3586 29 MAJANDUS. MAJANDUS...
Prindi | E-postile | Salvesta
  
aastaaruanded
aastatulud
abi
abi koordineerimine
abieluvara
abiettevõtted
abikassad
abiraha KASUTA sotsiaaltoetused
abisaaja maa KASUTA retsipientriigid
abisaajariigid KASUTA retsipientriigid
absoluutne vaesus
absoluutväärtus KASUTA arvväärtus
administratiivkulud KASUTA halduskulud
administratiivsüsteem KASUTA haldussüsteem
advokaadibürood
aegread KASUTA aegridade analüüs
aegridade analüüs
agendid
agentuurid
agraarreformid KASUTA maareformid
agroturism KASUTA taluturism
agrotööstuskompleksid KASUTA põllumajandustööstus
agrotööstuskoondised KASUTA põllumajandusettevõtted
aiandid
ainelised varad KASUTA materiaalsed varad
ainetud varad KASUTA immateriaalsed varad
ainumüügiõigus KASUTA frantsiis
ainuomand
ainuomanikud
ajajuhtimine
ajakasutus KASUTA ajajuhtimine
ajakirjandusreklaam
ajakorraldus KASUTA ajajuhtimine
ajakulu
ajanormid
ajatöö
ajude juurdevool
ajude sissevool KASUTA ajude juurdevool
ajude väljavool KASUTA ajude äravool
ajude äravool
akadeemiline ettevõtlus
akreditiivid
aktiivturism KASUTA elamusturism
aktivad KASUTA vara
aktsepteerimine
aktsepteeritud kaubavekslid KASUTA käskvekslid
aktsepteeritud tratid KASUTA käskvekslid
aktsiad
aktsiadividendid KASUTA dividendid
aktsiakapital
aktsiakursid
aktsiaseltsid
aktsiaturg
aktsiis KASUTA aktsiisimaks
aktsiisimaks
aktsionärid
aktuaarid
akumulatsioon (maj.)
akumulatsioonifond
alahõive KASUTA alarakendatus
alampalk KASUTA miinimumpalk
alarakendatus
algressursid
alkoholiaktsiis
alkoholitööstus
allettevõtlus KASUTA alltöövõtt
alltöövõtt
alternatiivenergia
alternatiivkulud KASUTA loobumiskulud
alternatiivne planeerimine
alternatiivsed strateegiad KASUTA alternatiivne planeerimine
alternatiivtehnoloogia
altkäemaks
ametiautod KASUTA ametisõidukid
ametijuhendid
ametilähetused KASUTA lähetused
ametisuhted KASUTA töösuhted
ametisõidukid
ametiühingud
ammutav tööstus KASUTA hankiv tööstus
amortisatsioon
amortisatsioonifondid
amortisatsioonikulud
analüütiliste hierarhiate meetod
andmeaidad
andmepõhine majandus
annetajad
annetused
antiigioksjonid
antiikesemed
antikvaarsed esemed KASUTA antiikesemed
antikvariaadid
aparaadiehitus
aparaaditööstus KASUTA aparaadiehitus
arbitraaž (maj.)
arendamine KASUTA arendustegevus
arendav juhtimine KASUTA arengutreening
arendusprojektid KASUTA arengukavad
arendustegevus
arendustöö KASUTA arendustegevus
arenenud piirkonnad
arenev turg KASUTA arenevad turud
arenevad turud
areng (maj.) KASUTA majanduslik areng
arenguabi KASUTA arengukoostöö
arengufondid
arengukavad
arengukoostöö
arengumaad
arengumajandus KASUTA arenguökonoomika
arengunõustamine KASUTA arengutreening
arenguorganisatsioonid
arengupangad
arengupiirkonnad KASUTA ettevõtluspiirkonnad
arenguplaanid KASUTA arengukavad
arengupoliitika
arengupotentsiaal
arenguriigid KASUTA arengumaad
arengustrateegiad
arenguteooriad
arengutreening
arenguökonoomika
arhitektuuribürood KASUTA arhitektuurifirmad
arhitektuurifirmad
artellid
arved
arveldamine KASUTA arveldus
arveldus
arvelduskojad
arvepidamine KASUTA raamatupidamine
arveraamatud
arvestus avalikus sektoris KASUTA eelarveline raamatupidamine
arvestusväärtus KASUTA bilansiväärtus
arvutifirmad
arvutimessid
arvväärtus
asedirektorid
asendusefekt
asendusinvesteeringud
asjaajamine KASUTA dokumendihaldus
assigneeringud
asukohapõhised teenused
asukohaturundus KASUTA kohaturundus
asutajaettevõtted KASUTA emaettevõtted
asutused
ažiotaaž
audiitorid
audiitorkontroll KASUTA auditeerimine
audit KASUTA auditeerimine
auditeerimine
autarkia
autofirmad
autokeskused KASUTA autofirmad
autokindlustus KASUTA sõidukikindlustus
automüügifirmad KASUTA autofirmad
autooksjonid
autopesulad
autoritasud KASUTA honorarid
autoriõigus
autoteenindus
autotööstus
autsaiderid
avalik majandus KASUTA avalik sektor
avalik poliitika KASUTA riiklik poliitika
avalik sektor
avalik valik
avalikkussuhted KASUTA suhtekorraldus
avaliku ja erasektori koostöö KASUTA avaliku ja erasektori partnerlus
avaliku ja erasektori partnerlus
avaliku sektori ökonoomika
avaliku valiku teooria KASUTA avalik valik
avalikud hüved KASUTA avalikud teenused
avalikud suhted KASUTA suhtekorraldus
avalikud teenused
avanss
avariid KASUTA õnnetused
avatud investeerimisfondid KASUTA investeerimisfondid
avatud majandus
avatud suhtlemine KASUTA avatus
avatud turg
avatus
aviisid
baarid
barterkaubandus KASUTA vahetuskaubandus
betoonitööstus
bilansianalüüs
bilansiväärtus
bilanss
bilateraalne kaubandus KASUTA kahepoolne kaubandus
bioloogilised varad
bisnis KASUTA ettevõtlus
bistrood KASUTA kiirtoitlustusettevõtted
bitcoin
Black-Scholesi võrrandid
blanketid KASUTA plangid
blokaadid
boikotid
bonifikatsioon KASUTA hinnakõrgendid
Bretton Woodsi süsteem
brokkerid KASUTA maaklerid
brutotulu
brändid
brändilojaalsus KASUTA kliendilojaalsus
brändimine
bränding KASUTA brändimine
butiigid
börs
börsiettevõtted
börsikaupmehed KASUTA börsimaaklerid
börsikrahhid
börsikriisid KASUTA börsikrahhid
börsikurss KASUTA valuutakursid
börsimaaklerid
börsispekulatsioon
börsitehingud
büdžett KASUTA eelarve
bürokraatia
bürood
büroohooned
büroojuhtimine
bürootarkvara
bürootehnika
bürootöötajad KASUTA kontoritöötajad
CAM KASUTA raaltootmine
Chicago koolkond (maj.)
CO2 kvoodid KASUTA heitkogused
coaching (maj.) KASUTA arengutreening
controlling
debitoorsed võlad KASUTA debitoorsed võlgnevused
debitoorsed võlgnevused
deebet
deebitorid KASUTA võlgnikud
defitsiit
defitsiitsuslisand KASUTA vaeguslisand
deflatsioon (maj.)
deindustrialiseerimine
deklaratsioonid
denatsionaliseerimine KASUTA erastamine
deponeerimine
deposiidid KASUTA hoiused
deposiidikindlustus KASUTA hoiusekindlustus
derivaatinstrumendid KASUTA tuletisväärtpaberid
derivatiivid (maj.) KASUTA tuletisväärtpaberid
desinflatsioon KASUTA deflatsioon (maj.)
detsentraliseerimine
devalvatsioon
devalveerimine KASUTA devalvatsioon
deviisivahetused
digiraha KASUTA digitaalraha
digitaalmajandus
digitaalraha
digitaalsed teenused KASUTA e-teenused
digitaalturundus KASUTA e-turundus
digiturundus KASUTA e-turundus
diilerid KASUTA maaklerid
disainiagentuurid KASUTA disainibürood
disainibürood
disainifirmad KASUTA disainibürood
disainijuhtimine
disainistuudiod KASUTA disainibürood
disinflatsioon KASUTA deflatsioon (maj.)
diskonteerimine KASUTA diskonto
diskonto
dispersioonanalüüs (stat.)
diversifikatsioon
dividendid
dokumendihaldus
dokumendilõiv KASUTA tempelmaks
dollar
dotatsioonid
DSGE mudelid
duaalmajandus
dumping
dünaamiline analüüs
dünaamiline planeerimine
dünaamilised stohhastilised üldise tasakaalu mudelid KASUTA DSGE mudelid
dünaamilised teooriad (maj.)
e-arved
e-kaubandus
e-kommerts KASUTA e-kaubandus
e-majandus KASUTA digitaalmajandus
e-maksed
e-pangandus
e-raha
e-sigaretid
e-teenindus KASUTA e-teenused
e-teenused
e-turundus
e-äri
ebaaus konkurents KASUTA kõlvatu konkurents
edasikindlustus
edukus
eelarve
eelarve koostamine
eelarve puudujääk KASUTA eelarvedefitsiit
eelarveaasta
eelarvedefitsiit
eelarvekitsendused
eelarveline raamatupidamine
eelarvelised asutused
eelarvepoliitika KASUTA fiskaalpoliitika
eelarvestamine KASUTA eelarve koostamine finantsplaanimine
eelistused KASUTA prioriteedid
eelistusfunktsioonid
eellepingud
eesmärgijuhtimine KASUTA eesmärkjuhtimine
eesmärgipärane juhtimine KASUTA eesmärkjuhtimine
eesmärgisuunitlus
eesmärkjuhtimine
eestvedamise stiilid KASUTA juhtimisstiilid
ehitusettevõtted
ehitusmaterjalitööstus
ehitusorganisatsioonid KASUTA ehitusettevõtted
ehituspoliitika
ehitusturg
ehitusökonoomika
ekskursioonijuhid KASUTA giidid
eksogeensed muutujad KASUTA välismuutujad
ekspedeerimine
ekspedeerimisfirmad
eksperdihinnangud KASUTA eksperthinnangud
eksperimentaalökonoomika
eksperthinnangud
ekspluatatsioon KASUTA käitus
ekspluatatsioonikulud KASUTA käituskulud
ekspordikontroll
ekspordikrediit
ekspordikvoodid
ekspordimaks
ekspordipiirangud
ekspordisubsiidiumid KASUTA eksporditoetused
eksporditoetused
eksporditollilõiv KASUTA ekspordimaks
eksporditurundus
eksport
eksporttööstus
ekspropriatsioon KASUTA sundvõõrandamine
eküü
elamistingimused
elamuehitus
elamumajandus
elamumessid
elamusturism
elamuturg KASUTA eluasemeturg
elatis
elatusmaksumus KASUTA elukallidus
elatusmiinimum
elatustase
elatusvahendid
elavdamine KASUTA saneerimine
elektriaktsiis
elektrifitseerimine
elektritarbimine
elektriturg
elektronraha KASUTA e-raha
elektroonikatööstus
elektrooniline asjaajamine KASUTA elektrooniline dokumendiedastus
elektrooniline kaubandus KASUTA e-kaubandus
elektrooniline pangandus KASUTA e-pangandus
elektrooniline raamatupidamine
elektrooniline raha KASUTA e-raha
elektrooniline turundus KASUTA e-turundus
elektrooniline äri KASUTA e-äri
elektroonilised arved KASUTA e-arved
elektroonilised maksed KASUTA e-maksed
elektroonilised raamatupidamissüsteemid KASUTA elektrooniline raamatupidamine
elektroonilised sigaretid KASUTA e-sigaretid
elektroonilised teenused KASUTA e-teenused
elektrotehnikatööstus
eluasemekulud
eluasemelaenud
eluasemepoliitika
eluasemeturg
elukallidus
elukalliduse indeks KASUTA tarbijahinnaindeks
elukestusanalüüs
elukestusanalüüs (maj.) KASUTA elukestusanalüüs
elukindlustus
eluslabor
elustandard KASUTA elatustase
elutsükkel (maj., tehn.) KASUTA olelusring
elutsükli analüüs KASUTA olelusringi hindamine
elutsükli hindamine KASUTA olelusringi hindamine
emaabiraha KASUTA sünnitoetused
emaettevõtted
emafirmad KASUTA emaettevõtted
embargo
emissioon (maj.)
emissioonipangad
emiteerimine (maj.) KASUTA emissioon (maj.)
enampakkumised KASUTA oksjonid
enamsoodustusklausel KASUTA enamsoodustusrežiim
enamsoodustuspõhimõte KASUTA enamsoodustusrežiim
enamsoodustusrežiim
energeetika
energeetikaettevõtted
energia säästmine
energiaaudit
energiabilanss
energiamajandus
energiapoliitika
energiasääst KASUTA energia säästmine
energiatarbimine
energiaturg
energiatööstus KASUTA energeetika
energiavarud
energiavarustus
energiaühistud
enesefinantseerimine
enesehindamine (maj.) KASUTA organisatsiooni enesehindamine
enesejuhtimine (ühisk.) KASUTA iseregulatsioon
eneseregulatsioon (ühisk.) KASUTA iseregulatsioon
ennaktehingud KASUTA futuurid
eraettevõtlus
eraettevõtted
erainvesteeringud
eraisiku eelarve KASUTA isiklik eelarve
eraisiku rahandus
erakapital
erakindlustus
eraldised
eraldumine (maj.) KASUTA spin-off ettevõtted
eramaa
eramajandus KASUTA erasektor
eraomand
erasektor
erastamine
erastamisväärtpaberid
eraviisilised annetused
eraõigus
eriarveldusühik KASUTA SDR
erimajanduspiirkonnad KASUTA erimajandustsoonid
erimajandustsoonid
eripension
erisoodustused
eriõiguste reserv KASUTA SDR
esinduskulud
esitlused
esitlusvahendid
esmased pakendid KASUTA müügipakendid
esmatarbekaubad
Ethereum (tarkvara)
ettevõtete koondised KASUTA trustid
ettevõtete omandamine KASUTA ülevõtmine (maj.)
ettevõtete valitsemine KASUTA äriühingute valitsemine
ettevõtete väärtuse hindamine
ettevõtete ühinemine KASUTA fusioon
ettevõtete ülevõtmine KASUTA ülevõtmine (maj.)
ettevõtjad
ettevõtlus
ettevõtluse infrastruktuur KASUTA ettevõtluse tugisüsteemid
ettevõtluse tugisüsteemid
ettevõtlusinkubaatorid
ettevõtluskeskkond KASUTA investeerimiskliima
ettevõtluslaenud KASUTA tootmislaenud
ettevõtluspiirkonnad
ettevõtluspoliitika
ettevõtlustugi KASUTA ettevõtluse tugisüsteemid
ettevõtlusõpe
ettevõtte asutamine
ettevõtte finantsmajandus KASUTA äriraamatupidamine
ettevõtte haldamine KASUTA äriühingute valitsemine
ettevõtte hindamine KASUTA ettevõtete väärtuse hindamine
ettevõtte juhtimine KASUTA ärijuhtimine
ettevõtte kuvand
ettevõtte loomine KASUTA ettevõtte asutamine
ettevõtte raamatupidamine KASUTA äriraamatupidamine
ettevõtte rahandus
ettevõtte sisenemine välisturule KASUTA rahvusvahelistumine
ettevõtte sotsiaalne vastutus KASUTA sotsiaalne vastutus
ettevõtte tugisüsteemid KASUTA ettevõtluse tugisüsteemid
ettevõtte tulumaks
ettevõtte väärtus KASUTA ettevõtete väärtuse hindamine
ettevõtte ökonoomika KASUTA ettevõttemajandus
ettevõtte üldjuhtimine
ettevõtte ülevõtmine KASUTA ülevõtmine (maj.)
ettevõtted
ettevõtteliitumine KASUTA fusioon
ettevõttemajandus
ettevõttemaks KASUTA ettevõtte tulumaks
ettevõttesisene koolitus
ettevõttesisene täienduskoolitus KASUTA ettevõttesisene koolitus
ettevõttesisesed kursused KASUTA ettevõttesisene koolitus
ettevõttestrateegia
euro
euroala
eurodollar
eurointegratsioon
eurolõimumine KASUTA eurointegratsioon
euronõuded
Euroopa Liidu nõuded KASUTA euronõuded
Euroopa Liidu struktuurifondid KASUTA struktuurifondid
Euroopa Liidu struktuuritoetused KASUTA struktuuritoetused
Euroopa lõimumine KASUTA eurointegratsioon
Euroopa valuutaühik KASUTA eküü
euroraha KASUTA euro
eurotsoon KASUTA euroala
evolutsiooniline majandusteadus
evolutsiooniökonoomika KASUTA evolutsiooniline majandusteadus
EVP KASUTA erastamisväärtpaberid
fajansitööstus
faksiaparaadid
faktooring
faktuurid KASUTA arved
farmaatsiafirmad KASUTA ravimifirmad
farmaatsiatööstus
feodaalkoormised
filiaalid KASUTA tütarettevõtted
filmireklaam
filmiturud
filmitööstus
finantsaasta KASUTA eelarveaasta
finantsabi KASUTA rahaline abi
finantsanalüüs
finantsaruanded
finantsarvestus
finantsasutused KASUTA rahandusasutused
finantseerimine
finantseerimisallikad
finantseerimispiirangud KASUTA likviidsuspiirangud
finantshuvid
finantsid KASUTA rahandus
finantsinstrumendid
finantsintegratsioon KASUTA finantslõimumine
finantsinvesteeringud
finantsistid
finantsjuhtimine
finantsjärelevalve
finantskirjaoskus
finantskonto
finantskontroll
finantskriis, 2007-2009
finantskriisid
finantskuriteod
finantskäitumine
finantslõimumine
finantsmatemaatika
finantsnäitajad KASUTA majandusnäitajad
finantsplaanimine
finantsplaneerimine KASUTA finantsplaanimine
finantspoliitika KASUTA rahanduspoliitika
finantspsühholoogia
finantsraamatupidamine KASUTA finantsarvestus
finantsseisukord KASUTA maksevõime
finantssektor
finantssektori poliitika KASUTA rahanduspoliitika
finantsstabiilsus
finantsstatistika
finantssuhtarvud KASUTA rahandussuhtarvud
finantsteenused
finantstehingud
finantstsüklid
finantsturg
finantsvahendajad KASUTA rahandusasutused
finantsvajadused
finantsvood
finantsvõimendus
firma kuvand KASUTA ettevõtte kuvand
firmad KASUTA ettevõtted
firmadisain KASUTA firmastiil
firmapeod KASUTA firmaüritused
firmasisene koolitus KASUTA ettevõttesisene koolitus
firmastiil
firmateooria
firmaväärtus KASUTA ettevõtete väärtuse hindamine
firmaüritused
fiskaalpoliitika
fiskaalteooriad
fiskus KASUTA riigikassa
fondibörs KASUTA väärtpaberibörs
fondid (rahandus)
fordism
forex KASUTA valuutaturg
formularid KASUTA plangid
forvardtehingud KASUTA futuurid
fosforiiditööstus
frantsiis
frantšiis KASUTA frantsiis
funktsioonisiire KASUTA väljasttellimine
fusioon
futuurid
füsiokraatia KASUTA füsiokratism
füsiokratism
füsioloogiline elatusmiinimum KASUTA elatusmiinimum
GAAP KASUTA GAAP-printsiibid
GAAP-printsiibid
gaasitehased
gaasiturg
gaasitööstus
galanterii
garantii
geograafilised tähised
geoturism
geotähised KASUTA geograafilised tähised
giidid
gildid
globaalprobleemid
globaalturundus KASUTA välisturundus
grafoprojektorid
Grameen-pangad KASUTA mikrokrediit
grandid KASUTA stipendiumid
haigushüvitised
haiguskindlustus KASUTA ravikindlustus
haiguspuhkus
haigustoetused KASUTA haigushüvitised
haldamine KASUTA haldus
haldusinfosüsteemid
halduskulud
haldussüsteem
hall turg
hangeldamine
hanked
hankimine KASUTA hanked
hankiv tööstus
hargmaised ettevõtted
hariduse tasuvus
hariduskulud
hariduskulutused KASUTA hariduskulud
haridusökonoomika
harmooniline areng KASUTA säästev areng
harusisene kaubandus
hasartmängumaks
hawala
hawala süsteem KASUTA hawala
heaolu
heaolumajandusteadus KASUTA heaoluökonoomika
heaoluturism KASUTA terviseturism
heaoluökonoomika
hedge-fondid KASUTA riskifondid
heitekaubandus KASUTA heitmekaubandus
heitekvoodid KASUTA heitkogused
heitkogused
heitkogustega kauplemine KASUTA heitmekaubandus
heitmekaubandus
heitmekvoodid KASUTA heitkogused
heitmetasud KASUTA saastetasud
heliplaadifirmad KASUTA plaadifirmad
high-tech KASUTA tipptehnoloogia
hind KASUTA hinnad
hindade reguleerimine KASUTA hinnaregulatsioon
hinnaalandid KASUTA mahahindlused
hinnad
hinnaindeks
hinnakirjad
hinnakonkurents
hinnakontroll KASUTA hinnapoliitika
hinnakujundus
hinnakõrgendid
hinnalangus
hinnalisandid KASUTA hinnakõrgendid
hinnapoliitika
hinnaregulatsioon
hinnastabiilsus
hinnateooria
hinnatõus
hinnavähendid KASUTA mahahindlused
hobumajandus
hoiu-laenuühistud
hoiukassad KASUTA hoiupangad
hoiulepingud
hoiupangad
hoiused
hoiusekindlustus
hoiustamine KASUTA deponeerimine
holdingettevõtted KASUTA valdusühingud
honorarid
hooajaline töötus
hooajalised kõikumised
hooldekompaniid KASUTA valdusühingud
hooldusstandardid
horisontaalintegratsioon KASUTA horisontaalne integratsioon
horisontaalne integratsioon
hotellimajandus
hotellindus KASUTA hotellimajandus
hotelliturundus
hulgiettevõtted
hulgihinnad
hulgikaubandus
humanitaarabi
huuletubakas KASUTA suitsuvabad tubakatooted
hädaolukordade juhtimine KASUTA kriisireguleerimine
hüpoteegid
hüpoteegiturg
hüpoteeklaenud
hüpoteekpangad
hüved
hüvitised
hüvitus KASUTA hüvitised
idufirmad
illegaalne majandus KASUTA varimajandus
ilutööstus KASUTA kosmeetikatööstus
immateriaalsed varad
imperialism
impordiasendus
impordikvoodid
impordimaks
imporditoll KASUTA impordimaks
import
importkaubad
indeksid (maj.)
indikaatorid (andmed)
individuaalettevõtlus KASUTA eraettevõtlus
individuaalne nõudlus
industrialiseerimine
inflatsioon
infomajandus
infopõhine majandus KASUTA teadmistepõhine majandus
informaalne majandus KASUTA mitteametlik majandus
informatsiooniline infrastruktuur KASUTA infotaristu
infotaristu
infotehnoloogia juhtimine
infoturbepoliitika
infoturvapoliitika KASUTA infoturbepoliitika
infoökonoomika KASUTA infomajandus
infrastruktuur KASUTA taristu
ingelinvestorid KASUTA äriinglid
inimese arengu teooriad KASUTA arenguteooriad
inimeste vaba liikumine KASUTA isikute vaba liikumine
inimgeograafia
inimkapital
inimkaubandus
inimressursid KASUTA tööjõud
inimtööjõud KASUTA tööjõud
inkasso
inkassofirmad
inkubaatorpargid KASUTA tööstuspargid
innovaatika
innovatsioonid
innovatsioonipoliitika
inspekteerimine KASUTA järelevalve
institutsionaalne ökonoomika KASUTA institutsiooniökonoomika
institutsionaalsed investorid
institutsionaalsed reformid
institutsionalism
institutsioonireformid KASUTA institutsionaalsed reformid
institutsiooniökonoomika
integraalne raalvalmistus KASUTA raalintegreeritud tootmine
integratsioon
intellektuaalne kapital
intellektuaalne omand
intellektuaalomand KASUTA intellektuaalne omand
intensiivfinantseerimine KASUTA finantsvõimendus
intensiivne kasv
internatsionalisatsioon KASUTA rahvusvahelistumine
internetikaubandus KASUTA e-kaubandus
internetimajandus KASUTA digitaalmajandus
internetimaksed KASUTA e-maksed
internetioksjonid
internetipangandus KASUTA e-pangandus
internetireklaam
internetiturundus KASUTA e-turundus
interventsioonid
intressid
intressimäärad
inventar
inventarinimistud KASUTA varaloendid
inventeerimine KASUTA inventuur
inventuur
investeerimine KASUTA investeeringud
investeerimiseelarve
investeerimisfirmad
investeerimisfondid
investeerimishoiused
investeerimiskeskkond KASUTA investeerimiskliima
investeerimiskliima
investeerimisotsused
investeerimispangad
investeerimispoliitika
investeerimisportfell KASUTA väärtpaberiportfell
investeerimisstrateegia
investeeringuanalüüs
investeeringud
investeeringuhaldus
investeeringute analüüs KASUTA investeeringuanalüüs
investeeringute struktuur
investitsioonifondid KASUTA investeerimisfondid
investitsioonipangad KASUTA investeerimispangad
investorid
isejuhtimine (ühisk.) KASUTA iseregulatsioon
isemajandamine
iseregulatsioon
iseteenindus
iseteeninduskauplused KASUTA kaubahallid
isikkoosseis KASUTA personal
isiklik eelarve
isiklik tarbimine
isiklikud kulud
isikukindlustus
isikumaks KASUTA pearaha
isikurahandus KASUTA eraisiku rahandus
isikute vaba liikumine
istumisstreigid
IT juhtimine KASUTA infotehnoloogia juhtimine
IT valitsemine
itaalia streigid KASUTA istumisstreigid
jaehinnad
jaekaubandus
jaemüük KASUTA jaekaubandus
jagamismajandus
jahiturism
jahu- ja kruubitööstus
jahutööstus KASUTA jahu- ja kruubitööstus
jalatsitööstus
jaostulu
jaotuskanalid KASUTA turustuskanalid
jaotusmudelid
jaotussuhted
jookide tööstus
jooksev saldo KASUTA jooksevkonto
jooksevkonto
jooksevkonto bilanss KASUTA maksebilanss
jooksevkulud KASUTA jooksvad kulud
jooksvad kulud
jooksvate arvelduste bilanss KASUTA maksebilanss
juhatused
juhtimine
juhtimisarvestus
juhtimisinfosüsteemid KASUTA haldusinfosüsteemid
juhtimiskontroll KASUTA sisekontroll
juhtimiskoolitus
juhtimiskulud KASUTA halduskulud
juhtimismeetodid
juhtimismängud
juhtimisotsused
juhtimisotsustused KASUTA juhtimisotsused
juhtimisstiilid
juhtimisstruktuurid KASUTA juhtimismeetodid
juhtimissüsteemid
juhtivad majandusharud KASUTA juhtivtööstus
juhtivtööstus
juhtkond
juustutööstus
juveelitooted
juveelitööstus
jõukus
jäigad hinnad
järelevalve
järelmaks
järelvalve KASUTA järelevalve
järjekorrateooria
järjestiktalitlus
jätkusuutlik areng KASUTA säästev areng
jätkusuutlik turism KASUTA säästev turism
jäätmed
jäätmehooldus KASUTA jäätmekäitlus
jäätmekäitlus
jäätmete ladestamine KASUTA ladestamine
jäätmete taaskasutus KASUTA taaskasutus
jäätmeteta tehnoloogia KASUTA säästev tehnoloogia
jäätmetöötlus KASUTA jäätmekäitlus
jäätmeärastus KASUTA jäätmekäitlus
kaardisüsteem (maj.)
kaasav eelarve
kaasav juhtimine
kaasomand
kadu KASUTA kaod
kahekordne maksustamine KASUTA topeltmaksustamine
kahepoolne abi
kahepoolne kaubandus
kahepoolne kaubavahetus KASUTA kahepoolne kaubandus
kahju hüvitamine
kahjud
kahjukindlustus
kahjum
kahjutasud KASUTA hüvitised
kaitsekulutused
kaitsetollid
kaitsetööstus KASUTA sõjatööstus
kalamajandus KASUTA kalandus
kalandus
kalanduspiirkonnad
kalanduspoliitika
kalastuspiirkonnad KASUTA kalanduspiirkonnad
kalatööstus
kallinemine
kameralism
kameralistika KASUTA kameralism
kanistrid
kantseleitarbed KASUTA bürootehnika
kaod
kapital
kapitali akumulatsioon KASUTA akumulatsioon (maj.)
kapitali amortisatsioon
kapitali efektiivsus
kapitali hind
kapitali intensiivsus KASUTA kapitali efektiivsus
kapitali liikumine KASUTA kapitaliringlus
kapitali repatrieerimine
kapitali struktuur
kapitali vaba liikumine
kapitali-tööjõu suhe
kapitalibilanss KASUTA kapitalikonto
kapitalieksport
kapitalijärelevalve KASUTA finantsjärelevalve
kapitalikonto
kapitalikulu
kapitalikäive
kapitalimahukas tehnoloogia
kapitalimahukus
kapitalimahutused KASUTA investeeringud
kapitalimahutuste analüüs KASUTA investeeringuanalüüs
kapitalimahutuste eelarve KASUTA investeerimiseelarve
kapitalimahutuste struktuur KASUTA investeeringute struktuur
kapitalimaksud
kapitalinõudlus
kapitaliomand
kapitaliosalus
kapitaliringlus
kapitaliseerimine KASUTA akumulatsioon (maj.)
kapitalism
kapitalistlik ühiskond KASUTA kapitalism
kapitaliteooriad
kapitalitulu
kapitaliturg
kapitaliülekanded KASUTA kapitaliringlus
karastusjoogitööstus
kartellid
karusnahatööstus
kasiinod
kasinusmeetmed
kaskokindlustus KASUTA sõidukikindlustus
kassaaparaadid
kassaaudit KASUTA kassarevisjon
kassakäive KASUTA rahakäive
kassarevisjon
kasulikkusfunktsioonid
kasulikkusteooria
kasulikud mudelid
kasum
kasumijaotuses osalemine KASUTA kasumiosalus
kasumiosalus
kasumlikkus KASUTA rentaablus
kasutajad KASUTA tarbijad
kasutajakesksus KASUTA kasutajasõbralikkus
kasutajasõbralikkus
kasutamine
kasutamisiga KASUTA olelusring
kasutatavus KASUTA kasutajasõbralikkus
kasutusea hindamine KASUTA olelusringi hindamine
kasutusmaks KASUTA litsentsitasu
kasutusmugavus KASUTA kasutajasõbralikkus
kasvikud KASUTA intressid
kasvupoliitika KASUTA majanduskasv
kasvuteooriad (maj.)
katastrid
katastrikaardid
kategooriajuhtimine
katsenäidised
katsetehased
katsetootmine
kaubaagendid
kaubabilanss
kaubabörs KASUTA kaubaturg
kaubad
kaubagruppide juhtimine KASUTA kategooriajuhtimine
kaubahallid
kaubakataloogid KASUTA tootekataloogid
kaubakeskused KASUTA ärikeskused
kaubakrediit KASUTA ärikrediit
kaubakäive
kaubalepingud
kaubamajad
kaubamärgid
kaubandus
kaubandusajalugu
kaubandusbilanss
kaubanduse areng
kaubandusesindajad KASUTA kaubaagendid
kaubandusesindused
kaubandusettevõtted
kaubandusharidus
kaubandusinventar
kaubanduskeskused KASUTA ärikeskused
kaubandusketid
kaubanduskojad
kaubanduskokkulepped KASUTA kaubanduslepingud
kaubanduskoolid
kaubanduskõrgkoolid
kaubanduslepingud
kaubanduslik haridus KASUTA kaubandusharidus
kaubanduslikud loteriid
kaubandusnõunikud
kaubandusorganisatsioonid
kaubanduspalatid KASUTA kaubanduskojad
kaubanduspiirangud
kaubanduspoliitika
kaubanduspsühholoogia
kaubandusraamatupidamine
kaubandussuhted
kaubandusteooria
kaubandustõkked
kaubandustöötajad
kaubandusõigus KASUTA äriõigus
kaubandusökonoomika
kaubandusühingud
kaubaringlus KASUTA kaubakäive
kaubateed
kaubatehingud KASUTA tehingud
kaubatundmine
kaubaturg
kaubavahetus
kaubavedu
kaubaveod KASUTA kaubavedu
kaubavood KASUTA kaubakäive
kaubaõpetus KASUTA kaubatundmine
kaubeldavad load
kaudkulud KASUTA püsivkulud
kaudne maksustamine KASUTA kaudsed maksud
kaudsed kapitalimahutused KASUTA portfelliinvesteeringud
kaudsed maksud
kaugmüük
kaugturustus KASUTA kaugmüük
kaupade päritolureeglid KASUTA päritolureeglid
kaupade vaba liikumine
kauplemistingimused
kauplemistõkked KASUTA kaubandustõkked
kauplusautod
kauplused
kaupluseketid KASUTA kaubandusketid
kaupluseseadmed KASUTA kaubandusinventar
kauplusesisustus KASUTA kaubandusinventar
kaupmehed
kautsjon
keemiatööstus
keinsiaanlus KASUTA keinsianism
keinsianism
keinsism KASUTA keinsianism
keraamikatööstus
kergetööstus
keskettevõtted KASUTA keskmise suurusega ettevõtted
keskkonnaaudit
keskkonnahoidlik tehnoloogia KASUTA säästev tehnoloogia
keskkonnahoidlik uuendus KASUTA ökoinnovatsioon
keskkonnamajandus
keskkonnamaksud
keskkonnasõbralikud tooted
keskkonnasäästlik tehnoloogia KASUTA säästev tehnoloogia
keskkonnaturundus KASUTA roheline turundus
keskkonnaökonoomika KASUTA keskkonnamajandus
keskmine palk
keskmine töötasu KASUTA keskmine palk
keskmise suurusega ettevõtted
keskmised ettevõtted KASUTA keskmise suurusega ettevõtted
keskpangad
keskpangandus
keskpangapoliitika KASUTA keskpangandus
keskpank KASUTA keskpangad
kestlik areng KASUTA säästev areng
kestvuskaubad
ketikaubandus KASUTA kaubandusketid
ketrustööstus
kiipkaardid
kiirlaenud
kiirsöögikohad KASUTA kiirtoitlustusettevõtted
kiirtoidurestoranid KASUTA kiirtoitlustusettevõtted
kiirtoitlustusettevõtted
kilekotid KASUTA plastkotid
kindlustus
kindlustusagendid
kindlustusasutused
kindlustusjärelevalve
kindlustuslepingud
kindlustusmaksed
kindlustusmatemaatika
kindlustusmatemaatikud KASUTA aktuaarid
kindlustuspreemiad KASUTA kindlustusmaksed
kindlustusseltsid KASUTA kindlustusasutused
kindlustustariifid
kindlustusturg
kinnisasjad KASUTA kinnisvara
kinnispant
kinnisvara
kinnisvara hindamine
kinnisvara panditurg KASUTA hüpoteegiturg
kinnisvara rahandus
kinnisvaraagendid KASUTA kinnisvaramaaklerid
kinnisvaraarendus
kinnisvarabürood KASUTA kinnisvaraettevõtted
kinnisvaraettevõtted
kinnisvarafirmad KASUTA kinnisvaraettevõtted
kinnisvarahaldus
kinnisvarahooldus
kinnisvarainvesteeringud
kinnisvarakeskkond
kinnisvaramaaklerid
kinnisvaraomanikud
kinnisvaratehingud
kinnisvaraturg
kinnisvaraökonoomika
kioskid
kirbuturud KASUTA vanakraamiturud
kirikumajandus
kirikumaks
kirjaplangid KASUTA plangid
kirjastused
kirjatarbed KASUTA kirjutustarbed
kirjutusmasinad
kitsendused KASUTA piirangud
kitsenduste kõrvaldamine KASUTA piirangute kaotamine
klaasitööstus
klassikaline majandusteadus
klassikaline poliitiline ökonoomia KASUTA klassikaline majandusteadus
klastrid (maj.)
kliendi rahulolu KASUTA kliendirahulolu
kliendiajakirjad
kliendid
kliendikogemus
kliendilojaalsus
kliendirahulolu
kliendisuhete haldus KASUTA kliendisuhete juhtimine
kliendisuhete juhtimine
kliendisuhted
klienditeenindajad KASUTA teenindustöötajad
klienditeenindus
kliiring
kliiringhausid KASUTA arvelduskojad
kliiringkonto KASUTA jooksevkonto
kodanikupalk
kodukindlustus KASUTA varakindlustus
kodukorrad
kodukulud KASUTA eluasemekulud
kodulaen KASUTA eluasemelaenud
kodumaine tarbimine KASUTA sisetarbimine
kodumaised kaubad KASUTA kohalikud kaubad
kodumajandus
kodumajandusteadus KASUTA kodumajandus
kodurahad
kodutööndus
koguinvesteeringud
kogukonnafondid
kogumispension
kogutulu KASUTA brutotulu
koguväärtus
kohalik eelarve
kohalik poliitika KASUTA regionaalpoliitika
kohalik rahandus
kohalikud kaubad
kohalikud maksevahendid KASUTA kodurahad
kohalikud maksud
kohaturundus
koherentsus (maj.) KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
kohvikud
kokkuhoid KASUTA säästmine
kokkulepped KASUTA lepingud
kokkuost
koksikeemiatööstus
koksitööstus KASUTA koksikeemiatööstus
kollektiivlepingud
kolmas maailm KASUTA arengumaad
kolmas sektor KASUTA mittetulundussektor
kolmepoolsed lepingud
komandeeringud KASUTA lähetused
komisjonikaubandus
komisjonilepingud
kommandiitühingud KASUTA usaldusühingud
kommertsettevõtted KASUTA äriettevõtted
kommertsharidus KASUTA kaubandusharidus
kommertskoolid KASUTA kaubanduskoolid
kommertskrediit KASUTA ärikrediit
kommertspangad
kommertspant
kommunaalettevõtted KASUTA munitsipaalettevõtted
kommunaalkulud KASUTA eluasemekulud
kommunaalmajandus
kommunaalmaksed
kommunaalteenused
kommunism
kommunistliku töö liikumine
kompaniid KASUTA ettevõtted
kompensatsioonid KASUTA hüvitised
kondiitritööstus
konglomeraatettevõtted
konjunktuur
konjunktuurikõikumised KASUTA majandustsüklid
konjunktuuripoliitika
konjunktuuriuuringud
konkureerivad tooted
konkurents (maj.)
konkurentsieelis KASUTA konkurentsivõime
konkurentsiluure
konkurentsipoliitika
konkurentsivõime
konservitehased
konservitööstus
konsulendid
konsultandid
konsultatsioonibürood KASUTA konsultatsioonifirmad
konsultatsioonid
konsultatsioonifirmad
konsultatsiooniteenused KASUTA konsultatsioonid
konsumeerimine KASUTA tarbimine
konsumendid KASUTA tarbijad
konsumerism
konteinerid
konto
kontoplaan
kontori korraldus KASUTA büroojuhtimine
kontorid KASUTA bürood
kontorihooned KASUTA büroohooned
kontoritarbed KASUTA bürootehnika
kontoritehnika KASUTA bürootehnika
kontoritöötajad
kontraband KASUTA salakaubandus
kontrahendid KASUTA lepinguosalised
kontrahtid KASUTA lepingud
kontsentratsioon (maj.) KASUTA tööstuse kontsentratsioon
kontsentriline majandus KASUTA duaalmajandus
kontsernid
konveiertootmine KASUTA vooltootmine
konverentsikeskused
konverentsireisid KASUTA konverentsiturism
konverentsiturism
konvergents
konvergentsiteooria
konverteeritavus (maj.)
koolifirmad KASUTA õpilasfirmad
koolitarbed
koolitusfirmad
koolituskeskused
koolituskulud
koondised KASUTA trustid
kooperatiivid KASUTA ühistud
kooperatiivsed ettevõtted KASUTA ühistud
koosturundus KASUTA ühisturundus
koostööprojektid
koostööturundus KASUTA ühisturundus
korduskasutus
korduvkasutus KASUTA korduskasutus
korduvostud KASUTA kliendilojaalsus
koristus- ja puhastusfirmad
korporatiivjuhtimine KASUTA äriühingute valitsemine
korporatiivne identiteet KASUTA ettevõtte kuvand
korporatism
korporatsioonid (maj.)
korraline puhkus KASUTA puhkus (töökorraldus)
korruptsioon
korteriomand
korteriturg KASUTA eluasemeturg
korteriüür KASUTA üürimine (eluruumid)
kosmeetikatööstus
koteering KASUTA noteerimine
krediidi piirsumma KASUTA krediidilimiit
krediidi riskireiting KASUTA krediidireiting
krediidiandjad KASUTA võlausaldajad
krediidiasutused
krediidihaldus KASUTA krediidijuhtimine
krediidiinfo
krediidijuhtimine
krediidikindlustus
krediidilimiit
krediidipoliitika KASUTA laenupoliitika
krediidireiting
krediidirisk
krediidisüsteem
krediiditeooriad
krediiditurg
krediidivõime KASUTA maksevõime
krediidiühistud KASUTA hoiu-laenuühistud
krediit KASUTA laenud
krediitkaardid
krediitkirjad KASUTA akreditiivid
kreedit
kreeditorid KASUTA võlausaldajad
kriisiabi
kriisid
kriisihaldus KASUTA kriisireguleerimine
kriisijuhtimine KASUTA kriisireguleerimine
kriisiohjamine KASUTA kriisireguleerimine
kriisireguleerimine
kroon
kruiisipööring KASUTA pööring
kruiisiturism
krüptoraha
kudumistööstus
kuld
kullakaevandamine
kullakaevandused KASUTA kullakaevandamine
kullastandard
kultuuriasutused
kultuurifondid
kultuuritarbimine
kultuuriteenused
kultuuriturism
kultuuriturundus
kultuuritööstus
kultuuriüritused
kulu-kasu analüüs KASUTA kulude-tulude analüüs
kuluarvestus
kuluarvutlus KASUTA kulude arvutlus
kulud
kulude arvestus KASUTA kuluarvestus
kulude arvutlus
kulude-tulude analüüs
kuluefektiivsuse analüüs
kulujuhtimine
kulum KASUTA amortisatsioon
kulunormid
kulusäästlik mõtlemine
kulusäästlik tootmine
kulutused KASUTA kulud
kulutõhususe analüüs KASUTA kuluefektiivsuse analüüs
kummitööstus
kunstikaubandus
kunstikaupmehed
kunstioksjonid
kunstiturg
kuue sigma meetod
kvalifikatsioonita töölised KASUTA lihttöölised
kvalifitseeritud tööjõud
kvalitatiivsed kriteeriumid KASUTA kvaliteet
kvaliteedijuhtimine
kvaliteedikontroll KASUTA kvaliteediohje
kvaliteedimärgised
kvaliteedinõuded
kvaliteediohje
kvaliteedipoliitika
kvaliteedisüsteem
kvaliteet
kvantitatiivne väärtus KASUTA majanduslik väärtus
kvantitatiivsed kriteeriumid KASUTA kvantiteet
kvantiteet
kvoodid
kvoodikaubandus KASUTA heitmekaubandus
kõlvatu konkurents
kõmuturundus KASUTA suust-suhu-turundus
kõnetariifid
kõrgtehnoloogia KASUTA tipptehnoloogia
kõrtsid
kõrvalfirmad KASUTA spin-off ettevõtted
kõrvalproduktid KASUTA kõrvalsaadused
kõrvalsaadused
kõrvaltooted KASUTA kõrvalsaadused
käendus
käibebilanss
käibekapital
käibemaks
käibevahendid KASUTA käibekapital
käitismajandusteadus KASUTA ettevõttemajandus
käitumisrahandus KASUTA finantspsühholoogia
käitumisökonoomika
käitumuslik rahandusteooria KASUTA finantspsühholoogia
käitus
käituskulud
käive
käsiraha
käsitööndus
käskvekslid
käsumajandus KASUTA plaanimajandus
kättesaadavad ressursid
küberneetika
külalismajandus
külapangad KASUTA mikrokrediit
külaplaneerimine
külastajarahulolu KASUTA kliendirahulolu
külmhooned
külmvedu KASUTA külmutustransport
küpsisetööstus KASUTA kondiitritööstus
küttekulud
küttelaod
kütuseaktsiis
kütusemahutid
kütusetööstus
laadad
laadimine
laadimisseadmed
laadurid
ladestamine
ladustamine
laekumata arved KASUTA debitoorsed võlgnevused
laenamine KASUTA laenud
laenu-hoiuühistud KASUTA hoiu-laenuühistud
laenuandjad KASUTA võlausaldajad
laenuandmine KASUTA laenud
laenud
laenueriõigused KASUTA SDR
laenufondid
laenukapital
laenulepingud
laenupoliitika
laenureiting KASUTA krediidireiting
laenurisk KASUTA krediidirisk
laenusüsteem KASUTA krediidisüsteem
laenuturg KASUTA väärtpaberiturg
laenuvõtmine KASUTA laenud
laenuühistud KASUTA hoiu-laenuühistud
laevakompaniid KASUTA laevandusettevõtted
laevandusettevõtted
laevaomanikud
lahtiriigistamine KASUTA erastamine
laiatarbekaubad KASUTA tarbekaubad
laoarvestus
laod
laomajandus KASUTA varude juhtimine
laondus KASUTA varude juhtimine
laoruumid KASUTA laod
laoseadmed
laotehnika KASUTA laoseadmed
lapsetoetused KASUTA lastetoetused
lapsorjad KASUTA töötavad lapsed
lapstööjõud KASUTA töötavad lapsed
laste tööjõud KASUTA töötavad lapsed
lastekaubad
lastetoetused
lastetusmaks
lastikindlustus KASUTA merekindlustus
lastimine KASUTA laadimine
leibkonnad
leivatehased
leivatööstus KASUTA pagaritööstus
lemmikloomakaubad
lemmikloomatarbed KASUTA lemmikloomakaubad
lennukitööstus
lennukompaniid KASUTA lennundusettevõtted
lennundusettevõtted
lepingud
lepinguline töö
lepingulised teenused
lepinguosalised
lepingurikkumine
leppetrahvid
liberaalne turumajandus KASUTA vabaturumajandus
liberaliseerimine KASUTA piirangute kaotamine
liberalism
lihakombinaadid KASUTA lihatööstus
lihatööstus
lihttöölised
liigkasuvõtmine
liikluskindlustus
liikmemaksud
liimitööstus
liintootmine KASUTA vooltootmine
liisimine KASUTA liising
liising
liisingufirmad
liitumine (maj.) KASUTA fusioon
likvideerimine
likvideerimisdividendid KASUTA dividendid
likviidne vara KASUTA likviidsed aktivad
likviidsed aktivad
likviidsus
likviidsuspiirangud
likviidsustõkked KASUTA likviidsuspiirangud
likööri- ja viinatööstus
limiidid KASUTA piirangud
linatööstus
lineaarne planeerimine
lineaarplaneerimine KASUTA lineaarne planeerimine
linnajuhtimine
linnamajandus
linnapoliitika
linnastumine KASUTA urbanisatsioon
linnaturism
linnauuendus
linnauuringud
lisaeelarve
lisandkulud KASUTA püsivkulud
lisandunud väärtus KASUTA lisandväärtus
lisandväärtus
lisandväärtusmaks
lisasoodustused KASUTA erisoodustused
lisatasud
lisaväärtus
litsentsid
litsentsilepingud
litsentsitasu
logistika
logistikafirmad KASUTA ekspedeerimisfirmad
logistikapargid KASUTA tööstuspargid
lojaalsusprogrammid
lokaalpoliitika KASUTA regionaalpoliitika
lokaudid KASUTA töösulud
lombardid KASUTA pandimajad
loobumiskulud
looduskapital
loodussõbralikud tooted KASUTA keskkonnasõbralikud tooted
loodusturism
loodusvarad
loomade vedu
loomakasvatusökonoomika
loomemajandus
loomsed ressursid
loonustasu KASUTA naturaaltasu
loovklass
lubjatööstus
luksuskaubad
lõbustusasutused
lõhkeainetööstus
lõimumine KASUTA integratsioon
lõppkasutajad KASUTA lõpptarbijad
lõpptarbijad
läbirääkimised
lähetused
lühiajaline finantseerimine
m-pangandus KASUTA mobiilpangandus
m-äri KASUTA mobiilne äri
maa (pinnas)
maa hindamine
maaelu planeerimine
maaettevõtlus
maagaasiturg KASUTA gaasiturg
maailmakaubandus KASUTA rahvusvaheline kaubandus
maailmamajandus
maailmastumine KASUTA globaliseerumine
maailmasüsteemi teooria KASUTA maailmasüsteemide teooria
maailmasüsteemide analüüs KASUTA maailmasüsteemide teooria
maailmasüsteemide teooria
maailmaturg
maaklerid
maaklerlus KASUTA vahendus (turustus)
maakorraldus
maamajandus
maamaks
maaomand
maaomanikud
maapiirkondade ettevõtlus KASUTA maaettevõtlus
maapiirkonnad
maaregioonid KASUTA maapiirkonnad
maarent
maatriksjuhtimine
maatriksorganisatsioon KASUTA maatriksjuhtimine
maaturism
maatööstus
maavarade kasutamine
maavarade tööstus KASUTA mäetööstus
maaviljelusökonoomika
madala kvalifikatsiooniga töölised KASUTA lihttöölised
mahahindlused
mahajäämus (maj.)
mahajäänud piirkonnad
majaehitus KASUTA elamuehitus
majandamine KASUTA haldus
majandamiskulud KASUTA halduskulud
majandus
majandusaasta
majandusaasta aruanne KASUTA aastaaruanded
majandusabi
majandusajakirjandus
majandusajalugu
majandusanalüüs
majandusantropoloogia
majandusareng KASUTA majanduslik areng
majandusarvestus
majandusblokaad KASUTA embargo
majandusbuumid
majandusdemograafia
majanduse allakäik KASUTA majanduslangus
majanduse areng KASUTA majanduslik areng
majanduse kasv KASUTA majanduskasv
majanduse kontsentratsioon
majanduse nullkasv
majanduse planeerimine
majanduse stabiilsus KASUTA majanduslik stabiilsus
majanduse tasakaal KASUTA majanduslik tasakaal
majanduselu KASUTA majandus
majandusembargo KASUTA embargo
majandusfilosoofia
majandusfluktuatsioonid KASUTA majandustsüklid
majandusfunktsioonid
majandusgeograafia
majandusgeograafid
majandusgeoloogia KASUTA rakendusgeoloogia
majandusharidus
majandusharud KASUTA majandussektorid
majandusharusisene kaubandus KASUTA harusisene kaubandus
majandushinnangud
majandusindikaatorid KASUTA majandusnäitajad
majandusinfo
majandusinformaatika
majandusinfosüsteemid KASUTA haldusinfosüsteemid
majandusintegratsioon
majandusjuhtimine
majanduskaardid
majanduskahju KASUTA majanduslik kahju
majanduskasv
majanduskeskkond
majandusklastrid KASUTA klastrid (maj.)
majanduskonkurents KASUTA konkurents (maj.)
majanduskoolid
majanduskoostöö
majanduskriisid
majanduskuriteod
majanduskäitumine
majandusküberneetika KASUTA majandusinformaatika
majanduslangus
majanduslepingud
majandusliidud
majanduslik areng
majanduslik diskrimineerimine
majanduslik efektiivsus
majanduslik heaolu KASUTA heaolu
majanduslik huvitatus KASUTA majandusstiimulid
majanduslik iseseisvus KASUTA majanduslik sõltumatus
majanduslik ja sotsiaalne sidusus KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvuspoliitika KASUTA ühtekuuluvuspoliitika
majanduslik kahju
majanduslik kahjum KASUTA kahjum
majanduslik kasv KASUTA majanduskasv
majanduslik keskkond KASUTA majanduskeskkond
majanduslik käitumine KASUTA majanduskäitumine
majanduslik langus KASUTA majanduslangus
majanduslik lisandväärtus KASUTA lisandväärtus
majanduslik prognostika KASUTA prognoosimine (maj.)
majanduslik regulatsioon
majanduslik stabiilsus
majanduslik sund KASUTA majandussanktsioonid
majanduslik sõltumatus
majanduslik tasakaal
majanduslik tegevus KASUTA majandustegevus
majanduslik tõhusus KASUTA majanduslik efektiivsus
majanduslik väärtus
majanduslik ühtekuuluvus KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
majanduslikud aegread
majanduslikud aspektid
majanduslikud eesmärgid
majanduslikud hinnangud KASUTA majandushinnangud
majanduslikud mõjud
majanduslikud regulatsioonid KASUTA regulatsioonid
majanduslikud sanktsioonid KASUTA majandussanktsioonid
majanduslikud vajadused
majanduslõimumine KASUTA majandusintegratsioon
majandusmatemaatika
majandusmudelid
majandusmõjud KASUTA majanduslikud mõjud
majandusnäitajad
majandusoperatsioonid KASUTA tehingud
majandusorganisatsioonid
majanduspiirangud
majanduspiirkonnad KASUTA majandusregioonid
majandusplaanid KASUTA majanduse planeerimine
majanduspoliitika
majandusprognoosid
majanduspsühholoogia
majandusreformid
majandusregioonid
majandusruum
majandussanktsioonid
majandussektorid
majandussotsioloogia
majandusspionaaž KASUTA tööstusspionaaž
majandusstatistika
majandusstiimulid
majandusstruktuur
majandussuhted
majandussurutis KASUTA majanduslangus
majandussõda
majandussüsteemid
majandustarkvara
majandusteadlased
majandusteadus
majandustegelased
majandustegevus
majandusteooriad
majandustingimused
majandustsoon (mereõigus) KASUTA majandusvöönd
majandustsüklid
majandusuuringud
majandusvõnked KASUTA majandustsüklid
majandusvöönd
majandusõigus
majandusõpetus
majandusühingud KASUTA äriühingud
majaomanikud
makaronitööstus
makroraamatupidamine
makroökonoomika
makroökonoomiline analüüs
maksebilansi saldo KASUTA jooksevkonto
maksebilanss
maksed
maksehäired KASUTA makseraskused
maksejõuetus
maksejõulisus KASUTA maksevõime
maksekaardid KASUTA pangakaardid
makselepingud
maksemäärad KASUTA tariifid
maksepuhkus
makseraskused
maksesüsteemid
maksevahendid
maksevõime
maksuametnikud
maksuarvestus
maksud
maksude arvestus KASUTA maksuarvestus
maksudest kõrvalehoidumine
maksuhaldurid KASUTA maksuametnikud
maksuinspektorid KASUTA maksuametnikud
maksujõuetus KASUTA maksejõuetus
maksukogumine
maksukohustus
maksukoormus KASUTA maksukorraldus
maksukorraldus
maksukuriteod
maksuleevendus KASUTA maksusoodustused
maksumaksjad
maksumenetlus
maksumäärad KASUTA maksustamine
maksuparadiisid
maksupoliitika
maksureformid
maksusoodustused
maksustamine
maksusüsteemid KASUTA maksukorraldus
maksutagastus
maksutulu
maksuvabad firmad
maksuvabastus
maksuvõlad
maksuõigus
maltusianism KASUTA maltuslus
maltuslus
Manchesteri koolkond (maj.)
manufaktuurid
marginaalanalüüs
marginaalkulud KASUTA piirkulud
margitooted KASUTA brändid
margitruudus KASUTA kliendilojaalsus
mark
marketing KASUTA turundus
marketingiuuringud KASUTA turundusuuringud
marksistlik majandusteadus
Marshalli plaan
masinaehitus
masinaehitusettevõtted KASUTA masinaehitustehased
masinakiri
masinatööstus KASUTA masinaehitus
massiteeninduse teooria KASUTA järjekorrateooria
masstoodang KASUTA masstootmine
masstootmine
mastaabiefekt
matemaatiline majandusteadus KASUTA majandusmatemaatika
matemaatiline planeerimine
materiaal-tehniline varustamine KASUTA varustamine
materiaalne abi KASUTA majandusabi
materiaalne huvitatus KASUTA majandusstiimulid
materiaalne kindlustatus KASUTA heaolu
materiaalsed aktivad KASUTA materiaalsed varad
materiaalsed stiimulid KASUTA majandusstiimulid
materiaalsed varad
materjali taaskasutus KASUTA taaskasutus
materjaliringlus KASUTA materjalivood
materjalivood
matmise-kassad KASUTA matusekassad
matusekassad
meditsiiniturism KASUTA terviseturism
meediaettevõtted KASUTA meediafirmad
meediafirmad
meediamajandus
meediaturg
meediatööstus
meediaökonoomika KASUTA meediamajandus
meelelahutustööstus KASUTA kultuuritööstus
meeskonnad
meeskonnatöö
mehaanikud
mehhaniseerimine
merekaubandus
merekindlustus
meremajandus KASUTA merendus
merendus
merenduspoliitika KASUTA merepoliitika
merepiirita riigid KASUTA sisemaariigid
merepoliitika
meresõidukindlustus KASUTA merekindlustus
mereturism
merkantilism
messid
messireisid KASUTA konverentsiturism
metallitööstus
metallraha KASUTA mündid
metsakaubandus
metsamajandid
metsanduse ökonoomika
metsandusökonoomika KASUTA metsanduse ökonoomika
metsatööstus
metsatöötlemine
miinimumpalk
miinimumpension KASUTA rahvapension
mikroettevõtted
mikrofinantsid KASUTA mikrokrediit
mikrokindlustus
mikrokrediit
mikroökonoomika
mikroökonoomiline analüüs
miljardärid KASUTA miljonärid
miljonärid
minimaalpalk KASUTA miinimumpalk
mitmepoolne abi
mitmepoolne kaubandus
mitmepoolne kaubavahetus KASUTA mitmepoolne kaubandus
mitmepoolne koostöö KASUTA rahvusvaheline koostöö
mitmepoolsed lepingud
mitteametlik majandus
mittelineaarne planeerimine
mittetulunduslikud eesmärgid
mittetulundussektor
mittetulundusühingud
mitteäriline erasektor KASUTA mittetulundussektor
mobiilimaksed KASUTA mobiilmaksed
mobiilmaksed
mobiilne äri
mobiilpangandus
mobiilturundus
mobiiläri KASUTA mobiilne äri
mobilaar KASUTA vallasvara
moderniseerimine
moefirmad
moekaubad
monetaarpoliitika KASUTA rahapoliitika
monetaarteooriad KASUTA rahandusteooriad
monetarism
monopolid
monopolistlik kapitalism KASUTA imperialism
monopoolsed hinnad
monopsonid
mootorsõidukimaks KASUTA transpordimaksud
MTÜ KASUTA mittetulundusühingud
multilateraalne kaubandus KASUTA mitmepoolne kaubandus
multimiljonärid KASUTA miljonärid
multinatsionaalsed ettevõtted KASUTA hargmaised ettevõtted
munitsipaalettevõtted
munitsipaalomand
must börs
must turg
muusikakaubandus
muusikatööstus
muutuvkapital KASUTA käibekapital
muutuvkulud
mäekeemiatööstus KASUTA mäetööstus
mäerent
mäetööstus
mälestusmündid
mängustamine
mööblitööstus
mündid
mündikojad KASUTA müntlad
mündivalukojad KASUTA müntlad
müntide vermimine KASUTA müntimine
müntimine
müntlad
müübivus KASUTA likviidsus
müüdavad rahalised krediididokumendid
müügiagendid KASUTA kaubaagendid
müügiautomaadid
müügiedendus KASUTA müügitoetus
müügijuhid
müügijuhtimine
müügikanalid KASUTA turustuskanalid
müügikataloogid
müügilepingud
müügiload
müügimänedžerid KASUTA müügijuhid
müüginimestikud KASUTA müügikataloogid
müügipakendid
müügipersonal KASUTA müüjad
müügisuhtlemine
müügitoetus
müüjad
müük KASUTA müümine
müümine
naftadollar
naftakaubandus
naftakeemiatööstus
naftatööstus
naftaäri KASUTA naftakaubandus
nahatööstus
nahkgalanteriitööstus
narkokaubandus
narkoäri KASUTA narkokaubandus
natsionaliseerimine KASUTA riigistamine
natsionaliseeritud tööstus KASUTA riigistatud tööstus
naturaalabi KASUTA humanitaarabi
naturaalmajandus
naturaaltasu
neo-liberalism KASUTA neoliberalism
neokeinsianism
neoklassikaline koolkond KASUTA neoklassikaline majandusteadus
neoklassikaline majandusteadus
neoliberalism
neomaltuslus KASUTA uus-maltuslus
NEP
netovara KASUTA omakapital
neuroökonoomika
normatiivne planeerimine
normeerimine KASUTA standardimine töö normimine
noteerimine
nuusktubakas
nõuandvad kogud KASUTA nõukogud
nõudlus
nõudlus ja pakkumine
nõudluse elastsus KASUTA nõudluse ja pakkumise elastsus
nõudluse hinnaelastsus KASUTA nõudluse ja pakkumise elastsus
nõudluse ja pakkumise elastsus
nõudluse stimuleerimine
nõukogud
näitusmüügid
näljahädad
obligatsioonid KASUTA võlakirjad
offshore firmad KASUTA maksuvabad firmad
offshore riigid KASUTA maksuparadiisid
offshore-pangandus
offshoring
oksjonid
olelusring
olelusringi hindamine
olelustsükkel KASUTA olelusring
oligopolid
omabrändid KASUTA omamärgitooted
omahind
omakapital
omamärgitooted
omand
omandimaks
omandireformid
omandivormid
omandiõigus KASUTA omand
omanikud
omatooted KASUTA omamärgitooted
omavahendid KASUTA omakapital
omaväärtus (maj.)
online-kaubandus KASUTA e-kaubandus
online-oksjonid KASUTA internetioksjonid
oodustamine KASUTA diskonto
operatiiveelarvestamine KASUTA operatiivne planeerimine
operatiivne planeerimine
operatsioonianalüüs
operatsioonide juhtimine KASUTA tootmisjuhtimine
optimeerimine
optsioonid
organisatsiooni arendamine KASUTA organisatsiooniarendus
organisatsiooni areng KASUTA organisatsiooniarendus
organisatsiooni enesehindamine
organisatsiooni identiteet
organisatsiooni sisehindamine KASUTA organisatsiooni enesehindamine
organisatsiooni sisekommunikatsioon KASUTA sisekommunikatsioon
organisatsiooni suhtekorraldus KASUTA suhtekorraldus
organisatsiooni visuaalne identiteet KASUTA firmastiil
organisatsiooniarendus
organisatsioonikliima
organisatsioonikommunikatsioon
organisatsioonikultuur
organisatsioonikäitumine
organisatsiooniline õppimine KASUTA õppiv organisatsioon
organisatsioonilised reformid KASUTA institutsionaalsed reformid
organisatsioonimuutused
organisatsioonipsühholoogia
organisatsioonireformid KASUTA institutsionaalsed reformid
organisatsioonisisene koolitus KASUTA ettevõttesisene koolitus
organisatsioonisotsioloogia
organisatsiooniteooria
organisatsiooniõpetus KASUTA organisatsiooniteooria
orjakaubandus
osakud
osaline tööpuudus KASUTA alarakendatus
osalusturism KASUTA elamusturism
osanikud KASUTA aktsionärid
osatähed KASUTA osakud
osaühingud
ostjad KASUTA tarbijad
ostlemine KASUTA poodlemine
ostmine
ostu-müügilepingud KASUTA müügilepingud
ostud KASUTA ostmine
ostueesõigus
ostujuhtimine
ostujõu pariteet
ostujõud
ostukeskused KASUTA ärikeskused
ostukorv (maj.)
ostukäitumine KASUTA tarbijakäitumine
otsefinantseerimine
otseinvesteeringud
otsemüük
otsene maksustamine KASUTA otsesed maksud
otsereklaam
otsesed maksud
otsesed välisinvesteeringud
otseturundus
otsustamine
otsustusteooria
paberitööstus KASUTA tselluloosi- ja paberitööstus
paberivabrikud
paberiveskid KASUTA paberivabrikud
paberraha
pagaritööstus
pagas
paigutus
paindlik tootmine KASUTA paindtootmine
paindtootmine
paindtootmissüsteem KASUTA paindtootmine
pakendamine KASUTA pakkimine
pakendi korduskasutus KASUTA korduskasutus
pakendiaktsiis
pakendid
pakendijäätmed
pakkemasinad KASUTA pakkimisseadmed
pakkimine
pakkimisseadmed
pakkumine KASUTA nõudlus ja pakkumine
pakkumine ja nõudlus KASUTA nõudlus ja pakkumine
pakkumise elastsus KASUTA nõudluse ja pakkumise elastsus
pakkumise hinnaelastsus KASUTA nõudluse ja pakkumise elastsus
palga alammäär KASUTA miinimumpalk
palgaarvestus
palgaastmed KASUTA palk
palgaastmikud KASUTA palk
palgaerinevused
palgakorraldus
palgakujundus
palgakulud KASUTA tööjõukulud
palgalepped
palgalisad
palgalised KASUTA töötajad
palgalõhe meeste ja naiste vahel KASUTA sooline palgalõhe
palgamiinimum KASUTA miinimumpalk
palgamäärad
palgapoliitika
palgaskaalad KASUTA palgamäärad
palgastruktuur
palgasüsteemid
palgata puhkus
palgatariifid KASUTA palgamäärad
palgatõus
palgatöö
palgatöölised KASUTA töötajad
palk
palkade juhtimine KASUTA palgapoliitika
pandimajad
pandipakendid
panga intressimäärad
panga reservfondid KASUTA pangareservid
pangaametnikud
pangaarve KASUTA pangakonto
pangaautomaadid
pangad (maj.)
pangadiskonto KASUTA diskonto
pangajärelevalve KASUTA finantsjärelevalve
pangakaardid
pangakonto
pangakrediit KASUTA pangalaenud
pangalaenud
pangandus
panganduskriisid
pangandusturg
pangaoperatsioonid KASUTA pangateenused
pangaprotsendid KASUTA panga intressimäärad
pangareservid
pangateenused
pangavekslid KASUTA käskvekslid
pangaülekanded KASUTA ülekanded (maj.)
pankrotid
pankrotihaldurid
pankrotivara
pankurid
pant
parfümeeriatööstus
pariteet
partnerettevõtted
patendid
patendipuhtus
patendipuhtuse rikkumine KASUTA patendipuhtus
patenttehnoloogia
peaettevõtted KASUTA emaettevõtted
pearaha
peeso
pensionid
pensionifondid
pensionikindlustus
pensionisüsteemid
pere-eelarve
pereettevõtted
perefirmad KASUTA pereettevõtted
perehüvitised KASUTA peretoetused
perekuluraha KASUTA peretoetused
peremajandus
peretoetused
perioodikulud KASUTA püsivkulud
personaalpangandus
personal
personali hindamine KASUTA töö hindamine
Phillipsi kõver
piimatööstus
piimaühistud
piirangud
piirangute kaotamine
piirangute teooria
piirikaubandus
piiritusetööstus
piiriülene koostöö
piirkonnad KASUTA regioonid
piirkulud
piirväärtus (maj.)
pikaajaline finantseerimine
pikaajaline krediit KASUTA pikaajalised laenud
pikaajalised investeeringud
pikaajalised laenud
pikk krediit KASUTA pikaajalised laenud
pilootprojektid
piraatkaubad
pistekontroll KASUTA statistiline kontroll
plaadifirmad
plaani- ja käsumajandus KASUTA plaanimajandus
plaanid (juhtimine)
plaanimajandus
plaanimine KASUTA planeerimine
planeerimine
planeerimisteooriad
plangid
plastikkotid KASUTA plastkotid
plastitööstus
plastkotid
plastpakendid
plokiahela-tehnoloogia
poebussid KASUTA kauplusautod
poed KASUTA kauplused
poeketid KASUTA kaubandusketid
poliitiline ökonoomia
poliitökonoomia KASUTA poliitiline ökonoomia
polügraafiatööstus KASUTA trükitööstus
poodlemine
pooltooted
portfellihaldus KASUTA väärtpaberihaldus
portfelliinvesteeringud
portfelliteooria
portselanitööstus
positsioneerimine (maj.)
positsioonimine KASUTA positsioneerimine
postimüük
postkeinsianism
postkeinsism KASUTA postkeinsianism
potentsiaalne nõudlus
potentsiaalne SKP KASUTA potentsiaalne SKT
potentsiaalne SKT
PR-töö KASUTA suhtekorraldus
praaktooted KASUTA tootmisjäätmed
praht KASUTA jäätmed
preemiad
premiaalsüsteem KASUTA preemiad
prioriteedid
privaatpangandus KASUTA personaalpangandus
produktiivsus KASUTA tootlikkus
produktsioon KASUTA toodang
profiit KASUTA kasum
prognoosimine (maj.)
projekteerimisbürood KASUTA arhitektuurifirmad
projektiaruanded
projektihaldus KASUTA projektijuhtimine
projektijuhid
projektijuhtimine
projektimänedžerid KASUTA projektijuhid
projektiuuringud
projektorid
projektsiooniaparaadid KASUTA projektorid
prokuura
proletariaat KASUTA töölisklass
promotsioon (maj.) KASUTA turunduskommunikatsioon
proovireisijad KASUTA kaubaagendid
proteesitööstus
protektsionism
protseduuranalüüs
protseduurireeglid KASUTA kodukorrad
provisjonid KASUTA eraldised
prügilasse ladestamine KASUTA ladestamine
psühholoogilised lepingud KASUTA psühholoogilised lepped
psühholoogilised lepped
puhasinvesteeringud
puhastusteenindus
puhasväärtus
puhkekeskused
puhkekülad KASUTA puhkekeskused
puhkemajandus
puhkus (töökorraldus)
puidutööstus
puu- ja aedviljatööstus
puudujääk KASUTA defitsiit
puuvillatööstus
põhifondid KASUTA materiaalsed varad
põhikapital
põhivahendid KASUTA põhikapital
põhivara KASUTA põhikapital
põlevkivitööstus
põllumajandusalad KASUTA põllumajanduspiirkonnad
põllumajandusettevõtted
põllumajanduskaubad KASUTA põllumajandussaadused
põllumajanduskaubandus
põllumajanduskindlustus
põllumajanduskrediit KASUTA põllumajanduslaenud
põllumajanduslaenud
põllumajanduslepingud
põllumajanduslik tulu
põllumajanduslikud toetused KASUTA põllumajandustoetused
põllumajanduslikud ühistud KASUTA põllumajandusühistud
põllumajandusmaa
põllumajanduspangad
põllumajanduspiirkonnad
põllumajanduspoliitika
põllumajandusraamatupidamine
põllumajandusregioonid KASUTA põllumajanduspiirkonnad
põllumajandussaadused
põllumajandussektor KASUTA põllumajandus
põllumajandusstruktuurid
põllumajandustoetused
põllumajandustoodang
põllumajandustooted KASUTA põllumajandussaadused
põllumajandustootmine KASUTA põllumajandustoodang
põllumajandusturg
põllumajandustööstus
põllumajandusökonoomika
põllumajandusühistud
päevakauplemine
pärand
pärandimaks
päranditurism
pärandturism KASUTA päranditurism
pärandus KASUTA pärand
pärandusmaks KASUTA pärandimaks
pärandvara KASUTA pärand
pärimusturism KASUTA päranditurism
päritolureeglid
pärmitööstus
pööring
püramiidskeemid
püsikaubad KASUTA kestvuskaubad
püsikliendiprogrammid KASUTA lojaalsusprogrammid
püsikulud KASUTA püsivkulud
püsitulud KASUTA püsivtulud
püsivkulud
püsivtulud
raadioreklaam
raalintegreeritud tootmine
raaltehnoloogia KASUTA raaltootmine
raaltootmine
raalvalmistus KASUTA raaltootmine
raamatuannetused
raamatukaubandus
raamatukauplused
raamatukaupmehed
raamatulaadad KASUTA raamatumessid
raamatumessid
raamatuoksjonid
raamatupidajad
raamatupidamine
raamatupidamisaasta KASUTA majandusaasta
raamatupidamisbilanss KASUTA bilanss
raamatupidamissüsteemid
raamatuturg
raamprogrammid
rabatid KASUTA mahahindlused
raha
raha- ja kapitalivahendajad KASUTA rahandusasutused
rahaautomaadid KASUTA pangaautomaadid
rahainvesteeringud KASUTA finantsinvesteeringud
rahakäive
rahaliidud
rahaline abi
rahalised kokkulepped
rahalised ressursid
rahalised toetused KASUTA toetused
rahamärgid
rahandus
rahandusaasta KASUTA eelarveaasta
rahandusajalugu
rahandusasutused
rahanduskontroll KASUTA finantskontroll
rahanduskriisid KASUTA finantskriisid
rahanduskuriteod KASUTA finantskuriteod
rahandusmatemaatika KASUTA finantsmatemaatika
rahanduspoliitika
rahandusstatistika KASUTA finantsstatistika
rahandussuhtarvud
rahandussuhted
rahandusteenused KASUTA finantsteenused
rahandustegelased KASUTA finantsistid
rahandusteooriad
rahanõudlus
rahapajad KASUTA müntlad
rahapesu
rahapoliitika
rahareformid
raharinglus
rahasaadetised
rahastamine KASUTA finantseerimine
rahastamisvahendid KASUTA finantsinstrumendid
rahasüsteemid
rahatagatis KASUTA kautsjon
rahataotlused
rahaterminalid KASUTA pangaautomaadid
rahaturg
rahavahendusasutused KASUTA rahandusasutused
rahavahetus KASUTA valuutavahetus
rahavahetusautomaadid
rahavood KASUTA rahakäive
rahvakontroll
rahvamajandus
rahvamajanduse arvepidamine
rahvamajanduse koguprodukt KASUTA rahvuslik kogutoodang
rahvamajanduse puhastoodang KASUTA rahvatulu
rahvamajanduse raamatupidamine KASUTA makroraamatupidamine
rahvamajanduslik arvestus KASUTA rahvamajanduse arvepidamine
rahvapension
rahvatulu
rahvuslik arvepidamine KASUTA rahvamajanduse arvepidamine
rahvuslik koguprodukt KASUTA rahvuslik kogutoodang
rahvuslik kogutoodang
rahvuslik rikkus
rahvusvaheline abi
rahvusvaheline ettevõtlus
rahvusvaheline juhtimine
rahvusvaheline kaubandus
rahvusvaheline kaubandusõigus
rahvusvaheline koostöö
rahvusvaheline majandus KASUTA maailmamajandus
rahvusvaheline majanduskoostöö KASUTA majandusintegratsioon
rahvusvaheline majandusteadus
rahvusvaheline majandusõigus
rahvusvaheline maksustamine
rahvusvaheline maksuõigus
rahvusvaheline pangandus
rahvusvaheline raamatupidamine
rahvusvaheline rahandus
rahvusvaheline rahandusabi
rahvusvaheline tehnoloogiasiire
rahvusvaheline turg KASUTA maailmaturg
rahvusvaheline turundus KASUTA välisturundus
rahvusvaheline tööjaotus
rahvusvaheline ärikorraldus KASUTA rahvusvaheline ettevõtlus
rahvusvahelised ettevõtted KASUTA hargmaised ettevõtted
rahvusvahelised laenud KASUTA välislaenud
rahvusvahelised lepingud
rahvusvahelised majandussuhted
rahvusvahelised maksud KASUTA rahvusvaheline maksustamine
rahvusvahelised organisatsioonid
rahvusvahelised projektid
rahvusvahelised sanktsioonid KASUTA sanktsioonid
rahvusvahelistumine
rahvusvahelisustumine KASUTA rahvusvahelistumine
rakendusgeoloogia
rakendusuuringud
rannikualade turism KASUTA rannikuturism
rannikuturism
rasketööstus
raskeveokimaks
ratsionaalse valiku teooria
ratsionaalsed ootused
ratsionaliseerimine
ravimifirmad
ravimiturg
ravimitööstus KASUTA farmaatsiatööstus
raviturism KASUTA terviseturism
reaalaktivad KASUTA materiaalsed varad
reaalinvesteeringud
reaalsusuuringud KASUTA teostatavusuuringud
reederid KASUTA laevaomanikud
reformid
regionaalareng KASUTA regionaalne areng
regionaalmajandus KASUTA regionaalökonoomika
regionaalne areng
regionaalne integratsioon
regionaalne koostöö
regionaalplaneerimine
regionaalpoliitika
regionaalsed erinevused
regionaalökonoomika
regioonid
regulatsioonid
reisibürood
reisikindlustus
reisikorraldajad
reisilaevandus
reisisihtkohad KASUTA turismisihtkohad
reisitarbed
reklaam
reklaamfilmid
reklaamiagentuurid KASUTA reklaamifirmad
reklaamifirmad
reklaamimine KASUTA reklaam
reklaamiteadus
rekonstrueerimine
relvakaubandus
relvatööstus
rendiettevõtted
rendilepingud
renditöö
rent
rentaablus
rentimine
rentnikud KASUTA üürnikud
reostusmaksud KASUTA saastetasud
reservatsioonipalk
reservfondid KASUTA reservid
reservid
ressursid
ressursihaldus KASUTA ressursikorraldus
ressursikasutus
ressursikorraldus
ressursikulud
ressursside ammendamine
ressursside areng
ressursside ühiskasutus
restoranid
retsipientriigid
revalvatsioon
revalveerimine KASUTA revalvatsioon
revideerimine KASUTA revisjon
revidendid KASUTA audiitorid
revisjon
ribakoodid KASUTA vöötkoodid
riigi ja erasektori koostöö KASUTA avaliku ja erasektori partnerlus
riigi majandusarvestus KASUTA makroraamatupidamine
riigi võlakirjad KASUTA võlakirjad
riigiasutused
riigieelarve
riigiettevõtted
riigihanked
riigikassa
riigikassapoliitika KASUTA fiskaalpoliitika
riigikulud
riigilaenud
riigilõiv
riigimaa
riigimaksud
riigimonopolid KASUTA riiklikud monopolid
riigiomand KASUTA riigivara
riigirahandus
riigirisk
riigisektor KASUTA avalik sektor
riigistamine
riigistatud tööstus
riigitulud
riigivara
riigivõlg
riikidevaheline maksebilanss KASUTA maksebilanss
riiklik pension
riiklik poliitika
riiklik rahandus KASUTA riigirahandus
riiklikud ettevõtted KASUTA riigiettevõtted
riiklikud fondid
riiklikud hinnad
riiklikud investeeringud
riiklikud kulutused KASUTA riigikulud
riiklikud maksud KASUTA riigimaksud
riiklikud monopolid
riiklikud plaanid
riiklikud regulatsioonid KASUTA regulatsioonid
riiklikud toetused
riiklikud äriühingud KASUTA riigiettevõtted
riisiko KASUTA riskid
rikkad
rikkad inimesed KASUTA rikkad
rikkurid KASUTA rikkad
rikkus KASUTA jõukus
riknevad kaubad
ringmajandus
riskianalüüs
riskid
riskide hajutamine KASUTA diversifikatsioon
riskide maandamine KASUTA riskimaandus
riskielukindlustus KASUTA elukindlustus
riskifondid
riskihaldus
riskihindamine KASUTA riskianalüüs
riskijuhtimine KASUTA riskihaldus
riskikalduvus
riskikapital
riskikapitalifondid
riskikindlustus KASUTA elukindlustus riskimaandus
riskimaandus
riskireiting KASUTA krediidireiting
riskiteooria
roheline energia KASUTA alternatiivenergia
roheline majandus
roheline turundus
rohemajandus KASUTA roheline majandus
rubla
ruumiline planeerimine KASUTA regionaalplaneerimine
rõhtintegratsioon KASUTA horisontaalne integratsioon
rõivatööstus KASUTA õmblustööstus
rändkaubandus
rändpoed KASUTA kauplusautod
saastekvoodid KASUTA heitkogused
saastekvoodimüük KASUTA heitmekaubandus
saastemaksud KASUTA saastetasud
saastetasud
salakaubandus
salakaubavedu KASUTA salakaubandus
salaturg KASUTA must turg
saneerimine
sanktsioonid
SDR
seadmed
seeriatoodang KASUTA masstootmine
segaettevõtted KASUTA ühisettevõtted
segamajandus
segmendiaruandlus
seitseaastak
seksiturism
selvehallid KASUTA kaubahallid
selvekauplused KASUTA kaubahallid
selveteenindus KASUTA iseteenindus
sesoonne töötus KASUTA hooajaline töötus
showbisnis KASUTA kultuuritööstus
siduskaubad
sidusteenused KASUTA e-teenused
sidusus (maj.) KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
sidususpoliitika KASUTA ühtekuuluvuspoliitika
sihtasutused
sihtfondid KASUTA sihtasutused
sihtkohaturundus KASUTA kohaturundus
sihtturundus
siirdehinnad
siirdemajandus KASUTA üleminekumajandus
simulatsioon
siseaudit
sisejärelvalve KASUTA sisekontroll
sisekaubandus
sisekontroll
sisekoolitus KASUTA ettevõttesisene koolitus
sisekorra eeskirjad KASUTA kodukorrad
sisemaariigid
sisemajanduse koguprodukt KASUTA sisemajanduse kogutoodang
sisemajanduse kogutoodang
sisemine turundus KASUTA siseturundus
sisemuutujad
sisend
sisend-väljundtabelid KASUTA tootmise-tarbimise maatriksid
sisendi-väljundi analüüs
siserevisjon KASUTA siseaudit
siseringitehingud KASUTA siseteabe väärkasutamine
sisetarbimine
siseteabe alusel kauplemine KASUTA siseteabe väärkasutamine
siseteabe väärkasutamine
siseturg
siseturism
siseturukaubad KASUTA kohalikud kaubad
siseturundus
sisevõlg
sisseostmine KASUTA väljasttellimine
sisseseade
sissetulekud KASUTA tulud
sissevedu KASUTA import
sisseveotoll KASUTA impordimaks
situatsioonianalüüs
skonto KASUTA diskonto
SKP KASUTA sisemajanduse kogutoodang
SKT KASUTA sisemajanduse kogutoodang
SKT lõhe
SMS laenud KASUTA kiirlaenud
smugeldamine KASUTA salakaubandus
soetamine KASUTA varumine
sooduslaenud
soodustused
soolatööstus
sooline palgalõhe
soovitusturundus KASUTA võrkturundus
sortiment KASUTA nomenklatuurid
sotsiaal-majanduslik ühtekuuluvuspoliitika KASUTA ühtekuuluvuspoliitika
sotsiaaldialoog KASUTA sotsiaalne partnerlus
sotsiaalkaitse
sotsiaalkapital KASUTA sotsiaalne kapital
sotsiaalkindlustus
sotsiaalkultuuriline areng
sotsiaalkulud
sotsiaalmajanduslik sektor KASUTA mittetulundussektor
sotsiaalmajanduslik statistika KASUTA majandusstatistika
sotsiaalmajanduslikud formatsioonid KASUTA ühiskondlik-majanduslikud formatsioonid
sotsiaalmajanduslikud näitajad
sotsiaalmajanduslikud tegurid KASUTA sotsiaalmajanduslikud näitajad
sotsiaalmaks
sotsiaalne dialoog KASUTA sotsiaalne partnerlus
sotsiaalne ettevõtlus KASUTA sotsiaalsed ettevõtted
sotsiaalne infrastruktuur KASUTA sotsiaalne taristu
sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
sotsiaalne kaitse KASUTA sotsiaalkaitse
sotsiaalne kapital
sotsiaalne partnerlus
sotsiaalne taristu
sotsiaalne turumajandus
sotsiaalne turundus
sotsiaalne valik KASUTA avalik valik
sotsiaalne vastutus
sotsiaalne võrgustik KASUTA sotsiaalsed võrgustikud
sotsiaalsed ettevõtted
sotsiaalsed kulud KASUTA sotsiaalkulud
sotsiaalsed võrgustikud
sotsiaalselt vastutustundlik turundus KASUTA sotsiaalne turundus
sotsiaalvõrgustikud KASUTA sotsiaalsed võrgustikud
sotsialism
sotsialistlik võistlus
sotsialistlik ühiskond KASUTA sotsialism
sotsioökonoomika KASUTA majandussotsioloogia
spaateenused
spaaturism KASUTA terviseturism
spekulatsioon
spin-off ettevõtted
sponseerimine KASUTA sponsoreerimine
sponsoreerimine
sponsorid
sponsorlus KASUTA sponsoreerimine
spordimajandus
sporditurundus
spordiökonoomika KASUTA spordimajandus
staatilised teooriad (maj.)
stagnatsioon
standardid (normid)
standardimine
standardiseerimine KASUTA standardimine
start-up ettevõtted KASUTA idufirmad
statistika
statistikateenused
statistiline kontroll
stiimulid
stipendiaadid
stipendiumid
stohhastiline planeerimine
strateegiline juhtimine
strateegiline planeerimine
strateegilised kaubad
strateegilised materjalid KASUTA strateegilised ressursid
strateegilised ressursid
struktuuriabi KASUTA struktuuritoetused
struktuurifondid
struktuurimuutused
struktuuripoliitika
struktuurireformid KASUTA institutsionaalsed reformid
struktuuritoetused
struktuurne tööpuudus
subsiidiumid
subventsioonid KASUTA subsiidiumid
suhkrutööstus
suhte- ja teabekorraldus KASUTA suhtekorraldus
suhtekorraldus
suhteturundus
suhtevõrgustikud KASUTA sotsiaalsed võrgustikud võrgustikukäsitlus
suhtlusturundus KASUTA suhteturundus
suitsuvabad tubakatooted
sularaha
sularahaarveldus
sularahadividendid KASUTA dividendid
sularahakorraldus
sularahamaksed KASUTA sularahaarveldus
sularahata arveldus
sularahata maksed KASUTA sularahata arveldus
sundmüük KASUTA sundoksjonid
sundoksjonid
sundvõõrandamine
sunnivahendid
supermarketid KASUTA kaubahallid
superviisorjuhtimine
suured tehnoloogilised süsteemid
suurettevõtted
suurmajapidamised
suurtootmine
suurtööstus
suust-suhu-turundus
SWOT analüüs
sõidukikindlustus
sõidusoodustused
sõidutoetused
sõjakahjud
sõjakommunism
sõjalis-tööstuslikud kompleksid KASUTA sõjatööstus
sõjalised eraettevõtted
sõjalised kulud
sõjamajandus
sõjatööstus
säästev areng
säästev tehnoloogia
säästev turism
säästlik tootmine KASUTA kulusäästlik tootmine
säästmine
säästud
säästud (hoiused) KASUTA hoiused
säästvus KASUTA ökonoomsus
söetööstus
sündikaadid
sündikaatlaenud
sündmusturism KASUTA üritusturism
sündmusturundus KASUTA üritusturundus
sünergia
sünkroniseerimine
sünnitoetused
sünnitusabiraha KASUTA sünnitoetused
süsteemianalüüs
süsteemide dünaamika
süsteemiteooria
šoppamine KASUTA poodlemine
taara KASUTA pakendid
taaskasutus
taastootmine
taastuvad energiaallikad
taastuvad loodusvarad
tagatised KASUTA garantii
tagavarad KASUTA reservid
taimekasvatusökonoomika
taksod
talendijuhtimine
talentide juhtimine KASUTA talendijuhtimine
taluturism
tarbekaubad
tarbija ostukäitumine KASUTA tarbijakäitumine
tarbijaanalüüs KASUTA tarbijauuringud
tarbijad
tarbijahinnad
tarbijahinnaindeks
tarbijahuvid
tarbijakaitse
tarbijakoolitus
tarbijakrediit
tarbijakultuur KASUTA tarbimiskultuur
tarbijakäitumine
tarbijalaenud KASUTA tarbijakrediit
tarbijalojaalsus KASUTA kliendilojaalsus
tarbijamängud KASUTA kaubanduslikud loteriid
tarbijanõudlus
tarbijapoliitika
tarbijarahulolu KASUTA kliendirahulolu
tarbijasuhted KASUTA kliendisuhted
tarbijasõbralikkus KASUTA kasutajasõbralikkus
tarbijate kooperatiivid KASUTA tarbijaühistud
tarbijate nõudmised KASUTA tarbijanõudlus
tarbijauuringud
tarbijaväärtus KASUTA tarbimisväärtus
tarbijaühistud
tarbimine
tarbimishinnad KASUTA tarbijahinnad
tarbimishinnaindeks KASUTA tarbijahinnaindeks
tarbimishuvid KASUTA tarbijahuvid
tarbimiskalduvus
tarbimiskultuur
tarbimiskulud KASUTA tarbimine
tarbimiskäitumine KASUTA tarbijakäitumine
tarbimislaenud KASUTA tarbijakrediit
tarbimismaksud
tarbimissuhted KASUTA kliendisuhted
tarbimisuuringud KASUTA tarbijauuringud
tarbimisvalik
tarbimisväärtus
tarbimisühiskond
tariifid
tariifimäärad KASUTA tariifid
taristu
tark linn
tarkvarafirmad
tarkvaratööstus
tarneahel KASUTA tarnekett
tarneahela haldamine KASUTA tarneketi juhtimine
tarneahela juhtimine KASUTA tarneketi juhtimine
tarned
tarneketi juhtimine
tarneketi korraldus KASUTA tarneketi juhtimine
tarnekett
tarneklauslid
tarnete juhtimine KASUTA tarneketi juhtimine
tarnijad
tarnimine KASUTA tarned
tasaarveldus KASUTA kliiring
tasakaalus tulemuskaart KASUTA tasakaalustatud mõõtmismudel
tasakaalustatud areng KASUTA säästev areng
tasakaalustatud mõõtmismudel
tasakaaluteooriad (maj.)
tasuline töö KASUTA palgatöö
tasulised teenused
tasumäärad KASUTA tariifid
tasuvus (maj.) KASUTA rentaablus
tasuvusaeg
tasuvusanalüüs KASUTA kulude-tulude analüüs
taustateooria KASUTA põhistatud teooria
tavamajandus
tavatehnoloogia
teadmismahukas ettevõtlus
teadmismahukas töö
teadmistepõhine majandus
teadmistesiire KASUTA teadmusjuhtimine
teadmusjuhtimine
teadmusmajandus KASUTA teadmistepõhine majandus
teadmussiire KASUTA teadmusjuhtimine
teadmustöö KASUTA teadmismahukas töö
teadus- ja arendustegevus
teaduslik töökorraldus
teadusmahukas tootmine KASUTA teadmismahukas ettevõtlus
teaduspõhine ettevõtlus KASUTA teadmismahukas ettevõtlus
teadusstipendiumid
teatrijuhtimine
teatrimajandus
teemaksud
teemandikaevandamine
teenindajad KASUTA teenindustöötajad
teenindamine KASUTA teenindus
teenindus
teenindusettevõtted
teenindusfirmad KASUTA teenindusettevõtted
teeninduskultuur
teenindusökonoomika KASUTA teenusemajandus
teenistuslähetused KASUTA lähetused
teenuse kvaliteet KASUTA teenuste kvaliteet
teenused
teenusedisain KASUTA teenuste disain
teenusemajandus
teenuseosutajad KASUTA teenuste osutajad
teenusepakkujad KASUTA teenuste osutajad
teenusmajandus KASUTA teenusemajandus
teenuste arendamine
teenuste disain
teenuste juhtimine
teenuste kvaliteet
teenuste osutajad
teenuste pakkujad KASUTA teenuste osutajad
teenuste sisseostmine KASUTA väljasttellimine
teenuste teadus
teenuste vaba liikumine
teenusteturg
teenusteturundus
tegelik väärtus KASUTA omaväärtus (maj.)
tegevuse edasiandmine KASUTA väljasttellimine
tegevuseelarvestamine KASUTA operatiivne planeerimine
tegevuskavad
tegevusload KASUTA litsentsid
tegevusprogrammid KASUTA tegevuskavad
tegevuspõhine kuluarvestus
tehased
tehingud
tehingukulud
tehinguplokkide ahel KASUTA plokiahela-tehnoloogia
tehnoloogia areng
tehnoloogiadoonorid
tehnoloogiaettevõtted
tehnoloogiafirmad KASUTA tehnoloogiaettevõtted
tehnoloogiapotentsiaal
tehnoloogiaretsipiendid
tehnoloogiaseire
tehnoloogiasiire
tehnoloogiaturg
tehnoloogiline areng KASUTA tehnoloogia areng
tehnoloogiline revolutsioon KASUTA tööstuslik pööre
tehnoloogiline sõltumatus
tehnoloogilised teadusuuringud KASUTA rakendusuuringud
tehnoloogilised uuendused
tehnopoliitika
tekkepõhine kuluarvestus KASUTA tegevuspõhine kuluarvestus
tekkivad turud KASUTA arenevad turud
tekstiilitööstus
telefoniettevõtted
telefonikõnetariifid KASUTA kõnetariifid
telefonimüük KASUTA kaugmüük
telefonipangandus
telefonipank KASUTA telefonipangandus
telekommunikatsiooniettevõtted
telekommunikatsioonipoliitika
telekommunikatsiooniturg
teleturg KASUTA kaugmüük
teleturustus KASUTA kaugmüük
tellisetööstus
tempelmaks
templimaks KASUTA tempelmaks
terasetehased
teravilja töötlev tööstus KASUTA teraviljatööstus
teraviljatööstus
terminalid (veondus)
territoriaalmajandus KASUTA regionaalökonoomika
territoriaalne areng KASUTA regionaalne areng
territoriaalplaneerimine KASUTA regionaalplaneerimine
terviklik kvaliteedijuhtimine KASUTA totaalne kvaliteediohje
terviseturism
terviseökonoomika
tervishoiukulud
tervishoiukulutused KASUTA tervishoiukulud
tervishoiuturism KASUTA terviseturism
tervishoiuökonoomika KASUTA terviseökonoomika
timmitud mõtlemine KASUTA kulusäästlik mõtlemine
timmitud tootmine KASUTA kulusäästlik tootmine
tingimusteta põhisissetulek KASUTA kodanikupalk
tingliku hindamise meetod
tipptehnoloogia
toetused
toidu käitlemine
toiduabi
toiduainete ladustamine
toiduainete tagavarad KASUTA toiduvarud
toiduainetemajandus
toiduaineteökonoomika KASUTA toiduainetemajandus
toiduainetööstus
toidubaarid KASUTA kiirtoitlustusettevõtted
toidukaubad
toidukauplused
toidukorv (maj.)
toidukriis
toidupangad
toidutalongid KASUTA kaardisüsteem (maj.)
toiduturg
toiduturism
toiduvarud
toimetulek
toimingupõhine kuluarvestus KASUTA tegevuspõhine kuluarvestus
toitlustajad KASUTA toitlustusettevõtted
toitlustamine
toitlustus KASUTA toitlustamine
toitlustusettevõtted
toll
tolliasutused
tollibarjäärid
tollideklaratsioonid
tollieeskirjad
tollikokkulepped
tollikontroll
tolliliidud
tollimaks
tollimaksumäärad KASUTA tollitariifid
tollipiirangud KASUTA tollibarjäärid
tollipoliitika
tollitariifid
tolliunioonid KASUTA tolliliidud
toodang
toodangu mitmekesistamine KASUTA tootearendus
toodanguturg KASUTA kaubaturg
toorained
toormed KASUTA toorained
toormetööstus KASUTA hankiv tööstus
toote positsioneerimine KASUTA positsioneerimine (maj.)
toote tagasikutsumine
toote tagasinõudmine KASUTA toote tagasikutsumine
toote tagasivõtmine KASUTA toote tagasikutsumine
toote-uuringud
tootearendus
tooteasetus KASUTA tootepaigutus
tooted
tootedisain
tootekataloogid
tootekujundus KASUTA tootedisain
tooteloome KASUTA tootearendus
tootemargid KASUTA brändid
tootemärgid KASUTA kaubamärgid
tootenäidised
tooteohutus
tootepaigutus
tooteproovid KASUTA tootenäidised
tootestrateegia
tootjad
tootjamärgid
tootlikkus
tootlikud jõud
tootlus
tootlusnormid
tootmine
tootmise kasv
tootmise planeerimine
tootmise ümberpaigutamine KASUTA offshoring
tootmise-tarbimise maatriksid
tootmiseelsed operatsioonid
tootmisettevõtted
tootmisjuhid
tootmisjuhtimine
tootmisjäätmed
tootmiskapital
tootmiskontroll
tootmiskulud
tootmiskulude arvestus KASUTA kuluarvestus
tootmislaenud
tootmislogistika
tootmismehhanismid
tootmismänedžerid KASUTA tootmisjuhid
tootmisplaanid KASUTA tootmise planeerimine
tootmispotentsiaal KASUTA potentsiaalne SKT
tootmisressursid
tootmissektor KASUTA tootmine
tootmisstrateegiad
tootmissüsteemid
tootmistegurid
tootmistehnoloogia
tootmisuuendused
tootmisuuringud
tootmisvahendid
tootmisviisid
tootmisvõimsus
tootmisühikud KASUTA tootmisüksused
tootmisühistud
tootmisüksused
tootvus KASUTA tootlikkus
topeltmaksustamine
totaalne kvaliteediohje
Toyota tootmissüsteem KASUTA kulusäästlik tootmine
traditsiooniline majandus KASUTA tavamajandus
transaktsioonikulud KASUTA tehingukulud
transiitkaubandus
transiitreisid
transnatsionaalsed ettevõtted KASUTA hargmaised ettevõtted
transpordiettevõtted
transpordikindlustus
transpordimajandus
transpordimaksud
transpordipoliitika
transpordisektor KASUTA transport
transporditeenused
transpordiökonoomika KASUTA transpordimajandus
transpordiülesanded
transport
tratid KASUTA käskvekslid
trendid KASUTA arengusuunad
triipkoodid KASUTA vöötkoodid
trikootööstus
trikotaažitööstus KASUTA trikootööstus
trustid
trükikojad
trükindus
trükitööstus
tselluloosi- ja paberitööstus
tselluloositööstus KASUTA tselluloosi- ja paberitööstus
tsemenditööstus
tsentraliseerimine
tsirkulaarakreditiivid KASUTA akreditiivid
tsiviilkulud
tsunftid
tšekid
tubakaaktsiis
tubakatooted
tubakatööstus
tugiteenused (maj.) KASUTA ettevõtluse tugisüsteemid
tulekindlustus
tulemusaudit
tulemusjuhtimine
tulemuskaart KASUTA tasakaalustatud mõõtmismudel
tulemuspalk
tulemustasu KASUTA tulemuspalk
tuletisinstrumendid KASUTA tuletisväärtpaberid
tuletisväärtpaberid
tulevikutehingud KASUTA futuurid
tulud
tulude ümberjaotamine
tuludeklaratsioonid
tuluefekt
tulujaotus
tulumaks
tulundusühistud
tulupoliitika
tulusus KASUTA rentaablus
tunnitöö KASUTA ajatöö
turba kaevandamine KASUTA turbakaevandamine
turbakaevandamine
turbatööstus
turg (süsteem)
turism
turismiettevõtted
turismifirmad KASUTA turismiettevõtted
turismimajandus
turismindus KASUTA turismimajandus
turismipoliitika
turismisektor KASUTA turism
turismisihtkohad
turismitalud KASUTA taluturism
turismiteenused
turismiturundus
turismitööstus KASUTA turismimajandus
turismiökonoomika KASUTA turismimajandus
turu hõlvamine
turu planeerimine
turu segmenteerimine KASUTA turu segmentimine
turu segmentimine
turu struktuur
turu-uuringud
turuanalüüs KASUTA turu-uuringud
turud (kauplemiskohad)
turuhinnad
turujärelevalve
turukapitalisatsioon KASUTA turuväärtus
turukorraldus
turule sisenemine KASUTA turulepääs
turulepääs
turumajandus
turundus
turundusanalüüs KASUTA turundusuuringud
turunduse juhtimine
turunduse planeerimine
turunduse strateegiline planeerimine KASUTA turunduse planeerimine
turunduskommunikatsioon
turunduskorraldus KASUTA turukorraldus
turundusmeetmestik
turundusmiks KASUTA turundusmeetmestik
turundusplaanid KASUTA turunduse planeerimine
turundusstrateegiad
turundussuhtlus KASUTA turunduskommunikatsioon
turundusuuringud
turundusühistud
turuosa
turuprognoosid
turustajad
turustus
turustusagendid KASUTA kaubaagendid
turustuskanalid
turutõrge
turuvõim
turuväärtus
turuõigus
turvaelemendid
turvamärgid KASUTA turvaelemendid
tõukefondid KASUTA struktuurifondid
tähtajalised tehingud KASUTA futuurid
täiendkaubad KASUTA siduskaubad
täienduskoolitus ettevõttes KASUTA ettevõttesisene koolitus
täikad KASUTA vanakraamiturud
täisühingud
täiturud KASUTA vanakraamiturud
tänavakaubandus
täppistootmine KASUTA kulusäästlik tootmine
tärklise- ja siirupitööstus
töö
töö normeerimine KASUTA töö normimine
töö normimine
töö organiseerimine KASUTA töökorraldus
töö tulemuslikkus KASUTA tööviljakus
tööbörsid KASUTA tööbürood
tööbürood
tööettevõtt KASUTA töövõtt
tööettevõtulepingud KASUTA töövõtulepingud
tööhõive
tööhõiveasutused KASUTA tööbürood
tööhõivepoliitika
tööjaotus
tööjõu maksumus KASUTA tööjõukulud
tööjõu vaba liikumine
tööjõud
tööjõukulud
tööjõunõudlus KASUTA tööjõuvajadus
tööjõupoliitika KASUTA tööhõivepoliitika
tööjõupuudus
tööjõuressursid KASUTA tööjõud
tööjõuvajadus
töökohasisene täienduskoolitus KASUTA ettevõttesisene koolitus
töökohtade kirjeldused KASUTA ametijuhendid
töökohtade planeerimine
töökonfliktid KASUTA töövaidlused
töökord KASUTA töökorraldus
töökorraldus
töölepingud
töölevõtuvestlused KASUTA tööintervjuud
töölisklass
töömahukas tehnoloogia
töönormid
tööpingitööstus
tööplaanid KASUTA tegevuskavad
tööpoliitika KASUTA tööhõivepoliitika
tööpuudus
tööreisid KASUTA äriturism
töösoorituse hindamine KASUTA töö hindamine
tööstatistika
tööstiimulid
töösturid
tööstus
tööstusajalugu
tööstusalad KASUTA tööstuspiirkonnad
tööstusdemokraatia
tööstusdisain KASUTA tööstuskunst
tööstuse areng
tööstuse juhtimine
tööstuse kontsentratsioon
tööstuse planeerimine
tööstusehitus
tööstusettevõtted
tööstusgeograafia
tööstusharud KASUTA tööstus
tööstushooned
tööstusinsenerid
tööstusjäätmed KASUTA tootmisjäätmed
tööstuskaubad
tööstuskeskkond
tööstusklastrid KASUTA klastrid (maj.)
tööstuskompleksid
tööstuskonsultandid
tööstuskunst
tööstuslepingud
tööstuslik pööre
tööstusluure KASUTA tööstusspionaaž
tööstusmaad KASUTA tööstusriigid
tööstusmajandusteadus KASUTA tööstusökonoomika
tööstusmarketing KASUTA äriturundus
tööstusnäidised
tööstusnäitused
tööstusomand
tööstuspangad
tööstuspargid
tööstuspiirkonnad
tööstuspoliitika
tööstuspotentsiaal
tööstusprojektid
tööstusraamatupidamine
tööstusregioonid KASUTA tööstuspiirkonnad
tööstusrevolutsioon KASUTA tööstuslik pööre
tööstusriigid
tööstusseadmed
tööstussektor KASUTA tööstus
tööstussotsioloogia
tööstusspionaaž
tööstussuhted KASUTA töösuhted
tööstustoodang
tööstustooted
tööstusturg
tööstusturundus KASUTA äriturundus
tööstustöölised
tööstusökonoomika
töösuhted
töösulud
töötagatus
töötajad
töötajate lähetamine KASUTA lähetused
töötajate vaba liikumine KASUTA tööjõu vaba liikumine
töötasu KASUTA palk
töötasulepped KASUTA palgalepped
töötav rahvastik KASUTA tööjõud
töötavad lapsed
töötingimused
töötlev tööstus
töötuabiraha
töötud
tööturg
töötus KASUTA tööpuudus
töötuskindlustus
töötutoetus KASUTA töötuabiraha
töövahendus
töövestlused KASUTA tööintervjuud
tööviljakus
töövõtjad KASUTA töötajad
töövõtt
töövõtulepingud
tööväärtusteooria
tööõigus
tükitöö
tütarettevõtted
tüviettevõtted KASUTA emaettevõtted
uimastikaubandus KASUTA narkokaubandus
uimastiäri KASUTA narkokaubandus
urbanisatsioon
urbaniseerumine KASUTA urbanisatsioon
urbanistika KASUTA linnauuringud
usaldatavuse hindamine KASUTA krediidireiting
usaldushinne KASUTA krediidireiting
usaldusühingud
utiliseerimine
uudistooted
uued tooted KASUTA uudistooted
uuendused KASUTA innovatsioonid
uuenevad loodusvarad KASUTA taastuvad loodusvarad
uurimis- ja arendustegevus KASUTA teadus- ja arendustegevus
uurimistoetused KASUTA teadusstipendiumid
uus majanduspoliitika KASUTA NEP
uus tehnoloogia
uus-maltuslus
uuskasutus KASUTA taaskasutus
uuskeinsism KASUTA neokeinsianism
uusklassikaline majandusteadus KASUTA neoklassikaline majandusteadus
vaateaknad
vaba ettevõtlus KASUTA eraettevõtlus
vaba konkurentsi majandus
vaba turg KASUTA avatud turg
vaba turumajandus KASUTA vabaturumajandus
vabakaubandus
vabamajandus KASUTA vabaturumajandus
vabamajanduspiirkonnad KASUTA erimajandustsoonid
vabaturg KASUTA avatud turg
vabaturumajandus
vabrikud KASUTA tehased
vaegfinantseerimine
vaeghõive KASUTA alarakendatus
vaeguslisand
vaesed
vaesus
vaesuspiir KASUTA elatusmiinimum
vahendus (turustus)
vahetu finantseerimine KASUTA otsefinantseerimine
vahetuskaubandus
vahetuskursid KASUTA valuutakursid
vahetuslepingud
vaibevara
vaikivad lepped KASUTA psühholoogilised lepped
vajak KASUTA defitsiit
valdusfirmad KASUTA valdusühingud
valdusühingud
valeraha
valiktehingud KASUTA optsioonid
valitsemiskulud KASUTA halduskulud
valitsuse kulud KASUTA riigikulud
vallasasjad KASUTA vallasvara
vallasvara
valmiskaubad KASUTA valmistooted
valmistooted
valuuta
valuutafondid KASUTA valuutareservid
valuutainterventsioon
valuutakomitee KASUTA valuutakomitee süsteem
valuutakomitee süsteem
valuutakursid
valuutaliidud
valuutapoliitika
valuutareservid
valuutatehingud
valuutaturg
valuutavahetus
vanadushüvitised
vanakraamiturud
vananenud seadmed
vananenud tehnoloogia
VAR-mudel
vara
varad KASUTA vara
varade tagastamine KASUTA omandireformid
varakindlustus
varaloendid
varifirmad
varihinnad
varimajandus
varjatud majandus KASUTA mitteametlik majandus
varjatud reklaam
varjatud tööpuudus
varud
varude juhtimine
varude kuhjamine KASUTA varude kuhjumine
varude kuhjumine
varumine
varustamine
vasetööstus
vastastikune tehnoloogiline sõltuvus
vastastikuse abiandmise kassad KASUTA abikassad
vastastikuse abistamise kassad KASUTA abikassad
vastavuse hindamine KASUTA vastavushindamine
vastavushindamine
vastukaubandus
vastutuspõhine arvestus
vastutustundlik ettevõtlus KASUTA sotsiaalne vastutus
veebioksjonid KASUTA internetioksjonid
veemajandus
veetarbimine
veevärk
veiniturism
veinitööstus
vekslid
veondus KASUTA transport
veotariifid
veoteenused KASUTA transporditeenused
vertikaalne integratsioon
viinatööstus KASUTA likööri- ja viinatööstus
viirusturundus KASUTA suust-suhu-turundus
viisaastakud
viivituskrediidid
villatööstus
virtuaalmajandus KASUTA digitaalmajandus
virtuaalraha
virtuaalvaluuta KASUTA virtuaalraha
virtuaalvääringud KASUTA virtuaalraha
visuaalne identiteet (org.) KASUTA firmastiil
volatiilsus
volitused
vooltootmine
võistlev dialoog
võistlevad läbirääkimised KASUTA võistlev dialoog
võistupakkumised KASUTA oksjonid
võitööstus
võlaamortisatsioon
võlad
võlahaldus
võlakergendus
võlakirjad
võlakirjaturg
võlakriisid
võlaturg KASUTA võlakirjaturg
võlausaldajad
võlgade konsolideerimine
võlgade restruktureerimine KASUTA võlgade ümberkujundamine
võlgade ümberkujundamine
võlgnikud
võltsimine
võltsingud
võrdlev majandusteadus
võrdlusanalüüs KASUTA võrdlev analüüs võrdlusanalüüs (juhtimine)
võrdlusanalüüs (juhtimine)
võrgumajandus KASUTA võrgustikmajandus
võrgustikmajandus
võrgustiksuhted KASUTA sotsiaalsed võrgustikud võrgustikukäsitlus
võrgustikud (sotsiol.) KASUTA sotsiaalsed võrgustikud
võrgustikukäsitlus
võrgustumisprotsessid KASUTA võrgustikukäsitlus
võrkgraafikud
võrkplaneerimine
võrkturundus
võtmekliendihaldus
võõrastemajad
väetisetööstus
vähenevad tulud
väikeettevõtted
väikefirmad KASUTA väikeettevõtted
väikelaenud KASUTA mikrokrediit
väikemajapidamised
väiketootmine
väiketööstus
välisabi KASUTA rahvusvaheline abi
välisettevõtted
välisfinantseerimine
välisinvesteeringud
väliskapital
väliskaubandus
väliskaubanduspoliitika
välislaenud
välislepingud KASUTA rahvusvahelised lepingud
välismajandus KASUTA välismajanduspoliitika
välismajanduspoliitika
välismuutujad
välispangad
välisturg
välisturundus
välisvaluuta
välisvõlad
väljaminekud KASUTA kulud
väljaostmine
väljaostud KASUTA väljaostmine
väljasttellimine
väljavedu KASUTA eksport
väljaveokrediit KASUTA ekspordikrediit
väljaveotoll KASUTA ekspordimaks
väljund
värvitööstus
vääramatu jõud
väärinduslisand KASUTA lisandväärtus
vääring KASUTA valuuta
väärtpaberianalüüs KASUTA investeeringuanalüüs
väärtpaberibörs
väärtpaberid
väärtpaberihaldus
väärtpaberiinvesteeringud KASUTA portfelliinvesteeringud
väärtpaberikaubandus KASUTA väärtpaberihaldus
väärtpaberiportfell
väärtpaberistamine
väärtpaberite analüüs KASUTA investeeringuanalüüs
väärtpaberite müük KASUTA väärtpaberite pakkumine
väärtpaberite pakkumine
väärtpaberitulu
väärtpaberiturg
väärtus (maj.) KASUTA majanduslik väärtus
väärtusahel
väärtuse juurdekasv KASUTA lisandväärtus
väärtuse loomine KASUTA väärtusloome
väärtuselisamaks KASUTA lisandväärtusmaks
väärtusjuhtimine
väärtusloome
väärtuspõhine juhtimine KASUTA väärtusjuhtimine
vöötkoodid
õiglane kaubandus
õigusbürood KASUTA advokaadibürood
õlletööstus
õmblustööstus
õnnetused
õnnetusjuhtumikindlustus
õpiettevõtted
õpilasfirmad
õppelaenud
õppetoetused
õppiv majandus KASUTA teadmistepõhine majandus
õppiv organisatsioon
äri KASUTA ettevõtlus
äri infrastruktuur KASUTA ettevõtluse tugisüsteemid
äriaasta KASUTA majandusaasta
äriagendid KASUTA kaubaagendid
ärianalüüs
äriarvestus KASUTA äriraamatupidamine
ärid KASUTA kauplused
ärieetika
ärietikett KASUTA äritavad
äriettevõtted
ärihooned
äriideed
äriinglid
ärijuhid
ärijuhtimine
ärikeel
ärikeeld
ärikeskkond KASUTA investeerimiskliima
ärikeskused
ärikliima KASUTA investeerimiskliima
ärikokkulepped KASUTA äritehingud
ärikombed KASUTA äritavad
ärikonjunktuur
ärikontaktid KASUTA ärisuhtlus
ärikorraldus KASUTA ärijuhtimine
ärikrediit
ärikultuur KASUTA organisatsioonikultuur
ärilaenud KASUTA ärikrediit
ärilogistika KASUTA logistika
ärilt-ärile-turundus KASUTA äriturundus
ärimajandusteadus KASUTA ettevõttemajandus
ärimehed KASUTA ettevõtjad
ärimudelid
ärinimed
äriomanikud KASUTA omanikud
äriosalus
äripangad KASUTA kommertspangad
äriplaanid
äriprognoosid
äriprotokoll KASUTA äritavad
äriprotsessid
äriprotsesside modelleerimine
äripsühholoogia
äriraamatupidamine
ärirahandus KASUTA ettevõtte rahandus
äriregistrid
ärireisid KASUTA äriturism
äriringkonnad
äriruumid
ärisaladused
ärisidemed KASUTA ärisuhtlus
äristrateegia KASUTA ettevõttestrateegia
ärisuhtlus
äritarkvara KASUTA majandustarkvara
äritavad
äritegevus KASUTA ettevõtlus
äritehingud
äritsüklid KASUTA majandustsüklid
äriturism
äriturundus
ärivastuvõtud
äriõigus
äriühendlus KASUTA fusioon
äriühingud
äriühingute valitsemine
ökodisain
ökoinnovatsioon
ökoloogiline innovatsioon KASUTA ökoinnovatsioon
ökoloogiline majandus
ökoloogiline turism KASUTA ökoturism
ökoloogiline ökonoomika KASUTA ökoloogiline majandus
ökonofüüsika
ökonomeetria