762 12 SOTSIAALPOLIITIKA
Prindi | E-postile | Salvesta
  
AA-liikumine
abiraha KASUTA sotsiaaltoetused
adopteerimine KASUTA lapsendamine
ahistamine
ainuhooldusõigus KASUTA hooldusõigus
ajutine töövõimetus KASUTA töövõimetus
ajutise töövõimetuse hüvitis KASUTA töövõimetushüvitised
alaealised
alaealiste asjade komisjonid KASUTA alaealiste komisjonid
alaealiste komisjonid
alaealiste kuritegevus
alamõistuslikkus KASUTA vaimupuuded
alatoitlus KASUTA alatoitumus
alatoitumus
alimendid KASUTA elatis
alkoholi kuritarvitamine KASUTA alkoholi liigtarvitamine
alkoholi liigtarbimine KASUTA alkoholi liigtarvitamine
alkoholi liigtarvitamine
alkoholi tarvitamine KASUTA alkoholitarbimine
alkoholipoliitika
alkoholism
alkoholisõltuvus KASUTA alkoholism
alkoholitarbimine
alkohoolikud
alkohoolsete jookide tarbimine KASUTA alkoholitarbimine
ambulantsid KASUTA ambulatooriumid
ambulatooriumid
ambulatoorne ravi
ambulatoorsed vastuvõtud KASUTA ambulatoorne ravi
ametiühingud
ametiühinguliikumine
annetused
Anonüümsed Alkohoolikud KASUTA AA-liikumine
antropoökoloogia KASUTA inimökoloogia
arenguabi KASUTA arengukoostöö
arengukoostöö
arstiabi
asendushooldus
asenduskodud
asotsiaalid KASUTA asotsiaalsed inimesed
asotsiaalsed inimesed
asotsiaalsed pered
assimilatsioon
audiokirjeldus KASUTA kirjeldustõlge
avahooldus
avalikkuse kaasamine KASUTA kaasamine
diakoonia
diskrimineerimine
dispanseerimine KASUTA dispanserteenindus
dispanserteenindus
eakad
eakate poliitika
eakate sotsioloogia KASUTA sotsiaalgerontoloogia
ealine diskrimineerimine KASUTA vanuseline diskrimineerimine
ebavõrdsus
edasikindlustus
eeliskohtlemine
eestkoste
eestkoste (huvigrupid) KASUTA huvikaitse
elamiskõlblikkus
elamistingimused
elamukooperatiivid KASUTA elamuühistud
elamupoliitika KASUTA eluasemepoliitika
elamurajoonid
elamuspedagoogika KASUTA seikluskasvatus
elamuühistud
elanike ühendused
elanikud
elatanud KASUTA eakad
elatis
elatusmaksumus KASUTA elukallidus
elatusmiinimum
elatusrahad KASUTA pensionid
elatustase
eluase
eluasemekulud
eluasemepoliitika
eluasemeteenused KASUTA kommunaalteenused
eluasemetoetused KASUTA toimetulekutoetused
elukaar
elukallidus
elukindlustus
eluperioodid KASUTA elukaar
elurajoonid KASUTA elamurajoonid
elutingimused KASUTA elamistingimused
elutsükkel (inimene) KASUTA elukaar
emaabiraha KASUTA sünnitoetused
emantsipatsioon
emapalk KASUTA vanemahüvitis
eneseabi
enesetapud KASUTA suitsiidid
enesetapukatsed KASUTA suitsiidikatsed
ennetamine
erahaiglad
erakindlustus
erakliinikud KASUTA erahaiglad
erihooldekodud
erihoolekandeteenused
erilasteaiad
erinoorsootöö
eripension
erivajadustega inimesed KASUTA puuetega inimesed
erivajadustega lapsed
Euroopa Liidu struktuuritoetused KASUTA struktuuritoetused
euroskeptitsism
feminism
feministid
fertiilsuse regulatsioon KASUTA sündimuskontroll
filantroobid
filantroopia
füsioloogiline elatusmiinimum KASUTA elatusmiinimum
geriaatria
gerontoloogia
Grameen-pangad KASUTA mikrokrediit
grupi sidusus KASUTA sotsiaalne sidusus
grupikuuluvus KASUTA sotsiaalne sidusus
gängid KASUTA kambad
haaremid
haavatavus
haigekassad
haiglad
haiglaravi
haigushüvitised
haigustoetused KASUTA haigushüvitised
hambaplombeerimine KASUTA hambaravi
hambaravi
hambaravihüvitis
hargmaisus
heaolu
heaoluprogrammid
heaoluriik
heaoluühiskond
heategevus
heategevusklubid
heategevusorganisatsioonid
heategijad KASUTA heategevus
hierarhilised struktuurid
hooajaline töötus
hooldajad
hooldamine KASUTA hooldus
hooldekodud
hooldus (sotsiaalp.) KASUTA sotsiaalhoolekanne
hooldushaiglad
hooldushüvitis
hoolduskodud KASUTA hooldekodud
hoolduskoormus KASUTA omastehooldus
hoolduspered KASUTA kasupered
hooldustöötajad KASUTA hooldajad
hooldusõigus
hoolekandeasutused
hoolekandeteenused KASUTA sotsiaalteenused
hoolekandetöötajad KASUTA sotsiaaltöötajad
hoolekanne KASUTA sotsiaalhoolekanne
hospiitsid
hospitaliseerimine KASUTA haiglaravi
hulkurlus
humanitaarabi
huvide kaitse KASUTA huvikaitse
huvigrupid
huvikaitse
huvirühmad KASUTA huvigrupid
hädaabitööd
häirenupp KASUTA sotsiaalvalveteenus
häirenuputeenus KASUTA sotsiaalvalveteenus
hälviklapsed KASUTA erivajadustega lapsed
hüvitised
hüvitus KASUTA hüvitised
immigratsioonipoliitika KASUTA rändepoliitika
inimese ökoloogia KASUTA inimökoloogia
inimökoloogia
intellektipuuded KASUTA vaimupuuded
intellektipuudega inimesed KASUTA vaimupuudega inimesed
intellektipuudega lapsed KASUTA vaimupuudega lapsed
internaatkodud KASUTA hooldekodud
invaliidid KASUTA puuetega inimesed
invaliidid-töötajad KASUTA puuetega töötajad
invaliidsuspension KASUTA töövõimetuspension
invapoliitika
invasport
invatransport KASUTA sotsiaaltransport
isapalk KASUTA vanemahüvitis
isapuhkus
isikliku abistaja teenus
isikukindlustus
juhtumikorraldus
juhtumitöö
juurdepääsetavus
jõustamine KASUTA võimestamine
järelhooldus
kaasamine
kaasatus KASUTA kaasamine
kahjude vähendamine
kahjude vähendamise mudel KASUTA kahjude vähendamine
kahjukindlustus
kambad
kannatanud KASUTA ohvrid
karjääri- ja kutsenõustamine KASUTA karjäärinõustamine
karjäärijuhtimine KASUTA karjääriplaneerimine
karjäärinõustamine
karjääriplaneerimine
karskus
karskuskasvatus
karskusliikumine
karskusseltsid
kasuemad
kasuisad
kasulapsed
kasupered
kasuvanemad
katastroofiabi
kerjamine
kerjused
keskhaiglad
kindlustus
kindlustusasutused
kindlustusturg
kirjeldustõlge
klassid (ühiskond) KASUTA sotsiaalsed klassid
kodanike osalus KASUTA kaasamine
kodanikupalk
koduapteek KASUTA kodune ravi
koduhooldus
kodukindlustus KASUTA varakindlustus
kodune ravi
koduteenused KASUTA koduhooldus
kodutud
kodutus
koduvägivald KASUTA perevägivald
kogemusnõustamine
kognitiivne rehabilitatsioon KASUTA neurorehabilitatsioon
kogukonna kaasamine KASUTA kaasamine
kogukonnafilantroopia
kogukonnafondid
kogukonnahooldus
kogumispension
kohtumisõigus KASUTA suhtlusõigus
kokkusaamise õigus KASUTA suhtlusõigus
kolimine
kollektiivis elamine
kommunaalkulud KASUTA eluasemekulud
kompensatsioonid KASUTA hüvitised
konsulteerimine KASUTA nõustamine
kontrollipoliitika
koolieelsed lasteasutused KASUTA lasteasutused
koolinõustamine KASUTA õppenõustamine
koolisotsiaaltöö
koolkodud
korterid
korteriolud KASUTA elamistingimused
korteripuudus
korteriühistud
krediidikindlustus
kriisiabi
kriminaalhooldus
kriminaalpoliitika
kurdid (vaegkuuljad)
kuritegevus
kuriteoohvrid
kurttummad
kutse- ja karjäärinõustamine KASUTA karjäärinõustamine
kutsealane rehabilitatsioon
kutsenõustamine KASUTA karjäärinõustamine
kutserehabilitatsioon KASUTA kutsealane rehabilitatsioon
kuulmispuuded
lapse hooldusõigus KASUTA hooldusõigus
lapse õigused
lapsega kokkusaamise õigus KASUTA suhtlusõigus
lapsehoid KASUTA lastehoid
lapsehoidjad
lapsehoolduspuhkus
lapsehooldustasu
lapsendamine
lapsetapmine
lapsetoetused KASUTA lastetoetused
lapsorjad KASUTA töötavad lapsed
lapstööjõud KASUTA töötavad lapsed
laste hoolekanne KASUTA lastekaitse
laste tööjõud KASUTA töötavad lapsed
laste õigused KASUTA lapse õigused
lasteaiad
lasteasutused
lastehaiglad
lastehoid
lastehoiuteenused KASUTA lastehoid
lastekaitse
lastekodud KASUTA asenduskodud
lastenõuandlad KASUTA lastepolikliinikud
lastepolikliinikud
lastepäevakodud
lasterikkad pered
lastesõimed
lastetoetused
lastetöö KASUTA noorsootöö
lastevanemate ühendused
lesed
liberaliseerumine
ligipääsetavus KASUTA juurdepääsetavus
liikluskindlustus
liikumispuudega inimesed
liitpuudega inimesed
Lions-klubid
lokaudid KASUTA töösulud
lähisuhtevägivald KASUTA perevägivald
maakonnahaiglad
majandusabi
majanduslik diskrimineerimine
majanduslik heaolu KASUTA heaolu
majanduslik ja sotsiaalne sidusus KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
majanduslik ühtekuuluvus KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
majanduslikud vajadused
materiaalne abi KASUTA majandusabi
materiaalne kindlustatus KASUTA heaolu
matusekassad
matusetoetus
meditsiinipoliitika KASUTA tervishoiupoliitika
meditsiiniteenused KASUTA tervishoiuteenused
meelepuudega inimesed
migratsioonipoliitika KASUTA rändepoliitika
miinimumpension KASUTA rahvapension
mikrokindlustus
militaarsotsiaaltöö
miljööalad
miljööväärtuslikud piirkonnad KASUTA miljööalad
mitteformaalne hooldus KASUTA omastehooldus
mittetulundussektor
munitsipaaleluruumid KASUTA munitsipaalkorterid
munitsipaalkorterid
naisliikumised
naiste emantsipatsioon KASUTA emantsipatsioon
naiste tugikeskused
naiste varjupaigad KASUTA naiste tugikeskused
naiste õigused
naistenõuandlad
naisuuringud
naisõiguslased KASUTA feministid
naisõiguslus KASUTA feminism
narkomaania
narkomaaniavastane võitlus
narkomaanid
narkootikumid
narkootilised ained KASUTA narkootikumid
narkopoliitika
naturaalabi KASUTA humanitaarabi
neurorehabilitatsioon
noored pered
noorsoo-organisatsioonid KASUTA noorteorganisatsioonid
noorsookomisjonid KASUTA alaealiste komisjonid
noorsooliikumised
noorsoopoliitika
noorsooprogrammid
noorsoorahutused
noorsootöö
noorsootöötajad
noorte tööpuudus
noortekambad KASUTA kambad
noortekeskused
noortekodud
noorteorganisatsioonid
noortepoliitika KASUTA noorsoopoliitika
noorterahutused KASUTA noorsoorahutused
nõela- ja süstlavahetusteenus KASUTA süstlavahetusteenus
nõuandetelefonid
nõuandlad
nõustajad
nõustamine
nõustamiskeskused KASUTA nõuandlad
nälg
nälgimine KASUTA nälg
näljahädad
ohvriabi
ohvrid
ohvrite õigused KASUTA ohvriabi
omastehooldajad KASUTA omastehooldus
omastehooldus
orjakaubandus
orjandus KASUTA orjapidamine
orjapidamine
orjus KASUTA orjapidamine
orvud
osalus (ühiskond) KASUTA kaasamine
ostukorv (maj.)
palgatoetus
paljulapselised pered KASUTA lasterikkad pered
parasuitsiid KASUTA suitsiidikatsed
pensionid
pensionieelikud
pensionifondid
pensioniiga
pensionikindlustus
pensionileminek
pensionipoliitika
pensionireformid
pensionisüsteemid
pensionärid
pered KASUTA perekond perekonnad
perede taasühinemine KASUTA perekonna taasühinemine
perehoolekanne
perehüvitised KASUTA peretoetused
perekond
perekonna planeerimise poliitika KASUTA pereplaneerimise poliitika
perekonna planeerimise programmid KASUTA pereplaneerimise programmid
perekonna taasühendamine KASUTA perekonna taasühinemine
perekonna taasühinemine
perekonnapoliitika KASUTA perepoliitika
perekonnas hooldamine KASUTA kasupered
perekuluraha KASUTA peretoetused
perenõuandlad KASUTA perenõustamine
perenõustamine
pereplaneerimise poliitika
pereplaneerimise programmid
pereplaneerimispoliitika KASUTA pereplaneerimise poliitika
perepoliitika
peretoetused
perevägivald
pikaajaline hooldus
pikaajaline töötus
pimedad
pimekurdid
pimekurttummad
polikliinikud
positiivne diskrimineerimine KASUTA eeliskohtlemine
pronatalistlik poliitika KASUTA sündimussoodne poliitika
prostitutsioon
prostituudid
psühhiaatriahaiglad
psühhiaatriline ravi
psühhiaatriline rehabilitatsioon KASUTA psühhosotsiaalne rehabilitatsioon
psühholoogiline nõustamine
psühhoneuroloogiahaiglad KASUTA psühhiaatriahaiglad
psühhosotsiaalne meditsiin KASUTA psühhosotsiaalne rehabilitatsioon
psühhosotsiaalne rehabilitatsioon
psüühilise erivajadusega inimesed
puudega inimesed KASUTA puuetega inimesed
puudega lapsed KASUTA puuetega lapsed
puuetega inimesed
puuetega lapsed
põetajad
põetamine
põetus KASUTA põetamine
päevakeskused
päevaravi KASUTA ambulatoorne ravi
püsiv töövõimetus
rahalised toetused KASUTA toetused
rahutused
rahvapension
rahvastikupoliitika
rahvastikuprogrammid
rahvatervis
rahvusvaheline sotsiaalpoliitika KASUTA sotsiaalpoliitika
rahvusvaheline sotsiaalõigus
rahvusvahelised kuriteod
rassiline diskrimineerimine KASUTA rassism
ratastoolid
raugad
ravikindlustus
ravimipoliitika
ravimsõltuvus
regionaalsed erinevused
rehabilitatsioon
rehabilitatsiooniasutused
rehabilitatsioonikeskused KASUTA rehabilitatsiooniasutused
rehabilitatsioonimeeskonnad
rehabilitatsiooniteenus KASUTA rehabilitatsioon
rehabilitatsioonitehnoloogia
reisikindlustus
resotsialiseerimine KASUTA sotsiaalne rehabilitatsioon
riigisisesed põgenikud
riiklik hoolekanne KASUTA sotsiaalhoolekanne
riiklik pension
riskielukindlustus KASUTA elukindlustus
riskikindlustus KASUTA elukindlustus riskimaandus
riskilapsed
riskirühmad
rändepoliitika
rühmatöö
samariitlased
seegid KASUTA vaestemajad
seikluskasvatus
seksiturism
seksuaalkuriteod
seksuaalne vägivald
seksuaalvägivald KASUTA seksuaalne vägivald
sesoonne töötus KASUTA hooajaline töötus
sidusrühmad KASUTA huvigrupid
sidusus (sotsiol.) KASUTA sotsiaalne sidusus
sisepagulased KASUTA riigisisesed põgenikud
sisepõgenikud KASUTA riigisisesed põgenikud
sisserändepoliitika KASUTA rändepoliitika
slummid
sooline diskrimineerimine
sooline võrdõiguslikkus
SOS-lastekülad
sotsiaalabi KASUTA sotsiaalkaitse
sotsiaaleetika
sotsiaalelamud KASUTA sotsiaalmajad
sotsiaalgerontoloogia
sotsiaalhooldus KASUTA sotsiaalhoolekanne
sotsiaalhooldusõigus KASUTA sotsiaalõigus
sotsiaalhoolekanne
sotsiaalkaitse
sotsiaalkindlustus
sotsiaalkindlustusmaks KASUTA sotsiaalmaks
sotsiaalkorterid
sotsiaalkultuuriline areng
sotsiaalkultuurilised eesmärgid
sotsiaalkultuurilised prioriteedid
sotsiaalkultuurilised projektid
sotsiaalkulud
sotsiaalmajad
sotsiaalmajanduslikud näitajad
sotsiaalmajanduslikud tegurid KASUTA sotsiaalmajanduslikud näitajad
sotsiaalmaks
sotsiaalmeditsiin
sotsiaalne areng
sotsiaalne ettevõtlus KASUTA sotsiaalsed ettevõtted
sotsiaalne heaolu
sotsiaalne integratsioon
sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
sotsiaalne julgeolek KASUTA sotsiaalne turvalisus
sotsiaalne kaasamine KASUTA kaasamine
sotsiaalne kaasatus KASUTA kaasamine
sotsiaalne kaitse KASUTA sotsiaalkaitse
sotsiaalne osalus KASUTA kaasamine
sotsiaalne planeerimine
sotsiaalne rehabilitatsioon
sotsiaalne sidusus
sotsiaalne toetus
sotsiaalne tsensuur
sotsiaalne turvalisus
sotsiaalne tõrjutus
sotsiaalne võrdsus
sotsiaalne õiglus
sotsiaalne ühtekuuluvus KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus sotsiaalne sidusus
sotsiaalnõunikud
sotsiaalnõustamine
sotsiaalpoliitika
sotsiaalprobleemid
sotsiaalprogrammid
sotsiaalreformid
sotsiaalregistrid
sotsiaalriik KASUTA heaoluriik
sotsiaalsed aspektid
sotsiaalsed ettevõtted
sotsiaalsed kihid
sotsiaalsed kulud KASUTA sotsiaalkulud
sotsiaalsed muutused
sotsiaalsed piirangud
sotsiaalsed probleemid KASUTA sotsiaalprobleemid
sotsiaalsed rahutused KASUTA rahutused
sotsiaalsed reformid KASUTA sotsiaalreformid
sotsiaalsed vajadused
sotsiaalstatistika
sotsiaalteenused
sotsiaalteraapia
sotsiaaltoetused
sotsiaaltransporditeenus KASUTA sotsiaaltransport
sotsiaaltransport
sotsiaaltrendid KASUTA sotsiaalsed muutused
sotsiaaltöö
sotsiaaltöö võrgustikuga KASUTA tugiteenused
sotsiaaltöökorraldus KASUTA sotsiaaltöö
sotsiaaltöötajad
sotsiaalvalveteenus
sotsiaalõigus
struktuuriabi KASUTA struktuuritoetused
struktuurifondid
struktuuritoetused
suhtlusõigus
suitsiidid
suitsiidikatsed
supiköögid
surmajuhtumid
survegrupid KASUTA huvigrupid
sõbraabi
sõidusoodustused
sõidutoetused
sõjaveteranid
sõltuvusained KASUTA narkootikumid
sündimuse reguleerimine KASUTA sündimuskontroll
sündimuskontroll
sündimuspiirav poliitika
sündimussoodne poliitika
sünnitoetused
sünnitusabiraha KASUTA sünnitoetused
sünnitushüvitis
sünnituspuhkus KASUTA rasedus- ja sünnituspuhkus
süstlavahetusteenus
taastusravikeskused KASUTA rehabilitatsiooniasutused
taasühiskonnastamine KASUTA sotsiaalne rehabilitatsioon
takistustevaba keskkond KASUTA juurdepääsetavus
tarbijakaitse
tarbimisvalik
tavaühiskond KASUTA ühiskond
teaduse populariseerimine
tehnilised abivahendid
tervisedendus
terviseedendus KASUTA tervisedendus
tervisekasvatus
tervisekindlustus KASUTA ravikindlustus
tervisepoliitika
terviseprogrammid
tervishoid
tervishoiuasutused
tervishoiukorraldus
tervishoiupoliitika
tervishoiuteenused
terviskasvatus KASUTA tervisekasvatus
tingimusteta põhisissetulek KASUTA kodanikupalk
toetused
toidukorv (maj.)
toidukriis
toidupangad
toimetulek
toimetulekutoetused
toitjakaotuspension
toksikomaania
transpordikindlustus
tugiisikud
tugipered
tugiteenused
tugiõpilased
tulekindlustus
tulude ümberjaotamine
turvakodud
turvaline paindlikkus
turvanuputeenus KASUTA sotsiaalvalveteenus
tutvumisteenused
tõenduspõhine meditsiin KASUTA tõenduspõhine praktika
tõenduspõhine praktika
tõenduspõhine ravi KASUTA tõenduspõhine praktika
tõenduspõhisus KASUTA tõenduspõhine praktika
tõlketeenused
tänavalapsed
tööalane rehabilitatsioon KASUTA kutsealane rehabilitatsioon
tööandjad
tööharjumuse kujundamine KASUTA tööharjutus
tööharjutus
tööhõivepoliitika
tööjõu liikumus KASUTA tööjõu mobiilsus
tööjõu mobiilsus
töökaitse
töölepingud
töölised
tööpoliitika KASUTA tööhõivepoliitika
tööpuudus
tööstaaž
töösulud
töötagatus
töötavad lapsed
töötervishoid
töötraumad KASUTA tööõnnetused
töötuabiraha
töötud
töötukaitse
tööturukoolitus
tööturuteenused
tööturutoetus
töötus KASUTA tööpuudus
töötushüvitis KASUTA töötuabiraha
töötuskindlustus
töötutoetus KASUTA töötuabiraha
töötülid KASUTA töövaidlused
töövaidlused
töövõimereform
töövõimetoetus
töövõimetus
töövõimetushüvitised
töövõimetuskindlustus
töövõimetuspension
töövõimetustoetus KASUTA töövõimetushüvitised
tööõnnetused
tööõnnetushüvitised
tööõnnetuskindlustus
uimastid KASUTA narkootikumid
uimastipoliitika KASUTA narkopoliitika
uimastisõltlased KASUTA narkomaanid
uimastisõltuvus KASUTA narkomaania
usaldustelefonid
vabasurm KASUTA suitsiidid
vabatahtlikud hooldajad
vaegkuuljad
vaegkõnelejad
vaegnägijad
vaegurid KASUTA puuetega inimesed
vaesed
vaeslapsed KASUTA orvud
vaestemajad
vaesus
vaesuspiir KASUTA elatusmiinimum
vaimne alaareng KASUTA vaimupuuded
vaimuhaiglad KASUTA psühhiaatriahaiglad
vaimupuuded
vaimupuudega inimesed
vaimupuudega lapsed
vaimupuudetöö
vallasemad
vallasisad
vallaslapsed
vallasvanemad
vanadekodud KASUTA hooldekodud
vanadushüvitised
vanaduspension
vanainimesed KASUTA eakad
vananemine (sotsiol.) KASUTA sotsiaalgerontoloogia
vananemisteadus KASUTA gerontoloogia
vanema hooldusõigus KASUTA hooldusõigus
vanemahüvitis
vanemapalk KASUTA vanemahüvitis
vanemapuhkus
vanemlik eestkoste KASUTA hooldusõigus
vanurid KASUTA eakad
vanurimeditsiin KASUTA geriaatria
vanuripoliitika KASUTA eakate poliitika
vanurite sotsioloogia KASUTA sotsiaalgerontoloogia
vanuritemajad KASUTA sotsiaalmajad
vanuseline diskrimineerimine
vanuseline tõrjutus KASUTA vanuseline diskrimineerimine
vanussurve KASUTA vanuseline diskrimineerimine
varakindlustus
vargad
vargused
varjupaigad
vastutuskindlustus
võimestamine
võrdsed võimalused
võrgustikutöö
võõrasemad KASUTA kasuemad
võõrtöölised KASUTA välistööjõud
vägistamine
vägivald
vägivallatus
välistööjõud
väljateenitud aastate pension
väärkohtlemine
õendushaiglad KASUTA hooldushaiglad
õigusabi
õnnetusjuhtumikindlustus
õppelaenud
õppenõustamine
õppetoetused
õppimisvõimalused
ärahoidmine KASUTA ennetamine
ääremaad
ühine hooldusõigus KASUTA hooldusõigus
ühinemisvabadus
ühiskond
ühiskondlik osalus KASUTA kaasamine
ühiskondlikud teenused KASUTA sotsiaalteenused
ühiskonna sidusus KASUTA sotsiaalne sidusus
ühtekuuluvus (sotsiol.) KASUTA sotsiaalne sidusus
üksikemad
üksikisad
üksikvanemad
üksildus
üksindus KASUTA üksildus
ülalpeetavad
ülalpidamiskohustus
ülalpidamiskulud
ülalpidamisvastutus KASUTA ülalpidamiskohustus
üürikorterid
üürnikud