraband KASUTA salakaubandus
kontsentratsioonilaagrid KASUTA koonduslaagrid
konvoeerimine
konvoi KASUTA konvoeerimine
koodeksid (jur.) KASUTA seadustikud
koolitulistamine
koondamine
koonduslaagrid
koormamine (jur.)
koormatised KASUTA koormamine (jur.)
koosolekute vabadus
korduvkuriteod KASUTA retsidiivsus (jur.)
korruptsioon
korteriomand
korteriühistud
kosmoseõigus
kostjad
kreisikohtud
krimiarheoloogia KASUTA arheoloogiline kohtumeditsiin
kriminaalarheoloogia KASUTA arheoloogiline kohtumeditsiin
kriminaalasjad KASUTA kriminaalmenetlus
kriminaalfotograafia KASUTA kohtufotograafia
kriminaalhooldusalused
kriminaalkaristused
kriminaalkohtumenetlus
kriminaalkuriteod KASUTA kuriteod
kriminaalmenetlus
kriminaalne abort
kriminaalne karjäär
kriminaalpoliitika
kriminaalpreventsioon
kriminaalprotsess KASUTA kriminaalmenetlus
kriminaalpsühholoogia
kriminaaltäitevõigus
kriminaalvastutus
kriminaalõigus
kriminaalõiguse abiteadused
kriminaalõiguse üldosa
kriminalistika
kriminalistikaekspertiis
kriminalistikatehnika
kriminoloogia
kultuurautonoomia
kultuuriautonoomia KASUTA kultuurautonoomia
kunstiröövid
kunstivargused KASUTA kunstiröövid
kuritegelikud ühendused
kuritegevus
kuritegevuse tõkestamine KASUTA kriminaalpreventsioon
kuriteo korduvus KASUTA retsidiivsus (jur.)
kuriteod
kuriteod rahu vastu
kuriteoennetus KASUTA kriminaalpreventsioon
kuriteojäljed
kuriteoohvrid
kuriteos osalemine KASUTA süüteost osavõtt
kuriteost osavõtt KASUTA süüteost osavõtt
kurjategija profileerimine
kurjategijad
kurjategijate väljaandmine KASUTA isikute väljaandmine
kõlvatu konkurents
kõrgema astme kohtud
käekirjaekspertiis
käendus
käibemaks
käsipant
käsiraha
käsunduslepingud
küberkriminalistika
küberkuriteod
küberterrorism
külanõukogud KASUTA rahvasaadikute nõukogud
küüditamine
laenulepingud
laeva meeskond KASUTA laevapere
laevade arest KASUTA vara arestimine
laevakaaperdamine KASUTA piraatlus (röövimine)
laevakaitsjad KASUTA piraaditõrje
laevapere
lahang
lahtiriigistamine KASUTA erastamine
lahutus KASUTA abielulahutus
laibad
laim
laimamine KASUTA laim
laip KASUTA laibad
lapse hooldusõigus KASUTA hooldusõigus
lapse õigused
lapsega kokkusaamise õigus KASUTA suhtlusõigus
lapsendamine
lapserööv
lapsetapmine
lapsporno KASUTA lastepornograafia
laste õigused KASUTA lapse õigused
lastepornograafia
legaadid (jur.) KASUTA annakud
legaalne abort
legaliseerimine
legitiimsus
legitimatsioon KASUTA legitimeerimine
legitimeerimine
legitimism
Leipzigi protsess, 1933
leiutasu
lennukikaaperdamine
lennukirööv KASUTA lennukikaaperdamine
lepingud
lepingulised teenused
lepinguosalised
lepingupooled KASUTA lepinguosalised
lepingurikkumine
lepinguvabadus
lepinguõigus
lepitusmenetlus
leppetrahvid
lihtmenetlus
liigkasuvõtmine
liikluseeskirjad
liikluseeskirjarikkumised
liikluskuriteod KASUTA liiklussüüteod
liiklussüüteod
liikumisvabadus
liisimine KASUTA liising
liising
lindpriid
linnakohtud
linnaõigused
litsentsilepingud
lokulööjad KASUTA rikkumisest teavitajad
loodusõigus KASUTA loomuõigus
loomade õigused KASUTA loomaõigused
loomaõigused
loominguvabadus
loomulik õigus KASUTA loomuõigus
loomuõigus
lootekaitse KASUTA embrüokaitse
lustratsioon
lõbumajad KASUTA bordellid
läbiotsimine
läbipaistvus (info) KASUTA juurdepääs infole
lähenemiskeeld
lähimuspõhimõte KASUTA subsidiaarsus
lähisuhtevägivald KASUTA perevägivald
läänegootide õigus
Lübecki õigus
maakatastrid
maakohtud
maalt väljasaatmine
maamaks
maaomand
maareformid
maarent
maatükk KASUTA maaomand
maaõigus
maffia
Magdeburgi õigus
majanduskonkurents KASUTA konkurents (maj.)
majanduskuriteod
majanduslepingud
majanduslikud regulatsioonid KASUTA regulatsioonid
majandustsoon (mereõigus) KASUTA majandusvöönd
majandusvöönd
majandusõigus
maksejõuetus
maksekäsu kiirmenetlus
maksudest kõrvalehoidumine
maksukohustus
maksukuriteod
maksumenetlus
maksupettus KASUTA maksukuriteod
maksuõigus
Mandri-Euroopa õigussüsteem
massimõrvad
materiaalne kahju KASUTA varaline kahju
materiaalne vastutus KASUTA varaline vastutus
mediatsioon
meditsiiniõigus
meelsusvangid KASUTA poliitvangid
meeskohtud
menetlusaeg
menetlustaktika
menetlustoimingud
menetlusõigus
merehädalised
merepiirid
mereõigus
metsa omandivormid
migrantide smugeldamine KASUTA inimsmugeldamine
ministeeriumid
mitmepoolsed lepingud
mitmikkodakondsus
mitteeluruumid
mittekallaletungilepingud
mitteriiklikud toimijad
mittevaraline kahju
mootorsõidukivargused KASUTA sõidukivargused
moraalne kahju KASUTA mittevaraline kahju
multilateralism
munitsipaalomand
munitsipaalõigus KASUTA kohalik õigus
munitsipaliseerimine
muusikapiraatlus KASUTA digitaalpiraatlus
mõisakohtud
mõisaõigus KASUTA talupoegade eraõigused
mõistlik menetlusaeg KASUTA menetlusaeg
mõjutustegevus
mõrvad
mõrvarid
mõtlemisvabadus KASUTA mõttevabadus
mõttevabadus
määrused (jur.) KASUTA õigusaktid
müügilepingud
naaberõigused
naiste õigused
naistevanglad
naistevastane vägivald
narkokaubandus
narkokullerid
narkokuriteod KASUTA narkosüüteod
narkomaffia
narkosüüteod
narkoäri KASUTA narkokaubandus
natsionaliseerimine KASUTA riigistamine
naturalisatsioon (riik)
Neuilly rahu, 1919
noorsookomisjonid KASUTA alaealiste komisjonid
normatiivaktid KASUTA õigusaktid
normitehnika
notariaaltoimingud
notariaat KASUTA notarid
notarid
nuhkimine KASUTA jälitustegevus
nõiajaht KASUTA nõiaprotsessid
nõiaprotsessid
nõudeõigus
nõudeõiguse aegumine KASUTA aegumine
Nõukogude okupatsioon
näilik abielu KASUTA fiktiivabielu
Nürnbergi protsess, 1945-1949
ohvriabi
ohvrid
ohvrite õigused KASUTA ohvriabi
okupatsioonid
okupeerimine KASUTA okupatsioonid
okupeeritud alad
Oliwa rahu, 1660
omand
omandamine
omandireformid
omandivormid
omandiõigus KASUTA omand
ombudsmanid
opteerimine
optsioon (jur.) KASUTA opteerimine
orbteosed
organikaubandus KASUTA elundikaubandus
organiseeritud kuritegevus
orjastamine
osariigid
osaühingud
ostu-müügilepingud KASUTA müügilepingud
ostueesõigus
paarisuhte terror KASUTA paarisuhtevägivald
paarisuhtevägivald
pagulased
pagulaskeskused
pakkumismenetlus KASUTA hankemenetlus
pangandusõigus
pankrotid
pankrotihaldurid
pankrotikuriteod
pankrotimenetlus
pankrotiõigus
pant
paranduslik töö
parandusmajad KASUTA kinnipidamiskohad
Pariisi rahu, 1783
pariteet
parlamendid
passid
patendid
patendid (aj.) KASUTA publikaadid
patendipuhtus
patendipuhtuse rikkumine KASUTA patendipuhtus
patenditud leiutised
patendiõigus
patsiendi teadev nõusolek KASUTA informeeritud nõusolek
patsiendi õigused
patsientide õigused KASUTA patsiendi õigused
pealtkuulamine
peaministrid
peitvara KASUTA peitleiud
peksmine
perede taasühinemine KASUTA perekonna taasühinemine
perekondlik sugulus KASUTA sugulus
perekonna taasühendamine KASUTA perekonna taasühinemine
perekonna taasühinemine
perekonnaseisuaktid
perekonnaõigus
perevägivald
pesarüüste KASUTA rüüsted
petitsioonid
petmine KASUTA pettus
pettus
piinamine
piiramisseisukord KASUTA sõjaseisukord
piiratud asjaõigused
piiratud teovõime
piiriläbirääkimised
piiripunktid
piiririkkumised
piiriveekogud
piiriületamiskohad KASUTA piiripunktid
piraadikütid KASUTA piraaditõrje
piraaditõrje
piraaditõrjujad KASUTA piraaditõrje
piraatide vastane võitlus KASUTA piraaditõrje
piraatlus (autoriõigus)
piraatlus (röövimine)
pistis KASUTA altkäemaks
plagieerimine
poliitilised kuriteod
poliitilised põgenikud KASUTA pagulased
poliitilised õigused
poliitvangid
politseikohtud
polügraafitestid
pooled (jur.)
poomine
pressivabadus KASUTA ajakirjandusvabadus
pretsedendiõigus
priisiõigus
priius KASUTA vabadus
privatiseerimine KASUTA erastamine
prokuratuur
prokurörid
prokuura
proportsionaalsuse printsiip KASUTA proportsionaalsuse põhimõte
proportsionaalsuse põhimõte
prostitutsioon
prostitutsiooni vahendamine
prostitutsioonile kallutamine KASUTA prostitutsiooni vahendamine
prostitutsioonile sundimine
prostituudid
protektoraadid
protsessiõigus KASUTA menetlusõigus
provintsiaalõigus KASUTA Balti provintsiaalseadustik
psühhiaatriaekspertiis
psühhiaatriline sundravi KASUTA sundravi
psühholoogiaekspertiis
publikaadid
puskariajamine
puutumatus
põgenemine
põgenikekonventsioonid
põgenikud KASUTA pagulased
põhiseadused
põhiseaduskohtud KASUTA konstitutsioonikohtud
põhiseaduslikkuse järelevalve
põhiseaduslikud õigused KASUTA põhiõigused
põhiõigused
põllumajandusreformid
põlvnemise tuvastamine
pärand
pärandimaks
pärandus KASUTA pärand
pärandusmaks KASUTA pärandimaks
pärandvara KASUTA pärand
pärijad
pärimine
pärimislepingud
pärimisõigus
pöördumised KASUTA petitsioonid
raamatupidamisekspertiis
raamlepingud
rahanduskuriteod KASUTA finantskuriteod
rahapesu
rahatagatis KASUTA kautsjon
rahatrahvid KASUTA trahvid
rahukohtud
rahulepingud
rahvakohtud
rahvakohtunikud
rahvasaadikute nõukogud
rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteed KASUTA rahvasaadikute nõukogud
rahvastikumõrv KASUTA genotsiid
rahvushümnid KASUTA riigihümnid
rahvuslik enesemääramine
rahvuslik õigus KASUTA siseriiklik õigus
rahvuslipud KASUTA riigilipud
rahvusvaheline avalik õigus KASUTA rahvusvaheline õigus
rahvusvaheline eraõigus
rahvusvaheline humanitaarõigus KASUTA humanitaarõigus
rahvusvaheline kaitse
rahvusvaheline kaubandusõigus
rahvusvaheline kriminaalõigus
rahvusvaheline lapserööv
rahvusvaheline majandusõigus
rahvusvaheline maksuõigus
rahvusvaheline seadusandlus KASUTA rahvusvaheline õigusloome
rahvusvaheline sotsiaalõigus
rahvusvaheline tööõigus
rahvusvaheline õigus
rahvusvaheline õigusloome
rahvusvahelised kohtud
rahvusvahelised kuriteod
rahvusvahelised lepingud
rahvusvahelised organisatsioonid
rahvusvahelised sanktsioonid KASUTA sanktsioonid
rahvusvähemused KASUTA vähemusrahvused
rannaõigus
reaalkoormatised
reaalservituudid
registerpant
regulatsioonid
rehabiliteerimine (jur.)
reisidokumendid KASUTA passid
rekvireerimine KASUTA sundvõõrandamine
relvajõu kasutamine KASUTA jõu kasutamine
rendilepingud
rent
rentimine
reparatsioonid
repatrieerumine
repressaalid
repressioonid
residendistaatus
restitutsioon (jur.)
restoratiivõigus
retsidiivid (jur.) KASUTA retsidiivsus (jur.)
retsidiivsus (jur.)
Riia õigus
riigi enesekaitse KASUTA riigikaitse
riigi-kiriku suhe
riigiametid KASUTA avalik teenistus
riigid
riigihümnid
riigikeel
riigikohtud KASUTA ülemkohtud
riigilipud
riigimaa
riigipiirid
riigisaladused
riigist väljasaatmine KASUTA maalt väljasaatmine
riigistamine
riigisümboolika
riigiteenistujad KASUTA riigiametnikud
riigivara
riigivastased kuriteod
riigivastutus
riigivõimuorganid
riigiõigus
riik
riikkondsus KASUTA kodakondsus
riiklik iseseisvus KASUTA iseseisvus (pol.)
riiklik kontinuiteet
riiklik omand KASUTA riigivara
riiklikud regulatsioonid KASUTA regulatsioonid
riiklikud sümbolid KASUTA riigisümboolika
rikkumisest teavitajad
ringkonnakohtud
ripuaari õigus
ristilöömine
Rooma õigus
röövid KASUTA röövimine
röövimine
röövlid
rüütli- ja maaõigused
saadikud (diplomaadid)
Saali tavaõigus
Saali õigus KASUTA Saali tavaõigus
saatkonnad
Saksa okupatsioon
saksi õigus KASUTA Magdeburgi õigus
salajane pealtkuulamine KASUTA pealtkuulamine
salajased andmed KASUTA konfidentsiaalne info
salakaubandus
salakaubavedu KASUTA salakaubandus
salamõrvad
samasooliste partnerlus
samizdat KASUTA illegaalne kirjandus
sanktsioonid
sarimõrvarid
seadlused
seadusandlikud kogud KASUTA parlamendid
seadusandlus KASUTA õigusaktid õigusloome
seadused
seaduseelnõud
seaduseprojektid KASUTA seaduseelnõud
seadusjärgne pärandiosa KASUTA sundosa
seaduskeel KASUTA õiguskeel
seaduslikkus
seaduslikkuse järelevalve
seaduslikud regulatsioonid KASUTA regulatsioonid
seadusloome KASUTA õigusloome
seadustamine KASUTA legaliseerimine
seaduste harmoniseerimine KASUTA seaduste kooskõlastamine
seaduste kogud KASUTA seadustikud
seaduste kooskõlastamine
seaduste tõlgendamine
seaduste vastuolud (siseriiklik õigus)
seadustikud
seadusõigus
seksiorjus KASUTA prostitutsioonile sundimine
seksuaalkuriteod
seksuaalkurjategijad
seltsimehelikud kohtud
seltsingulepingud
servituudid
shariaat KASUTA šariaat
sillakohtud
siseinfo KASUTA konfidentsiaalne info
sisemaariigid
siseriiklik õigus
siseringitehingud KASUTA siseteabe väärkasutamine
siseteabe alusel kauplemine KASUTA siseteabe väärkasutamine
siseteabe väärkasutamine
smugeldamine KASUTA salakaubandus
solvamine
sooline vägivald
sotsiaalhooldusõigus KASUTA sotsiaalõigus
sotsiaalmaks
sotsiaalne õiglus
sotsiaalsed õigused
sotsiaalõigus
spekulatsioon
spordiõigus
subsidiaarsus
sugulased
sugulus
suhtlusõigus
suitsiidid
suitsiiditerroristid KASUTA enesetaputerroristid
suktsessioon (jur.) KASUTA õigusjärglus
sundasumisele saatmine KASUTA küüditamine
sundmüük KASUTA sundoksjonid
sundosa
sundravi
sundravilad
sundtöö KASUTA sunniviisiline töö
sundvõõrandamine
sunniraha
sunnitöö
sunnivahendid
sunniviisiline töö
surmanuhtlus
surnukehad KASUTA laibad
surrogaatemadus KASUTA asendusemadus
suursaadikud
suveräänsus KASUTA iseseisvus (pol.)
sõidukivargused
sõja jalust põgenemine KASUTA põgenemine
sõjakahju hüvitamine KASUTA reparatsioonid
sõjakuriteod
sõjakurjategijad
sõjalise jõu kasutamine KASUTA jõu kasutamine
sõjaseisukord
sõjatribunalid
sõjavangid
sõjaväekohtud KASUTA sõjatribunalid
sõjaväelised kuriteod
sõjaõigus
sõltumatus (pol.) KASUTA iseseisvus (pol.)
sõnavabadus
sõrmejäljed
südametunnistusvabadus KASUTA usuvabadus
sündmuskoha vaatlus
sünnitusemadus KASUTA asendusemadus
süü (jur.)
süüalused KASUTA kohtualused
süüdimatus
süüdimõistetud
süüdistatavad KASUTA kohtualused
süüdistus (jur.)
süüdivus
süütamine
süüteo aegumine KASUTA aegumine
süüteod
süüteoennetus KASUTA kriminaalpreventsioon
süüteost osavõtt
süütuse eeldamine KASUTA süütuse presumptsioon
süütuse presumptsioon
šaria KASUTA šariaat
šariaat
šariia KASUTA šariaat
Tōkyō protsess, 1946-1948
taandamine
taandus KASUTA taandamine
taastav õigus KASUTA restoratiivõigus
tagandamine
tagaotsitavad
tagasimaksmine KASUTA tagastamine
tagasitoomine KASUTA repatrieerumine
tagastamine
tagastamine natuuras KASUTA tagastamine
tahteavaldus
tahtlus (süüvorm)
talupoegade eraõigused
talurahvakohtud
talurahvaõigus
taotlused KASUTA avaldused (taotlused)
tapmine
tarbijakaitseõigus
tarbijalepingud
tarkvarapiraatlus KASUTA digitaalpiraatlus
Tartu rahu, okt. 1920
Tartu rahu, veebr. 1920
tavaõigus
teabeõigus KASUTA juurdepääs infole
teadev nõusolek KASUTA informeeritud nõusolek
teadmata kadunud isikud
teatamiskohustus
teatised
tehingud
telefoni pealtkuulamine KASUTA pealtkuulamine
telefonisaladus
teokraatia
teovõime
territoriaalmeri KASUTA territoriaalveed
territoriaalveed
terrorism
terroristid
testamendid
Tilsiti rahu, 1807
tingimisi enne tähtaega vabastamine KASUTA ennetähtaegne vabastamine
tingimisi karistus
tollimaks
tootevastutus
topeltkodakondsus
trahvid
transpordiõigus
trassoloogia
Trianoni rahu, 1920
tribunalid KASUTA erikohtud
trükivabadus
tsiviilkohtumenetlus
tsiviilmenetlus KASUTA tsiviilkohtumenetlus
tsiviilprotsess KASUTA tsiviilkohtumenetlus
tsiviilvastutus
tsiviilõigus
tsiviilõiguse üldosa
tulumaks
tulundusühistud
tunnistaja ütlused KASUTA ütlused (jur.)
tunnistajad
tunnistamine
tunnustamine (pol., jur.)
tunnustamine ad hoc KASUTA tunnustamine (pol., jur.)
tunnustamine de facto KASUTA tunnustamine (pol., jur.)
tunnustamine de jure KASUTA tunnustamine (pol., jur.)
turuõigus
tõendamine (jur.)
tõendid (jur.)
tõkendid
täideviijad
täisühingud
täitemenetlus
tööalane ekspluateerimine KASUTA tööalane ärakasutamine
tööalane ärakasutamine
tööettevõtulepingud KASUTA töövõtulepingud
töökohtud
töökonfliktid KASUTA töövaidlused
töölepingu lõpetamine
töölepingud
töörahva saadikute nõukogud KASUTA rahvasaadikute nõukogud
tööstusomand
töötülid KASUTA töövaidlused
töövaidlused
töövõtulepingud
tööõigus
tüssamine KASUTA pettus
tüüptingimused
uimastikaubandus KASUTA narkokaubandus
uimastiäri KASUTA narkokaubandus
ukaasid KASUTA seadlused
unilateralism
usaldusühingud
usuvabadus
Utrechti rahu, 1713-1715
uurimine (jur.)
uurimistoimingud (jur.)
Uusikaupunki rahu, 1721
vabadus
vabalinnad
vabasurm KASUTA suitsiidid
vaenu õhutamine
vaenulik informatsiooniline mõjutustegevus KASUTA mõjutustegevus
vaenulik informatsiooniline tegevus KASUTA mõjutustegevus
vahekohtud
vahekohtumenetlus
vahekohtunikud
vahetuslepingud
vahi all pidamine KASUTA vahistamine
vahi alla võtmine KASUTA vahistamine
vahialused KASUTA vahistatud
vahistamine
vahistatud
vaibevara
vaidluste kohtulik lahendamine KASUTA vaidluste lahendamine
vaidluste kohtuväline lahendamine KASUTA vaidluste lahendamine
vaidluste lahendamine
vaikimiskohustus KASUTA konfidentsiaalsuskohustus
Valdemar-Eriku lääniõigus
valdus
valedetektorid KASUTA polügraafitestid
valedokumendid
valeraha
valeütlused
valimisõigus
valitsemisorganid
valitsusasutused
vallakohtud
vallasasjad KASUTA vallasvara
vallaspant
vallasvara
vandalism
vandekohtud
vandetõlgid
vanema hooldusõigus KASUTA hooldusõigus
vanemlik eestkoste KASUTA hooldusõigus
vangid
vangilaagrid
vangistus
vangistusest tingimisi ennetähtaegne vabastamine KASUTA ennetähtaegne vabastamine
vanglad
vanglakaristus KASUTA vangistus
vara
vara arestimine
vara konfiskeerimine KASUTA konfiskeerimine
varade tagastamine KASUTA omandireformid
varaline kahju
varaline vastutus
varaline õigus
varaloendid
varavastased kuriteod
vargad
vargused
varjatud väärnähtuste avalikustajad KASUTA rikkumisest teavitajad
varjupaigataotlejad
varjupaigataotlejate keskused KASUTA pagulaskeskused
varjupaigaõigus
vastumeetmed KASUTA repressaalid
veetšed
veeõigus
verejäljed
Versailles' rahu, 1919
Vestfaali rahu, 1648 KASUTA Westfaleni rahu, 1648
veto KASUTA vetoõigus
vetoõigus
viha õhutamine KASUTA vaenu õhutamine
vihakuriteod
vihakõne KASUTA vaenu õhutamine
viivised
viktimoloogia
vilepuhujad KASUTA rikkumisest teavitajad
Vilniuse rahu, 1656
Visby õigus
volitused
võetus
võimkond
võimu delegeerimine KASUTA delegeerimine
võimu kuritarvitamine
võimude lahusus
võistlev dialoog
võistlevad läbirääkimised KASUTA võistlev dialoog
võistupakkumised KASUTA oksjonid
võlakohustus
võlasuhted
võlaõigus
võlgade restruktureerimine KASUTA võlgade ümberkujundamine
võlgade ümberkujundamine
võltsdokumendid KASUTA valedokumendid
võltsimine
võltsingud
võrdlev õigusteadus
võrdne kohtlemine KASUTA võrdõiguslikkus
võrdõiguslikkus
võõrandamine
võõrkodanikud KASUTA välismaalased
väejooks KASUTA deserteerimine
vägistamine
vägivald
vähemusrahvad KASUTA vähemusrahvused
vähemuste kaitse KASUTA vähemuste õigused
vähemuste õigused
välisesindused
välislepingud KASUTA rahvusvahelised lepingud
välismaalase reisidokumendid KASUTA välismaalasepassid
välismaalased
välismaalasepassid
väljaandmine (jur.) KASUTA isikute väljaandmine
väljapressimine
väljasaatmine (jur.) KASUTA maalt väljasaatmine
väljendusvabadus KASUTA sõnavabadus
vääramatu jõud
väärkohtlemine
väärteod
väärteomenetlus
väärtpaberid
Westfaleni rahu, 1648
õhuruumiõigus
õhusõiduki kaaperdamine KASUTA lennukikaaperdamine
õhuõigus KASUTA õhuruumiõigus
õigeksmõistev kohtuotsus KASUTA õigeksmõistmine (jur.)
õigeksmõistev otsus KASUTA õigeksmõistmine (jur.)
õigeksmõistmine (jur.)
õiglus
õigus
õigusabi
õigusajalugu
õigusaktid
õigusalased andmebaasid
õigusallikad
õigusantropoloogia
õigusbürood KASUTA advokaadibürood
õigusdogmaatika KASUTA jurisprudents
õiguse põhimõtted KASUTA õiguspõhimõtted
õiguse üldised printsiibid KASUTA õiguspõhimõtted
õigused
õigusemõistmine
õiguserikkujad KASUTA õigusrikkujad
õiguserikkumised KASUTA õigusrikkumised
õigusfilosoofia
õigusharidus
õigusinfo
õigusinfosüsteemid
õigusjärglus
õiguskaitse
õiguskaitseasutused KASUTA õiguskaitseorganid
õiguskaitseorganid
õiguskaitsevahendid
õiguskantslerid
õiguskasvatus
õiguskeel
õiguskindlus
õiguskord
õiguskultuur
õiguslik kaitse KASUTA õiguskaitse
õiguslik seisund
õiguslikud aspektid
õiguslikud kitsendused
õiguslikud regulatsioonid KASUTA regulatsioonid
õiguslikud suhted KASUTA õigussuhted
õigusloome
õigusnormid
õigusnõunikud
õigusnõustajad
õiguspoliitika
õigusprintsiibid KASUTA õiguspõhimõtted
õiguspsühholoogia
õiguspõhimõtted
õigusreformid
õigusriik
õigusrikkujad
õigusrikkumised
õigusrikkumisest kuulutajad KASUTA rikkumisest teavitajad
õigusrikkumisest teatajad KASUTA rikkumisest teavitajad
õigussemiootika
õigussotsioloogia
õigussubjektsus
õigussuhted
õigussüsteemid
õigusteadlased KASUTA juristid
õigusteadus
õigusteadvus
õigusteooria
õigustoimingud
õigustühisus
õigusvahemees KASUTA ombudsmanid
õigusvaidlused
õigusvastaselt võõrandatud vara
õigusvõime
õuekohtud
ärikeeld
ärinimed
äriregistrid
äriõigus
äriühinguõigus
ühine hooldusõigus KASUTA hooldusõigus
ühine omand
ühinemisvabadus
ühiskondlikult kasulik töö KASUTA üldkasulik töö
ühisomand
üksikvanemad
üksikvangistus
ÜKT KASUTA üldkasulik töö
ülalpidamiskohustus
ülalpidamisvastutus KASUTA ülalpidamiskohustus
üldkasulik töö
ülekuulamine
ülemkohtud
ülemmaakohtud
ülimuslikkus (jur.)
ürikud
ütlused (jur.)
üürilepingud
üürimine KASUTA rentimine
üürimisvahendus KASUTA liising
üürnikud