1504 10 RIIGIÕPETUS. POLI...
Prindi | E-postile | Salvesta
  
1. mai KASUTA esimene mai
11. septembri terrorirünnak, 2001
aadel
aatomisõda KASUTA tuumasõda
abi koordineerimine
abolitsionism
absenteism
absoluutne vaesus
administratiivriik KASUTA haldusriik
agitatsioon
agraarparteid
agraarpoliitika KASUTA põllumajanduspoliitika
agraarreformid KASUTA maareformid
agraarriigid
agressioon
ainuvalitsejad KASUTA monarhid
ainuvalitsus KASUTA monarhia
ajaloopoliitika
ajuloputus KASUTA ajupesu
ajupesu
ajutised parlamendikomiteed
ajutrustid KASUTA mõttekojad
alalised parlamendikomiteed
alamklass
ametlikud teadaanded KASUTA kommünikeed
ametnikeriik KASUTA haldusriik
anarhism
anneksioonid
antiamerikanism
antifašism
antifašistlik barjäär KASUTA Berliini müür, 1961-1989
antiklerikalism
antikommunism
antirassism
antisemitism
antisionism
antisovetism
apartheid
apoliitilisus
araabia kevad, 2010-2011
araabia maade ülestõusud, 2010-2011 KASUTA araabia kevad, 2010-2011
Araabia-Iisraeli konflikt
arenenud piirkonnad
arenenud riigid
arenguabi KASUTA arengukoostöö
arengukoostöö
arengumaad
arenguorganisatsioonid
arengupoliitika
arenguriigid KASUTA arengumaad
arengustrateegiad
aristokraatia
armee KASUTA sõjavägi
arupärimised
asekuningad
asepresidendid
asevalitsejad
assotsiatsioonid (ühisk.) KASUTA organisatsioonid
assotsieerunud liikmed
asumaad KASUTA kolooniad
asumipoliitika
asumisele saatmine
asüül
asüülitaotlejad KASUTA varjupaigataotlejad
ateistlik kasvatus
atentaadid
Augustiputš, 1991
aukonsulid KASUTA konsulid
autokraatia
autonoomia
autonoomsed piirkonnad
autonoomsed territooriumid KASUTA autonoomsed piirkonnad
autoritaarsed režiimid
autoritarism
auvahtkonnad
avaldused (teadaanded)
avalik arvamus
avalik diplomaatia
avalik poliitika KASUTA riiklik poliitika
avalik rahulolematus KASUTA rahulolematus
avalik sektor
avalik valik
avalikkus
avalikkuse kaasamine KASUTA kaasamine
avaliku valiku teooria KASUTA avalik valik
avalikustamine
avatud majandus
avatud ühiskond
avatus (ühiskond) KASUTA avatud ühiskond
Balti kett, 1989
baltisakslased
Berliini müür, 1961-1989
blokaadid
blokivälised riigid
boikotid
bolševikud KASUTA kommunistid
bolševism KASUTA kommunism
Brexit
bürokraatia
dekoloniseerimine
delegaadid KASUTA delegatsioonid
delegatsioonid
deliberatiivne demokraatia
demagoogia
demilitariseerimine
demokraatia
demokraatlikud vabariigid
demokraatlikud valimised
demokratiseerimine
demonstratsioonid KASUTA meeleavaldused
denatsifikatsioon KASUTA denatsifitseerimine
denatsifitseerimine
denatsionaliseerimine KASUTA erastamine
denaturalisatsioon
deporteerimine KASUTA küüditamine maalt väljasaatmine
desarmeerimine
desinformatsioon
despootia
devolutsioon
dialektiline materialism
diasporaa
digitaalne demokraatia KASUTA e-demokraatia
diktaatorid
diktatuurid
diplomaadid
diplomaatia
diplomaatiline etikett
diplomaatiline immuniteet KASUTA diplomaatilised eriõigused
diplomaatiline korpus
diplomaatiline protokoll
diplomaatiline puutumatus KASUTA diplomaatilised eriõigused
diplomaatiline rotatsioon
diplomaatilised eriõigused
diplomaatilised esindused KASUTA saatkonnad
diplomaatilised suhted
direktiivid (pol.) KASUTA õigusaktid
diskrediteerimine
diskrimineerimine
dissidendid
dissidentlus
diversioon KASUTA õõnestustegevus
doonorriigid
Drago doktriin
dünastiad
düstoopiad
e-demokraatia
ebaseaduslik piiriületus KASUTA piiririkkumised
ebaseaduslik ränne
eelarvepoliitika KASUTA fiskaalpoliitika
eelindustriaalne ühiskond KASUTA eeltööstuslik ühiskond
eeliskohtlemine
eeltööstuslik ühiskond
eesistujamaad KASUTA eesistumine
eesistujariigid KASUTA eesistumine
eesistumine
Eesti Vabariigi aastapäev KASUTA iseseisvuspäev
eestlus
egalitarism
eksiil KASUTA pagulus
eksiilvalitsused
ekspansioon (pol.)
ekstremism
elamisload
elektoraalne käitumine KASUTA valijakäitumine
elektoraat KASUTA valijaskond
elektrooniline demokraatia KASUTA e-demokraatia
elektrooniline luure
elektrooniline pealtkuulamine KASUTA pealtkuulamine
elitarism
embargo
emigrandid KASUTA väljarändajad
enamlased KASUTA kommunistid
enamus KASUTA enamusprintsiip
enamuse võim
enamusprintsiip
endised sotsialismimaad KASUTA postsotsialistlikud riigid
energiajulgeolek
enesekaitse (riigid) KASUTA riigikaitse
enesetaputerroristid
enklaavid
erakonnad KASUTA parteid
erakorraline seisukord
erakorralised valimised
eramajandus KASUTA erasektor
erapooletud riigid
erasektor
Erasmuse preemia
erastamine
erikonfiskeerimine KASUTA konfiskeerimine
eriteenistused
esileedid KASUTA riigipeade abikaasad
esimene mai
esindamine
esindatus
esindusdemokraatia
esseerid
etnilised konfliktid
etnilised rühmad
etnilised suhted KASUTA rahvussuhted
etnilised vähemused
etnosed
Euraasia liikumine KASUTA eurasianism
eurasiaanlus KASUTA eurasianism
eurasianism
eurodollar
euroidentiteet
eurointegratsioon
eurokommunism
eurolõimumine KASUTA eurointegratsioon
Euromaidan
Euroopa identiteet KASUTA euroidentiteet
Euroopa lõimumine KASUTA eurointegratsioon
euroopastumine
euroraketid
euroskeptitsism
eurotsentrism
fabiaanlik sotsialism KASUTA fabiaanlus
fabiaanlus
fašism
feminism
feministid
feodaalriigid
finlandiseerumine
fiskaalpoliitika
fosforiidisõda
föderaalriigid KASUTA liitriigid
föderalism
föderatsioonid KASUTA liitriigid
geopoliitika
geriljasõda KASUTA partisanisõda
getod
glasnost
globaalne julgeolek KASUTA rahvusvaheline julgeolek
globaliseerumine
halduskultuur
halduspoliitika
haldusriik
hargmaisus
hariduspoliitika
hartad
heaoluriik
hegemoonia
heidutus
hinnakontroll KASUTA hinnapoliitika
hinnapoliitika
hoiatusstreigid
humanitaarabi
humanitaarinterventsioonid
huntad
huvigrupid
huvirühmad KASUTA huvigrupid
hõivatud alad KASUTA okupeeritud alad
hääletamine
hääleõigus
hüved
Ida-küsimus
idapartnerlus
ideeline kasvatus KASUTA poliitiline kasvatus
ideoloogiad
ideoloogiline kasvatus KASUTA poliitiline kasvatus
ideoloogilised õpetused KASUTA ideoloogiad
Iisraeli-Araabia konflikt KASUTA Araabia-Iisraeli konflikt
illegaalid KASUTA ebaseaduslik ränne
illegaalne kirjandus
illegaalne migratsioon KASUTA ebaseaduslik ränne
illegaalne tegevus
illegaalsed migrandid KASUTA ebaseaduslik ränne
immigrandid KASUTA sisserändajad
immigratsioon KASUTA sisseränne
immigratsioonikvoodid KASUTA sisserände piirarvud
immigratsioonipoliitika KASUTA rändepoliitika
impeeriumid
imperaatorid KASUTA keisrid
imperialism
imporditoll KASUTA impordimaks
industriaalriigid KASUTA arenenud riigid
industriaalühiskond
industrialiseerimine
infomanipulatsioonid KASUTA mõjutustegevus
infopoliitika
informatsiooniline mõjutustegevus KASUTA mõjutustegevus
informatsioonipõhine manipuleeriv tegevus KASUTA mõjutustegevus
infosõda
infoturbepoliitika
infoturvapoliitika KASUTA infoturbepoliitika
inimareng
inimeste vaba liikumine KASUTA isikute vaba liikumine
inimröövid
inimsusevastased kuriteod KASUTA inimsusvastased kuriteod
inimsusvastased kuriteod
inimõigused
institutsionaalsed reformid
institutsionalism
institutsioonid
institutsioonireformid KASUTA institutsionaalsed reformid
integratsioon
internatsionaalid
internatsionalism
internatsionalistlik kasvatus
interneeritud KASUTA kinnipeetavad
investeerimispoliitika
isamaa-armastus KASUTA patriotism
isamaalisus KASUTA patriotism
iseseisvumine
iseseisvus (pol.)
iseseisvuse taastamine KASUTA iseseisvumine
iseseisvusliikumine KASUTA vabadusliikumine
iseseisvuspäev
isetehtud lõhkekehad
isevalitsus KASUTA autokraatia
isevalmistatud lõhkekehad KASUTA isetehtud lõhkekehad
isikukultus
isikupuutumatus
isikute vaba liikumine
isikuvabadus
islam (pol.) KASUTA islamism
islamimaad
islamism
islamistlikud liikumised KASUTA islamism
islamofoobia
isolatsionism
istungid
istungjärgud
julgeolek
julgeolekupoliitika
julgeolekuteenistused
juriidilised sanktsioonid KASUTA sanktsioonid
justiits- ja siseasjad
jõu kasutamine
jõudude tasakaal
jõustamine KASUTA võimestamine
jõutamine KASUTA võimestamine
jõutasakaal KASUTA jõudude tasakaal
järelepärimised KASUTA arupärimised
Jäägrikriis, 1993 KASUTA Pullapää kriis, 1993
kaasamine
kaasatus KASUTA kaasamine
kaasav eelarve
kaasotsustusõigus KASUTA osalusdemokraatia
kahekordne kodakondsus KASUTA topeltkodakondsus
kaheparteisüsteem
kahepoolne abi
kaitsekontseptsioonid
kaitsepoliitika
kaitsetööstus KASUTA sõjatööstus
kaitsevägi
kaitstus KASUTA turvalisus
kaltsakproletariaat KASUTA alamklass
kandidaadid
kandidaatriigid
kapitali vaba liikumine
kapitalism
kapitalistlik ühiskond KASUTA kapitalism
kapitalistlikud maad KASUTA kapitalistlikud riigid
kapitalistlikud riigid
Kappi putš, 1920
Kariibi kriis, 1962 KASUTA Kuuba raketikriis, 1962
karistussanktsioonid KASUTA sanktsioonid
Karl Suure auhind
Karl Suure preemia KASUTA Karl Suure auhind
Karli preemia KASUTA Karl Suure auhind
kastid (sotsiol.) KASUTA kastisüsteem
kastisüsteem
kasvupiirav rahvastikupoliitika
kasvupoliitika KASUTA majanduskasv
kasvusoodne rahvastikupoliitika
kaubanduskokkulepped KASUTA kaubanduslepingud
kaubanduslepingud
kaubanduspoliitika
keeleline mitmekesisus
keelelised vähemused
keeleseadused
keinsiaanlus KASUTA keinsianism
keinsianism
keinsism KASUTA keinsianism
keisrid
keisrinnad
kemalism
keskklass
keskkonnapoliitika
khaanid
kinnipeetavad
kiriku-riigi suhe KASUTA riigi-kiriku suhe
klassid (ühiskond) KASUTA sotsiaalsed klassid
klassiteadvus
klassivõitlus
klerikalism
koadjuutorivaenus
koalitsioonid
koalitsioonivalitsused
kodakondsus
kodakondsuse andmine KASUTA naturalisatsioon (riik)
kodakondsuspoliitika
kodanike komiteed
kodanike osalus KASUTA kaasamine
kodanikeühendused KASUTA kodanikuühendused
kodanikeühiskond KASUTA kodanikuühiskond
kodanikualgatus
kodanikuallumatus
kodanikud
kodanikuharidus KASUTA kodanikukasvatus
kodanikujulgus
kodanikukasvatus
kodanikukohused
kodanikukultuur
kodanikuvabadused KASUTA põhiõigused
kodanikuõiguste äravõtmine KASUTA denaturalisatsioon
kodanikuõpetus
kodanikuühendused
kodanikuühiskond
kodanlased KASUTA kodanlus
kodanlikud revolutsioonid KASUTA liberaalsed revolutsioonid
kodanlikud riigid KASUTA kapitalistlikud riigid
kodanlus
kodusõjad
kogukondlikud organisatsioonid KASUTA kodanikuühendused
kogukonna kaasamine KASUTA kaasamine
kohalik poliitika KASUTA regionaalpoliitika
kohalike omavalitsuste valimised KASUTA kohalikud valimised
kohalikud valimised
kohtuvõim
kokkulepped KASUTA lepingud
kollaborandid
kollaboratsionistid KASUTA kollaborandid
kollaboratsioon
kollektiivne julgeolek KASUTA rahvusvaheline julgeolek
kollektiviseerimine
kollektivism
kolmanda Rooma teooria
kolmas maailm KASUTA arengumaad
Kolmas maailmasõda
kolmas Rooma KASUTA kolmanda Rooma teooria
kolmepoolsed lepingud
koloniaalpoliitika KASUTA kolonialism
koloniaalvaldused KASUTA kolooniad
koloniaalühiskond KASUTA kolonialism
kolonialism
kolonisatsioon
kolooniad
komisjonid
komiteed
komiteemenetlus KASUTA komitoloogia
komitoloogia
kommunalism
kommunism
kommunistid
kommunistlik kasvatus
kommunistlikud noored
kommunistlikud parteid
kommunitarism
kommünikeed
komsomoliorganisatsioonid KASUTA poliitilised noorteorganisatsioonid
konfiskeerimine
konflikti lahendamine KASUTA konfliktijuhtimine
konfliktid
konfliktide lahendamine KASUTA konfliktijuhtimine
konfliktiennetus
konfliktijuhtimine
konfliktilahendus KASUTA konfliktijuhtimine
konformism
konfrontatsioon
konföderatsioonid KASUTA riikide liidud
kongressid
konjunktuuripoliitika
konkordaadid
konsensus
konservatiivid KASUTA konservatism
konservatiivsed parteid
konservatism
konskriptsioon KASUTA sõjaväeteenistusse võtmine
konsolideerumine KASUTA liitumine
konspiratsioon KASUTA salastamine
konstitutsionalism
konstitutsioonid (riik) KASUTA põhiseadused
konstitutsioonikohtud
konstitutsiooniline monarhia
konstitutsioonilised õigused KASUTA põhiõigused
konstitutsiooniõigus KASUTA riigiõigus
konsulaadid
konsulaarteenused
konsulid
kontrrevolutsioonid
konventsioonid KASUTA rahvusvahelised lepingud
koosolekute vabadus
koostöölepingud
korporatism
korruptsioon
kosmopolitism
kosmosejulgeolek
kriisid
kristlik demokraatia
kristlik sotsialism
ksenofoobia
kultuuripoliitika
kultuurirevolutsioonid
kuluaaripoliitika KASUTA lobitöö
kuningad
kuningannad
kuningriigid
Kuuba kriis, 1962 KASUTA Kuuba raketikriis, 1962
Kuuba raketikriis, 1962
kvislingid
kõned
kõrghariduspoliitika
külanõukogud KASUTA rahvasaadikute nõukogud
külaskäigud KASUTA visiidid
külm sõda
küüditamine
lahtiriigistamine KASUTA erastamine
laienemine
Lapua liikumine
laulev revolutsioon
legitiimsus
legitimatsioon KASUTA legitimeerimine
legitimeerimine
legitimism
leiboristid KASUTA töölisparteid
Leipzigi protsess, 1933
leninism KASUTA marksism-leninism
lepingud
lepitamine
libauudised KASUTA valeuudised
liberaalid KASUTA liberalism
liberaalne demokraatia
liberaalsed parteid
liberaalsed revolutsioonid
liberalism
liidud KASUTA ühendused
liikmed KASUTA liikmeskond
liikmeskond
liikmesriigid
liikumisvabadus
liitriigid
liitumine
linnade partnerlus KASUTA sõpruslinnad
linnapoliitika
lipud
lobitöö
lojaalsus
lokaalpoliitika KASUTA regionaalpoliitika
lordid
lumpenproletariaat KASUTA alamklass
lustratsioon
luurajad KASUTA luureagendid
luuramine KASUTA luure
luure
luureagendid
luureohvitserid
luureteenistused
lõimumine KASUTA integratsioon
läbirääkimised
lähidemokraatia
Lähis-Ida konflikt KASUTA Araabia-Iisraeli konflikt
läänlased (poliitiline liikumine) KASUTA läänlus
läänlus
maailma mitmekeskuselisus KASUTA multipolaarsus
maailmakodanikud
maailmapoliitika KASUTA rahvusvaheline poliitika
maailmarevolutsioon
maailmasüsteemi teooria KASUTA maailmasüsteemide teooria
maailmasüsteemide analüüs KASUTA maailmasüsteemide teooria
maailmasüsteemide teooria
maailmavaade
maalt väljasaatmine
maanõunikud
maapagu KASUTA pagulus
maffia
mahajäänud piirkonnad
majandusblokaad KASUTA embargo
majandusembargo KASUTA embargo
majandushinnangud
majanduslik ja sotsiaalne sidusus KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvuspoliitika KASUTA ühtekuuluvuspoliitika
majanduslik ühtekuuluvus KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
majanduslikud eesmärgid
majanduslikud hinnangud KASUTA majandushinnangud
majanduspoliitika
majandussanktsioonid
majandussõda
majoritaarne valimissüsteem
makjavellism
maksukogumine
maksuvabastus
mandaat
manipuleerimine
maoism
marksism
marksism-leninism
Marshalli plaan
marurahvuslus KASUTA šovinism
massidemokraatia
massiliikumised
massiühiskond
materialism
mauism KASUTA maoism
meediamanipulatsioonid KASUTA mõjutustegevus
meediapoliitika
meeleavaldused
meelsusvangid KASUTA poliitvangid
memorandumid
merepiirid
meretagused ja sõltlasalad KASUTA ülemeremaad ja -territooriumid
merevõim
meritokraatia
metsapoliitika
migrandid
migratsioonipoliitika KASUTA rändepoliitika
militaarabi KASUTA sõjaline toetus
militaarobjektid KASUTA sõjaväeobjektid
militaarpoliitika
militaarstruktuurid
militariseerimine
militarism
minevikupoliitika KASUTA ajaloopoliitika
ministrid
ministrite nõukogud KASUTA valitsused
minoriteedid KASUTA vähemused
mitmeparteisüsteem
mitmepoolne abi
mitmepoolne koostöö KASUTA rahvusvaheline koostöö
mitmepoolsed lepingud
mitmikkodakondsus
mittekallaletungilepingud
mittekallaletungipaktid KASUTA mittekallaletungilepingud
mittekodanikud
mitteriiklikud toimijad
mittevahelesegamispoliitika
mitteühinenud riigid KASUTA blokivälised riigid
monarhia
monarhid
monarhism
monetarism
monopolistlik kapitalism KASUTA imperialism
Monroe doktriin
moratooriumid
multilateraalsus KASUTA multilateralism
multilateralism
multipolaarne maailm KASUTA multipolaarsus
multipolaarsus
munitsipaalvalimised KASUTA kohalikud valimised
mõjusfäärid
mõjutustegevus
mõttekeskused KASUTA mõttekojad
mõttekojad
Mägi-Karabahhi konflikt
mälupoliitika KASUTA ajaloopoliitika
mässud
naabruspoliitika
naftadollar
naisliikumised
narkopoliitika
natsionaalsotsialism
natsionalism KASUTA rahvuslus
natsism KASUTA natsionaalsotsialism
naturaalabi KASUTA humanitaarabi
naturalisatsioon (riik)
neo-liberalism KASUTA neoliberalism
neofašism
neokolonialism
neokonservatism
neoliberalism
neomarksism KASUTA uusvasakpoolsus
neonatsid KASUTA neonatsism
neonatsism
neorealism (pol.)
NEP
neutraalsed riigid KASUTA blokivälised riigid
neutraliteedipoliitika
neutraliteet KASUTA neutraliteedipoliitika
noorsoo-organisatsioonid KASUTA noorteorganisatsioonid
noorsoopoliitika
noorsoorahutused
noortepoliitika KASUTA noorsoopoliitika
noorterahutused KASUTA noorsoorahutused
noortürklased (organisatsioon)
noortürklaste revolutsioon, 1908
nuhid KASUTA luureagendid
nõuandvad kogud KASUTA nõukogud
nõuandvad komiteed
nõukogud
Nõukogude okupatsioon
nõukogude sotsialistlikud vabariigid KASUTA sotsialistlikud riigid
nõukogude võim
nõukogudevastasus KASUTA antisovetism
nõunikud
näljastreigid
obstruktsioon (pol.)
okupatsiooniarmeed
okupatsioonid
okupatsioonipoliitika
okupatsioonirežiimid KASUTA okupatsioonivalitsused
okupatsioonivalitsused
okupeerimine KASUTA okupatsioonid
okupeeritud alad
okupeeritud territooriumid KASUTA okupeeritud alad
okupeeritud tsoonid KASUTA okupeeritud alad
oligarhia
ombudsmanid
opositsioon
opositsiooniparteid
opteerimine
optsioon (jur.) KASUTA opteerimine
Oranž revolutsioon, 2004
organisatsioonilised reformid KASUTA institutsionaalsed reformid
organisatsioonireformid KASUTA institutsionaalsed reformid
orjandus KASUTA orjapidamine
orjapidamine
orjus KASUTA orjapidamine
osalus (ühiskond) KASUTA kaasamine
osalusdemokraatia
osariigid
otsene demokraatia
paadipõgenikud
pagendus KASUTA pagulus
pagulased
pagulaskeskused
pagulasvalitsused KASUTA eksiilvalitsused
pagulus
pahempoolsed parteid KASUTA vasakpoolsed parteid
paktid KASUTA lepingud
paleepöörded
palvekirjad KASUTA petitsioonid
panamerikanism
Paneuroopa liikumine
pangermanism
panislamism
panslavism
panturanism
pantvangid
parempoolsed parteid
parempoolsus
paremäärmuslus
parlamendiarupärimised KASUTA arupärimised
parlamendid
parlamendifraktsioonid
parlamendikomisjonid
parlamendikomiteed
parlamendiliikmed
parlamendisaadikud KASUTA parlamendiliikmed
parlamendivalimised
parlamentaarne demokraatia
parlamentaarne kontroll
parlamentarism
parteid
parteidiktatuurid
parteikomiteed
parteikoolid KASUTA poliitkoolid
parteiprogrammid
parteisüsteemid
partisanisõda
partnerlinnad KASUTA sõpruslinnad
passiivne vastupanu KASUTA vägivallatu võitlus
patriotism
patsifism
pealtkuulamine
peaministrid
peasekretärid
pehme jõud
perestroika
personaalunioon
petitsioonid
Petraševski ring KASUTA petraševskilased
petraševskilased
piinamine
piiramisseisukord KASUTA sõjaseisukord
piiratud monarhia KASUTA konstitutsiooniline monarhia
piirialad
piirid (pol.) KASUTA riigipiirid
piirikaitse
piirikontroll
piiriläbirääkimised
piiripunktid
piiririkkumised
piiritülid KASUTA piirivaidlused
piirivaidlused
piiriveekogud
piiriülene koostöö
pingekolded
pingelõdvendus
plebistsiit KASUTA referendumid
pleenumid KASUTA istungid
pluralism
pogrommid
poliitharidus KASUTA poliitiline kasvatus
poliitika
poliitikateadlased KASUTA politoloogid
poliitikateadus KASUTA politoloogia
poliitikategelased KASUTA poliitikud
poliitikud
poliitiline ajalugu
poliitiline aktiivsus KASUTA poliitiline osalus
poliitiline antropoloogia
poliitiline eetika
poliitiline emigratsioon KASUTA pagulus
poliitiline esindamine KASUTA esindamine
poliitiline esindus KASUTA esindamine
poliitiline filosoofia
poliitiline geograafia
poliitiline haridus KASUTA poliitiline kasvatus
poliitiline identiteet
poliitiline integratsioon
poliitiline juhtimine
poliitiline kasvatus
poliitiline kommunikatsioon
poliitiline kultuur
poliitiline käitumine
poliitiline luure
poliitiline moraal KASUTA poliitiline eetika
poliitiline obstruktsioon KASUTA obstruktsioon (pol.)
poliitiline osalemine KASUTA poliitiline osalus
poliitiline osalus
poliitiline psühholoogia
poliitiline reklaam
poliitiline soosing
poliitiline sotsialiseerumine
poliitiline sotsioloogia
poliitiline sõda
poliitiline tegevus
poliitiline teoloogia
poliitiline varjupaik KASUTA asüül
poliitiline vastutus
poliitiline võim
poliitiline võõrandumine
poliitiline vägivald
poliitilised aspektid
poliitilised hoiakud
poliitilised konfliktid KASUTA poliitilised lahkhelid
poliitilised kriisid
poliitilised kuriteod
poliitilised lahkhelid
poliitilised liikumised
poliitilised meeleavaldused
poliitilised motivatsioonid
poliitilised muutused
poliitilised mõjud
poliitilised noorsoo-organisatsioonid KASUTA poliitilised noorteorganisatsioonid
poliitilised noorteorganisatsioonid
poliitilised organisatsioonid
poliitilised parteid KASUTA parteid
poliitilised platvormid
poliitilised põgenikud KASUTA pagulased
poliitilised reformid
poliitilised režiimid KASUTA valitsemisvormid
poliitilised revolutsioonid KASUTA revolutsioonid
poliitilised streigid
poliitilised suhted
poliitilised süsteemid
poliitilised teooriad
poliitilised õigused
poliitkoolid
poliitvangid
politoloogia
politoloogid
politseiriik
polüarhia
populatsionistlik poliitika KASUTA kasvusoodne rahvastikupoliitika
populism
positiivne diskrimineerimine KASUTA eeliskohtlemine
postindustriaalne ühiskond KASUTA postindustriaalühiskond
postindustriaalühiskond
postkoloniaalne ühiskond
postkommunistlik ühiskond KASUTA postsotsialistlik ühiskond
postkommunistlikud riigid KASUTA postsotsialistlikud riigid
postsotsialistlik ühiskond
postsotsialistlikud riigid
Praha kevad, 1968
preindustriaalühiskond KASUTA eeltööstuslik ühiskond
presidendi institutsioon
presidendid
presidendiprouad KASUTA riigipeade abikaasad
presidendivalimised
presidendivalitsused
presidentaalne demokraatia
presidentalism KASUTA presidentaalne demokraatia
priius KASUTA vabadus
printsessid
printsid
progressiivsed parteid
proklamatsioonid KASUTA deklaratsioonid
proletaarsed revolutsioonid
proletariaadi diktatuur
proletariaat KASUTA töölisklass
propaganda
proportsionaalne valimissüsteem
proportsionaalsuse põhimõte
protektoraadid
protestiliikumised
provokatsioonid
psühholoogiline sõda
Pullapää kriis, 1993
putšid KASUTA riigipöörded
põgenikekonventsioonid
põgenikelaagrid
põgenikud KASUTA pagulased
põhiseadused
põhiseaduskohtud KASUTA konstitutsioonikohtud
põhiseaduslikud õigused KASUTA põhiõigused
põhiõigused
põllumajandusmaad KASUTA agraarriigid
põllumajanduspoliitika
põllumeeste parteid
põrandaalune tegevus (pol.)
põrandaalused KASUTA põrandaalune tegevus (pol.)
päevapoliitika KASUTA poliitika
pöördumised KASUTA petitsioonid
radikalism
rahanduspoliitika
rahandussuhted
rahapesu
rahu
rahu-uuringud
rahukaitseväed
rahukasvatus
rahulepingud
rahuliikumised
rahulik kooseksisteerimine
rahuläbirääkimised KASUTA rahuprotsess
rahuoperatsioonid KASUTA rahuvalveoperatsioonid
rahuprotsess
rahusobitajad
rahutagamismissioonid KASUTA rahuvalveoperatsioonid
rahutused
rahuvahendajad KASUTA rahusobitajad
rahuvalvajad KASUTA rahukaitseväed
rahuvalvemissioonid KASUTA rahuvalveoperatsioonid
rahuvalveoperatsioonid
rahvademokraatia
rahvahääletused KASUTA referendumid
rahvakommuunid
rahvaküsitlused KASUTA referendumid
rahvarinded
rahvasaadikute nõukogud
rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteed KASUTA rahvasaadikute nõukogud
rahvastikupoliitika
rahvastikuränne KASUTA ränne (demogr.)
rahvus
rahvushümnid KASUTA riigihümnid
rahvusküsimus
rahvuslik julgeolek KASUTA riiklik julgeolek
rahvuslik sõltumatus
rahvuslik vabadusvõitlus
rahvuslikud huvid
rahvuslikud liikumised
rahvuslikud vabastussõjad
rahvuslipud KASUTA riigilipud
rahvuslus
rahvuspoliitika
rahvusriik
rahvusriiklik ülesehitus KASUTA riikluse ehitamine
rahvusrühmad KASUTA etnilised rühmad
rahvussotsialism KASUTA natsionaalsotsialism
rahvussuhted
rahvusvaheline abi
rahvusvaheline julgeolek
rahvusvaheline kaitse
rahvusvaheline kommunikatsioon
rahvusvaheline koostöö
rahvusvaheline migratsioon KASUTA välisränne
rahvusvaheline poliitika
rahvusvaheline seadusandlus KASUTA rahvusvaheline õigusloome
rahvusvaheline solidaarsus
rahvusvaheline sotsiaalpoliitika KASUTA sotsiaalpoliitika
rahvusvaheline sotsiaalõigus
rahvusvaheline tasakaal KASUTA jõudude tasakaal
rahvusvaheline õigusloome
rahvusvahelised konfliktid
rahvusvahelised lepingud
rahvusvahelised läbirääkimised
rahvusvahelised majandussuhted
rahvusvahelised organisatsioonid
rahvusvahelised relvajõud
rahvusvahelised sanktsioonid KASUTA sanktsioonid
rahvusvahelised suhted
rahvusvahelised territooriumid
rahvusvähemused KASUTA vähemusrahvused
rahvusülesed organisatsioonid KASUTA rahvusvahelised organisatsioonid
rahvusülesus
rassiline diskrimineerimine KASUTA rassism
rassilised hoiakud
rassism
rassismivastasus KASUTA antirassism
rassiteooriad
ratifitseerimine
ratifitseerimiskirjad
ratsionaalse valiku teooria
referendumid
reformid
reformism
regendid
regionaalne integratsioon
regionaalne julgeolek
regionaalne koostöö
regionaalpoliitika
regionaalsed erinevused
regionaalsed organisatsioonid
regionalism (pol.)
reiganism
religioonipoliitika
relvajõu kasutamine KASUTA jõu kasutamine
relvakatsetused
relvakaubandus
relvakonfliktid KASUTA sõjalised konfliktid
relvastatud konfliktid KASUTA sõjalised konfliktid
relvastumine
relvastus
relvastuse kärpimine KASUTA relvastuse piiramine
relvastuse levik
relvastuse piiramine
relvastuskontroll
remilitariseerimine
reparatsioonid
repatrieerumine
representatiivsus KASUTA esindatus
režiimid (pol.) KASUTA valitsemisvormid
revanšism
revisionism
revolutsionäärid
revolutsioonid
revolutsiooniline liikumine
revolutsioonilised parteid
riigi enesekaitse KASUTA riigikaitse
riigi julgeolek KASUTA riiklik julgeolek
riigi ülesehitamine KASUTA riikluse ehitamine
riigi-kiriku suhe
riigid
riigifilosoofia
riigihümnid
riigijuhid KASUTA riigipead
riigikaitse
riigikeel
riigikord
riigilipud
riigimehed KASUTA riigitegelased
riigipead
riigipeade abikaasad
riigipiirid
riigipöörded
riigipühad
riigireformid
riigisaladused
riigisümboolika
riigitegelased
riigiteooriad
riigitruudus KASUTA lojaalsus
riigivisiidid
riigivõimuorganid
riigiõigus
riigiülesus KASUTA rahvusülesus
riik
riikide liidud
riikkondsus KASUTA kodakondsus
riiklik enesekaitse KASUTA riigikaitse
riiklik iseseisvus KASUTA iseseisvus (pol.)
riiklik julgeolek
riiklik kontinuiteet
riiklik poliitika
riiklik ülesehitus KASUTA riikluse ehitamine
riiklikud sümbolid KASUTA riigisümboolika
riikluse ehitamine
riskiühiskond
roheline liikumine
rohelised raamatud
roheliste erakonnad KASUTA roheliste parteid
roheliste parteid
rohujuure tasandi demokraatia KASUTA osalusdemokraatia
Rooside revolutsioon, 2003
Roosirevolutsioon, 2003 KASUTA Rooside revolutsioon, 2003
rotatsioon (pol.) KASUTA diplomaatiline rotatsioon
rändepoliitika
ränne (demogr.)
saadikud (diplomaadid)
Saare-Lääne vaenus
Saaremaa tüli KASUTA Saare-Lääne vaenus
saatkonnad
sabotaaž
Sahharovi auhind
Saksa okupatsioon
saksastamine
saladokumendid
salajane pealtkuulamine KASUTA pealtkuulamine
salajased dokumendid KASUTA saladokumendid
salajased lepingud KASUTA salalepingud
salakuulamine KASUTA spionaaž
salalepingud
salamõrvad
salaprotokollid KASUTA saladokumendid
salastamine
salastatud dokumendid KASUTA saladokumendid
salateenistused KASUTA eriteenistused
samizdat KASUTA illegaalne kirjandus
sanktsioonid
satiagraha KASUTA vägivallatu võitlus
seadusandlikud kogud KASUTA parlamendid
seaduslikkus
segregatsioon
seisuslik monarhia
sekularism
senaatorid KASUTA parlamendiliikmed
senatid
separatism
sidusrühmad KASUTA huvigrupid
sidususpoliitika KASUTA ühtekuuluvuspoliitika
sinikiivrid KASUTA rahukaitseväed
sionism
sionistid KASUTA sionism
sisepoliitika
siseturvalisus
sisserändajad
sisserände kvoodid KASUTA sisserände piirarvud
sisserände piirarvud
sisserändepoliitika KASUTA rändepoliitika
sisseränne
slavofiilsus
sobingud KASUTA salalepingud
solidaarsusstreigid
sookvoodid
soometumine KASUTA finlandiseerumine
soosing (poliitika) KASUTA poliitiline soosing
SOS-lastekülad
sotsiaal-majanduslik ühtekuuluvuspoliitika KASUTA ühtekuuluvuspoliitika
sotsiaaldemokraadid
sotsiaaldemokraatia
sotsiaaldemokraatlikud parteid
sotsiaalmajanduslikud formatsioonid KASUTA ühiskondlik-majanduslikud formatsioonid
sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
sotsiaalne kaasamine KASUTA kaasamine
sotsiaalne kaasatus KASUTA kaasamine
sotsiaalne osalus KASUTA kaasamine
sotsiaalne seisund KASUTA sotsiaalne staatus
sotsiaalne staatus
sotsiaalne võõrandumine KASUTA võõrandumine
sotsiaalne ühtekuuluvus KASUTA majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus sotsiaalne sidusus
sotsiaalpoliitika
sotsiaalriik KASUTA heaoluriik
sotsiaalsed klassid
sotsiaalsed konfliktid
sotsiaalsed kriisid
sotsiaalsed liikumised
sotsiaalsed rahutused KASUTA rahutused
sotsiaalsed süsteemid
sotsiaalsed utoopiad KASUTA utoopiad
sotsiaalsed õigused
sotsialiseerimine KASUTA sotsialiseerumine
sotsialiseerumine
sotsialism
sotsialistid KASUTA sotsialism
sotsialistlik ühiskond KASUTA sotsialism
sotsialistlikud maad KASUTA sotsialistlikud riigid
sotsialistlikud parteid
sotsialistlikud riigid
sotsialistlikud vabariigid KASUTA sotsialistlikud riigid
sotsiokultuurilised süsteemid KASUTA sotsiaalsed süsteemid
sovetiseerimine
spionaaž
spioonid KASUTA luureagendid
stalinism
strateegia (sõj.)
strateegiline analüüs KASUTA strateegilised uuringud
strateegiline kultuur (sõj.)
strateegiline relvastus
strateegilised uuringud
struktuuripoliitika
struktuurireformid KASUTA institutsionaalsed reformid
struktuurrealism KASUTA neorealism (pol.)
sudeedisakslased
suhteline vaesus
suitsiiditerroristid KASUTA enesetaputerroristid
sultanid
supranatsionaalsed organisatsioonid KASUTA rahvusvahelised organisatsioonid
supranatsionalism KASUTA rahvusülesus
survegrupid KASUTA huvigrupid
suurriigid
suurriiklik poliitika
suursaadikud
suveräänsus KASUTA iseseisvus (pol.)
sõda
sõja jalust põgenemine KASUTA põgenemine
sõjad
sõjadoktriinid KASUTA sõjalised doktriinid
sõjakahju hüvitamine KASUTA reparatsioonid
sõjakommunism
sõjaline abi KASUTA sõjaline toetus
sõjaline kohalolek
sõjaline koostöö
sõjaline toetus
sõjalis-tööstuslikud kompleksid KASUTA sõjatööstus
sõjalise jõu kasutamine KASUTA jõu kasutamine
sõjalised blokid KASUTA sõjalised organisatsioonid
sõjalised doktriinid
sõjalised konfliktid
sõjalised lepingud
sõjalised organisatsioonid
sõjalised paktid KASUTA sõjalised lepingud
sõjalised vaatlejad
sõjapoliitika KASUTA militaarpoliitika
sõjapõgenikud
sõjaseadus KASUTA sõjaseisukord
sõjaseisukord
sõjatagajärjed
sõjatööstus
sõjavastasus KASUTA patsifism
sõjaväebaasid
sõjaväekohustus
sõjaväelised diktatuurid
sõjaväelised organisatsioonid
sõjaväelised riigipöörded
sõjaväelised valitsused
sõjaväeluure KASUTA sõjaline luure
sõjaväeobjektid
sõjaväepensionärid
sõjaväepolitsei
sõjaväeteenistus KASUTA kaitseväeteenistus
sõjaväeteenistusse võtmine
sõjavägi
sõltumatus (pol.) KASUTA iseseisvus (pol.)
sõnavabadus
sõpruslinnad
sõprusvallad
sõprusühingud
sümboliline võim
sündikalism
šahhid
šovinism
taandarenevad riigid
taasiseseisvumispäev
taassünnipäev
tagakiusamine
tagasitoomine KASUTA repatrieerumine
talurahvaliikumine
talurahvarahutused
tavaühiskond KASUTA ühiskond
Tea Party liikumine
teaduslik kommunism
teaduspoliitika
Teepartei (Ameerika Ühendriigid) KASUTA Tea Party liikumine
tehnokraatia
tehnoloogiadoonorid
tehnoloogiapotentsiaal
tehnoloogiline sõltumatus
teisitimõtlejad KASUTA dissidendid
telefoni pealtkuulamine KASUTA pealtkuulamine
teokraatia
territooriumid
territoriaalmeri KASUTA territoriaalveed
territoriaalne ühtekuuluvus
territoriaalveed
terrorism
terrorismi ennetamine KASUTA terrorismivastane võitlus
terrorismivastane võitlus
terroristid
thatcherism
tippkohtumised
toiduabi
toll
tollikokkulepped
tollikontroll
tolliliidud
tollimaks
tolliunioonid KASUTA tolliliidud
topeltagendid
topeltkodakondsus
totalitarism
transnatsionaalsus KASUTA hargmaisus
transnatsionalism KASUTA hargmaisus
troonid
trotskism
tsaarid
tsaarinnad
tsensuur
tsentraliseerimine
tsiviil-militaarsuhted
tsiviilkultuur KASUTA kodanikukultuur
tsiviilreligioon
tsiviilühiskond KASUTA kodanikuühiskond
Tulpide revolutsioon, 2005
tulupoliitika
tunnustamine (pol., jur.)
tunnustamine ad hoc KASUTA tunnustamine (pol., jur.)
tunnustamine de facto KASUTA tunnustamine (pol., jur.)
tunnustamine de jure KASUTA tunnustamine (pol., jur.)
turumajandus
turvalisus
turvalisuspoliitika KASUTA julgeolekupoliitika
tuumakatsetused
tuumarelva leviku tõkestamise lepingud
tuumarelvakatsetused KASUTA tuumakatsetused
tuumariigid
tuumasõda
tuumavabad piirkonnad
tuumavabad riigid
tuumavabad tsoonid KASUTA tuumavabad piirkonnad
tuumavõidurelvastumine
tõejärgne ajastu
tõepõhjata ajastu KASUTA tõejärgne ajastu
töölisklass
töölisliikumine
töölisorganisatsioonid
töölisparteid
tööload
tööparteid KASUTA töölisparteid
töörahva saadikute nõukogud KASUTA rahvasaadikute nõukogud
tööstusdemokraatia
tööstuseelne ühiskond KASUTA eeltööstuslik ühiskond
tööstuslik pööre
tööstusmaad KASUTA tööstusriigid
tööstuspoliitika
tööstusrevolutsioon KASUTA tööstuslik pööre
tööstusriigid
tööstusspionaaž
tööstusühiskond KASUTA industriaalühiskond
türannia
uimastipoliitika KASUTA narkopoliitika
Ukraina revolutsioon, 2014
Ungari ülestõus, 1956
unilateraalne poliitika KASUTA unilateralism
unilateraalsus KASUTA unilateralism
unilateralism
unipolaarne maailm KASUTA unipolaarsus
unipolaarsus
unitaarriigid
usaldamatus
usalduse ja julgeoleku tugevdamise meetmed KASUTA usaldust ja julgeolekut suurendavad meetmed
usalduse suurendamise meetmed KASUTA usaldust ja julgeolekut suurendavad meetmed
usaldushääletus
usaldust ja julgeolekut suurendavad meetmed
usufanatism
usulised vähemused
utoopiad
utoopiline sotsialism KASUTA utopistlik sotsialism
utopism
utopistlik sotsialism
uusnatsid KASUTA neonatsism
uusparempoolsus
uusvasakpoolsus
vabadus
vabadusliikumine
vabadussõjalased
vabadusvõitlejad
vabadusvõitlus KASUTA vabadusliikumine
vabakaubandus
vabariigid
vabariiklus
vabaühendused KASUTA valitsusvälised organisatsioonid
vaenlasekuju
vaenu õhutamine
vaenulik informatsiooniline mõjutustegevus KASUTA mõjutustegevus
vaenulik informatsiooniline tegevus KASUTA mõjutustegevus
vaesus
vaidluste lahendamine
vaimne vägivald
valeinformatsioon KASUTA desinformatsioon
valeuudised
valged raamatud
valijad KASUTA valijaskond
valijakäitumine
valijaskond
valimised
valimiskampaania KASUTA valimisvõitlus
valimiskomisjonid
valimiskvoodid
valimiskünnis
valimisliidud
valimispiirangud
valimisringkonnad
valimissüsteemid
valimisvõitlus
valimisõigus
valitsejad
valitsemine
valitsemisrežiimid KASUTA valitsemisvormid
valitsemisvormid
valitsevad klassid
valitsused
valitsuskabinetid KASUTA valitsused
valitsuskriisid
valitsustevahelised organisatsioonid
valitsusvälised organisatsioonid
vandenõud
vangid
vangilaagrid
vapid
vapsid KASUTA vabadussõjalased
vara konfiskeerimine KASUTA konfiskeerimine
varjupaigataotlejad
varjupaigataotlejate keskused KASUTA pagulaskeskused
vasakpoolsed parteid
vasakpoolsus
vasakäärmuslus
vastastikune tehnoloogiline sõltuvus
vastuluure
vastupanuliikumised
vastuvõtud
venestamine
veto KASUTA vetoõigus
vetoõigus
viha õhutamine KASUTA vaenu õhutamine
vihakõne KASUTA vaenu õhutamine
viisad
viisavabadus
viitsepresidendid KASUTA asepresidendid
visiidid
volatiilsus
volgasakslased
võidupüha, 23. juuni
võidurelvastumine
võim
võimestamine
võimestumine KASUTA võimestamine
võimude lahusus
võimuhaaramine
võimupoliitika
võimuvahetus
võimuvõitlus
võltsuudised KASUTA valeuudised
võrdlev poliitika
võrdne kohtlemine KASUTA võrdõiguslikkus
võrdsed võimalused
võrdõiguslikkus
võtmetehnoloogia
võõrahirm KASUTA ksenofoobia
võõrandumine
võõraviha KASUTA ksenofoobia
võõrkodanikud KASUTA välismaalased
väeteenistusse võtmine KASUTA sõjaväeteenistusse võtmine
vägivallatu vastupanu KASUTA vägivallatu võitlus
vägivallatu võitlus
vägivallatus
vähemuse võim
vähemused
vähemusgrupid KASUTA vähemused
vähemusrahvad KASUTA vähemusrahvused
vähemusrahvused
vähemuste kaitse KASUTA vähemuste õigused
vähemuste õigused
väikeriigid
välisabi KASUTA rahvusvaheline abi
väliseestlased
välisesindused
väliskaubanduspoliitika
välisleedulased
välislepingud KASUTA rahvusvahelised lepingud
välislätlased
välismaalased
välismajanduspoliitika
välisministrid
välispoliitika
välisrootslased
välisränne
välissakslased
välissoomlased
välissuhted KASUTA rahvusvaheline koostöö rahvusvahelised suhted
väljarändajad
väljaränne
väljendusvabadus KASUTA sõnavabadus
vürstiriigid
õhuruum
õigused
õiguspoliitika
õigusriik
õigusvahemees KASUTA ombudsmanid
õõnestus KASUTA õõnestustegevus
õõnestustegevus
äärmuslus KASUTA ekstremism
ökoliikumine KASUTA roheline liikumine
ühendused
üheparteisüsteem
ühepoolne poliitika KASUTA unilateralism
ühine põllumajanduspoliitika
ühine välis- ja julgeolekupoliitika
ühinemine KASUTA liitumine
ühisavaldused KASUTA kommünikeed
ühishüved
ühishüvis KASUTA ühishüved
ühiskond
ühiskondlik kokkulepe KASUTA ühiskondlik leping
ühiskondlik leping
ühiskondlik osalus KASUTA kaasamine
ühiskondlik rahulolematus KASUTA rahulolematus
ühiskondlik staatus KASUTA sotsiaalne staatus
ühiskondlik võim KASUTA võim
ühiskondlik-majanduslikud formatsioonid
ühiskondlikud liikumised KASUTA sotsiaalsed liikumised
ühiskondlikud süsteeemid KASUTA sotsiaalsed süsteemid
ühiskonnaklassid KASUTA sotsiaalsed klassid
ühiskonnakriitika
ühiskonnastamine KASUTA sotsialiseerumine
ühiskonnategelased
ühiskonnateooriad
ühtekuuluvuspoliitika
üldised valimised KASUTA valimised
üldstreigid
üleeuroopalised võrgud
ülemaailmne julgeolek KASUTA rahvusvaheline julgeolek
ülemerealad KASUTA ülemeremaad ja -territooriumid
ülemeredepartemangud ja -territooriumid KASUTA ülemeremaad ja -territooriumid
ülemeremaad ja -territooriumid
ülestõusud
üleüldine sõda KASUTA sõda
üliriigid KASUTA suurriigid
üliõpilasliikumised
ümberasujad KASUTA migrandid
ÜPP KASUTA ühine põllumajanduspoliitika
ÜRO rahukaitseväed KASUTA rahukaitseväed