768 21 MATEMAATIKA
Prindi | E-postile | Salvesta
  
3D KASUTA kolmemõõtmeline ruum
3D-graafika KASUTA ruumiline graafika
4D KASUTA neljamõõtmeline ruum
abakus
Abeli rühmad KASUTA kommutatiivsed rühmad
abstraktne matemaatika KASUTA puhtmatemaatika
abstraktsed automaadid
aditiivne arvuteooria
aegread KASUTA aegridade analüüs
aegridade analüüs
afiinne geomeetria
afiinsed koordinaadid
afiinsed teisendused
ahelmurrud
aheltingimustega ringid
ahelvõrrandid
ajaline keerukus
aksiomaatika
aksioomid
aksonomeetria
aksonomeetrilised projektsioonid KASUTA aksonomeetria
alamrühmad
algarvud
algebra
algebraline arvuteooria
algebraline geomeetria
algebraline kombinatoorika
algebraline loogika
algebraline topoloogia
algebralised funktsioonid
algebralised jooned
algebralised muutkonnad
algebralised rühmad
algebralised struktuurid
algebralised võrrandid
algoritmid
algoritmiteooria
algväärtusülesanded KASUTA Cauchy ülesanded
analüütiline arvuteooria
analüütiline geomeetria
analüütiline mehaanika
analüütilised funktsioonid
analüütiliste hierarhiate meetod
andmeanalüüs
andmeteadus
antilogaritmid
antinoomia
aprioorne tõenäosus
aproksimeerimine KASUTA lähendamine
aristotellik loogika KASUTA formaalne loogika
aritmeetika
aritmeetiline progressioon
aritmeetilised funktsioonid
aritmeetilised rühmad
Artini ringid KASUTA aheltingimustega ringid
arvdiagrammid
arvjadad
arvjoonised KASUTA diagrammid
arvud
arvude geomeetria KASUTA geomeetriline arvuteooria
arvuhulgad
arvuline analüüs KASUTA numbriline analüüs
arvuline integreerimine
arvuline lähendamine
arvulise lahendamise meetodid KASUTA arvutusmeetodid
arvulised võrratused
arvusüsteemid
arvutamine
arvutamisoskus
arvutatavad funktsioonid
arvuteooria
arvutialgebra
arvutuskeerukus
arvutuslükatid
arvutusmatemaatika
arvutusmeetodid
arvutusmehaanika
arvutusoskus KASUTA arvutamisoskus
arvutusstatistika
assotsiatiivsed ringid
astmefunktsioonid
astmeread
asümptootiline jaotus
automaaditeooria
automaattõestamine
automorfismid
automorfsed vormid
autoregressioonimudelid
Banachi algebrad
Banachi ruumid
Bayesi printsiip
Bayesi teooria KASUTA otsustusteooria
beetajaotus
Besseli funktsioonid
bifurkatsioon (mat.)
binaarsüsteem KASUTA kahendsüsteem
biomatemaatika
biomeetria
biomeetria (bioloogia) KASUTA biomeetria
Black-Scholesi võrrandid
Boltzmanni võrrand
Boole algebra KASUTA Boole'i algebra
Boole funktsioonid KASUTA Boole'i funktsioonid
Boole'i algebra
Boole'i funktsioonid
bootstrap-meetod
C*-algebrad
Cauchy ülesanded
Cliffordi algebrad
determinandid (mat.)
determineeritud kaos
detsimaalsüsteemid KASUTA kümnendsüsteemid
diagrammid
diagrammirühmad
diferentsarvutus
diferentseeruvad muutkonnad
diferentsiaalarvutus
diferentsiaalgeomeetria
diferentsiaalmängud
diferentsiaaloperaatorid
diferentsiaaltopoloogia
diferentsiaalvõrrandid
diferentsmeetodid
diferentsvõrrandid
diofantilised võrrandid
Diraci võrrand
Dirichlet' read
diskreetne matemaatika
diskreetsed süsteemid
diskriminantanalüüs
dispersioonanalüüs (stat.)
dünaamiline planeerimine
dünaamilised süsteemid
ekslemismeetod KASUTA juhukõnd (matem.)
eksponentfunktsioonid
ekstrapoleerimine
ekstreemumid
ekstreemumülesanded
ekstremaalväärtuste teooria
ekvivalentsiseosed
ekvivalentsussuhted KASUTA ekvivalentsiseosed
elementaaralgebra
elementaarfunktsioonid
elementaargeomeetria
elementaarmatemaatika
elementaarne arvuteooria
elliptilised funktsioonid
elliptilised jooned
elliptilised operaatorid
elliptilised pinnad
elliptilised võrrandid
elukestusanalüüs
elukestusanalüüs (maj.) KASUTA elukestusanalüüs
endomorfismid
enesekaasoperaatorid
entroopia
ergoodilised teisendused
erifunktsioonid
erindid KASUTA võõrväärtused
etnomatemaatika
eukleidiline geomeetria
eukleidilised ruumid
evolutsioonivõrrandid
faktoranalüüs
Fermat' teoreem
Fibonacci arvud KASUTA Fibonacci jadad
Fibonacci jadad
fiktiivsed muutujad KASUTA varimuutujad
finantsmatemaatika
Finsleri geomeetria
Fokkeri-Plancki võrrand
formaalkeeled
formaalloogika KASUTA formaalne loogika
formaalne grammatika
formaalne loogika
formaalsed rühmad
Fourier' analüüs KASUTA harmooniline analüüs (mat.)
Fourier' read
Fourier' teisendus
fraktaalid
fraktalid KASUTA fraktaalid
fundamentaalrühmad
funktorid
funktsionaalanalüüs
funktsionaalid
funktsionaalread
funktsionaalruumid
funktsionaalvõrrandid
funktsioonid (mat.)
funktsioonide lähendamine
funktsiooniteooria
füüsika-matemaatikateadused KASUTA täppisteadused
Galjorkini meetod
Galois' moodulid
Galois' teooria
Gaussi jaotus KASUTA normaaljaotus
Gaussi mõõdud
Gaussi pöördjaotus
geneetilised algoritmid
genereerivad funktsioonid
geodeetiline joon
geodeetiliste joonte geomeetria
geomeetria
geomeetria alused
geomeetriline arvuteooria
geomeetriline modelleerimine
geomeetriline progressioon
geomeetriline tõenäosus
geomeetrilised kujundid
geomeetrilised omadused
globaalanalüüs
goniomeetria
graafid
graafikud (diagrammid) KASUTA diagrammid
graafilised meetodid
graafilised projektsioonid
graafiteooria
Grassmanni algebrad
Greeni funktsioon
Hamiltoni operaatorid
hamiltoniaanid KASUTA Hamiltoni operaatorid
hargnemisprotsessid
harilikud diferentsiaalvõrrandid
harmooniline analüüs (mat.)
harmoonilised funktsioonid
Hilberti probleemid
Hilberti ruumid
homogeensed ruumid
homoloogiad KASUTA homoloogiateooria
homoloogiateooria
homoloogiline algebra
homomorfismid
homomorfne kujutus KASUTA homomorfismid
homotoopiateooria
hulgateooria (mat.)
hulkliikmed KASUTA polünoomid
hulknurgad
hulktahukad
hägus loogika KASUTA hägusloogika
hägusad hulgad
hägusloogika
hüperboolid (mat.)
hüperboolne geomeetria
hüperboolsed funktsioonid
hüperboolsed võrrandid
hüpergeomeetrilised funktsioonid
hüperpinnad
hüperrühmad
ideaalid (mat.)
ilmutamata funktsioonid
infograafika
informatsiooniteooria KASUTA infoteooria
infoteooria
insenerimatemaatika KASUTA tööstusmatemaatika
integraalarvutus
integraalgeomeetria
integraalid
integraaloperaatorid
integraalteisendused
integraalvõrrandid
integreerimispiirkonnad KASUTA integriteetkonnad
integriteetkonnad
interpolatsioon KASUTA interpoleerimine
interpoleerimine
intsidentne geomeetria
intuitsionism (matem.)
intuitsionistlik loogika
intuitsionistlik matemaatika KASUTA intuitsionism (matem.)
invariantsus
inversiooniprobleem
irratsionaalarvud
iseorganiseeruvad süsteemid
isogonaalsed kujutused KASUTA konformsed kujutused
isomorfismid (mat.)
iteratsioonimeetodid
jackknife-meetod
jadad
jadaruumid
jooned
jooneteooria
juhukõnd (matem.)
juhuslikud arvud KASUTA juhuslikud suurused
juhuslikud funktsioonid
juhuslikud muutujad KASUTA juhuslikud suurused
juhuslikud protsessid
juhuslikud suurused
järeldamismeetodid KASUTA statistiline järeldamine
järgarvud
järjekorrateooria
järjestatud hulgad
järjestusseosed
järjestustunnuste analüüs
jäävsuurused
K-teooria
kaalufunktsioonid
kahekordsed integraalid
kahendsüsteem
kaheteistkümnendsüsteem
Kalmani filtrid
kangageomeetria
kaootilised süsteemid
kaos
karakteristlikud funktsioonid
kardinaalarvud
kasutusmallid
katastroofiteooria
kategooriad (mat.)
kategooriateooria
katseplaneerimine
keerdülesanded KASUTA nuputamisülesanded
keerukus
keerukusteooria
keerulised süsteemid KASUTA komplekssüsteemid
kerafunktsioonid
Kerneli funktsioonid
keskväärtus
kestevandmete analüüs KASUTA longituudanalüüs
kestusandmete analüüs KASUTA elukestusanalüüs
kihtkonnad
kimbuteooria
kindlustusmatemaatika
klassifikatsioon (mat.) KASUTA klassifitseerimine
klassifitseerimine
klasteranalüüs
kodeerimisteooria
kohomoloogia
kollokatsioonimeetod
kolmemõõtmeline ruum
kombinatoorika
kombinatoorne analüüs KASUTA kombinatoorika
kombinatoorne loogika
kombinatoorne optimiseerimine
kombinatoorne topoloogia
kombinatoorne tõenäosus
kombinatoorsed algoritmid
kombinatoorsed rühmad
kommutatiivne algebra
kommutatiivsed ringid
kommutatiivsed rühmad
kompaktsed rühmad
kompaktsus
kompleksarvud
kompleksmuutuja funktsioonid
kompleksmuutujad
komplekssüsteemid
kompuuteralgebra KASUTA arvutialgebra
konformsed kujutused
kongruentsid (mat.)
konstandid KASUTA jäävsuurused
konstruktiivne matemaatika
konstruktivistlik loogika KASUTA intuitsionistlik loogika
koodid
koolimatemaatika
koonduvus
koordinaadid
koordinaatide süsteemid KASUTA koordinaatsüsteemid
koordinaatsüsteemid
kordsed integraalid KASUTA integriteetkonnad
korpused (mat.)
korrelatsioonanalüüs
korrespondentsanalüüs
kuju (mat.)
kujutav geomeetria
kujutused (mat.)
kuldlõige
kumerad funktsioonid
kumerad hulgad
kvaasi-Frobeniuse ringid KASUTA aheltingimustega ringid
kvaasirühmad
kvadratuurvalemid
kvantrühmad
kõrgdimensionaalsed andmed
kõrgem matemaatika
Kähleri muutkonnad
kümnendsüsteemid
ladina ruudud
Lagrange'i funktsioonid
lagranžiaanid KASUTA Lagrange'i funktsioonid
lainekesed (mat.) KASUTA lainikud
lainikud
lambda-arvutus
Laplace'i teisendus
lausearvutus
lauseloogika KASUTA lausearvutus
Lebesgue integraal
libalõõmutamine
Lie' algebrad
Lie' rühmad
lineaaralgebra
lineaarne planeerimine
lineaaroperaatorid KASUTA lineaarteisendused
lineaarplaneerimine KASUTA lineaarne planeerimine
lineaarsed algebralised rühmad
lineaarsed mudelid
lineaarsed operaatorid KASUTA lineaarteisendused
lineaarsed ruumid KASUTA vektorruumid
lineaarsed rühmad
lineaarsed topoloogilised ruumid KASUTA topoloogilised vektorruumid
lineaarsüsteemid
lineaarteisendused
lineaarvõrrandid
Lobatševski geomeetria KASUTA hüperboolne geomeetria
logaritmfunktsioonid
logaritmid
loglineaarne analüüs
longituudanalüüs
loogika (mat.) KASUTA matemaatiline loogika
loogikatehted KASUTA loogilised operatsioonid
loogiline arvutussüsteem KASUTA matemaatiline loogika
loogiline jada
loogilised avaldised
loogilised operatsioonid
lõplike elementide meetod
lõplikud automaadid KASUTA abstraktsed automaadid
lõplikud olekumasinad KASUTA abstraktsed automaadid
lõplikud rühmad
lõpmatud rühmad
lõpmatumõõtmeline analüüs
lõpmatus
lähendamine
maatriksalgebra KASUTA lineaaralgebra
maatriksid (mat.)
maatriksiteooria
maatriksvalik
madalamõõtmeliste muutkondade topoloogia
majandusmatemaatika
Markovi ahelad
Markovi mudelid KASUTA Markovi ahelad
Markovi protsessid KASUTA Markovi ahelad
martingaalid
masinate teooria KASUTA abstraktsed automaadid
massiteeninduse teooria KASUTA järjekorrateooria
matemaatika
matemaatika alused
matemaatikaharidus
matemaatikakoolid
matemaatikaolümpiaadid
matemaatikaõpetajad
matemaatikud
matemaatiline analüüs
matemaatiline bioloogia
matemaatiline demograafia
matemaatiline füüsika
matemaatiline induktsioon
matemaatiline kirjaoskus
matemaatiline loogika
matemaatiline majandusteadus KASUTA majandusmatemaatika
matemaatiline modelleerimine
matemaatiline planeerimine
matemaatiline statistika
matemaatiline tõenäosus KASUTA aprioorne tõenäosus
matemaatilise füüsika võrrandid
matemaatilised avaldised KASUTA valemid (mat.)
matemaatilised mudelid
matemaatilised tabelid
matemaatilised teooriad
matroidid
meetrilised ruumid
meromorfsed funktsioonid
metamatemaatika
minimaalpinnad
minimaksülesanded
mitme muutuja funktsioonid
mitmemõõtmeline analüüs
mitmemõõtmeline skaleerimine
mitmemõõtmeline statistika KASUTA mitmemõõtmeline analüüs
mitmemõõtmelised süsteemid
mitmetasandiline modelleerimine (stat.) KASUTA mitmetasandilised mudelid
mitmetasandilised mudelid
mittearhimeediline analüüs KASUTA mittestandardne analüüs
mitteassotsiatiivsed algebrad
mitteelementaarfunktsioonid KASUTA erifunktsioonid
mitteeukleidiline geomeetria
mittekommutatiivne algebra
mittekommutatiivne geomeetria
mittekommutatiivsed ringid
mittekorrektsed ülesanded
mittelineaarne planeerimine
mittelineaarsed operaatorid
mittelineaarsed protsessid
mittelineaarsed võrrandid
mitteparameetrilised meetodid
mittestandardne analüüs
modaalloogika
modaalne loogika KASUTA modaalloogika
modulaarsed vormid
monoidid
monotoonsed funktsioonid
monotoonsed operaatorid
Monte Carlo meetodid
moodulid (mat.)
mudeliteooria
multiplikatiivne arvuteooria
murdarvud KASUTA murrud
murdtuletised
murrud
murrulised tuletised KASUTA murdtuletised
murrulist järku tuletised KASUTA murdtuletised
muutkondade topoloogia
muutkonnad
muutujad
mõõduteooria
mähispinnad
mänguteooria
määramata integraal
määramatus
Möbiuse teisendused
naturaalarvud
Navier-Stokesi võrrandid
neljamõõtmeline ruum
neljavärviprobleem
neuroökonoomika
Nevanlinna teooria KASUTA väärtuste jaotumise teooria
nilpotentsed rühmad
Noetheri ringid KASUTA aheltingimustega ringid
nominaaltunnuste analüüs
nomograafia
nomogrammid
normaaljaotus
normeeritud lineaarsed ruumid
normeeritud ruumid
numbrid KASUTA arvud
numbriline analüüs
numbriline diferentseerimine
numbriline integreerimine KASUTA arvuline integreerimine
numbrilise lahendamise meetodid KASUTA arvutusmeetodid
numeratsioonisüsteemid KASUTA arvusüsteemid
nuputamisülesanded
NURBS
nurgad
omaväärtused (mat.)
operaator-ideaalid
operaatoralgebrad
operaatorarvutus
operaatorid
operaatorite teooria
operaatorvõrrandid
operatsioonianalüüs
optimaalse juhtimise teooria
optimeerimine
optimiseerimine
ordinaadid KASUTA afiinsed koordinaadid
ordinaalarvud KASUTA järgarvud
ortogonaalpolünoomid
ortogonaalsed funktsioonid
ortomorfismid
osakogumid
osaliselt järjestatud hulgad
osatuletised
osatuletistega diferentsiaalvõrrandid
otsustusteooria
paraboolid (mat.)
paraboolsed võrrandid
parameetrilised meetodid
parameetrilised võrrandid
peastarvutamine
perioodilised funktsioonid
permutatsioonid
permutatsioonirühmad
pidevajasüsteemid
pidevus (mat.)
piirangute teooria
piirid (mat.) KASUTA piirväärtused (mat.)
piirteoreemid
piirväärtused (mat.)
pikaajaline analüüs KASUTA longituudanalüüs
pinnateooria
planimeetria
polaarkoordinaadid
polüeedrid KASUTA hulktahukad
polügonomeetria
polügoonid (mat.) KASUTA hulknurgad
polünoomid
polünoomidega lähendamine
pooljärjestatud ruumid
poolrühmad (mat.)
postulaadid KASUTA aksioomid
potentsiaaliteooria
pranglimine KASUTA peastarvutamine
predikaatarvutus
predikaatloogika KASUTA predikaatarvutus
privaatsust säilitavad arvutused KASUTA turvalised ühisarvutused
probleemide lahendamine
prognoosmudelid
projektiivne diferentsiaalgeomeetria
projektiivne geomeetria
protsentarvutus
puhtmatemaatika
puud (mat.)
püsipunktiteooria
rahandusmatemaatika KASUTA finantsmatemaatika
rajaelementide meetod
rajaülesanded
rakendusmatemaatika
Ramsey teooria
ratsionaalarvud
reaalarvud
reaalmuutuja funktsioonid
read (mat.)
regressioonanalüüs
rekursiivsed funktsioonid
rekursiooniteooria
relatsioonid KASUTA seosed (mat.)
Riemanni geomeetria
Riemanni pinnad
ringid (mat.)
ringiteooria
riskiteooria
robustne statistika
Runge-Kutta meetod
ruum
ruumandmete analüüs KASUTA ruumipõhine statistika
ruumigeomeetria KASUTA stereomeetria
ruumiline graafika
ruumiline statistiline analüüs KASUTA ruumipõhine statistika
ruumipõhine statistika
ruutjuured
ruutvormid
ruutvõrrandid
rühmad (mat.)
rühmade esitused
rühmateooria
sagedusfunktsioonid
samasused
sarnasusteooria (füüs.)
seosed (mat.)
sfääriline trigonomeetria
sfäärilised funktsioonid KASUTA kerafunktsioonid
Shannoni teooria KASUTA infoteooria
simpleksmeetod
simuleeritud lõõmutamine KASUTA libalõõmutamine
singulaarsed integraalid
singulaarsused
sisestused
skaleerimine
Sobolevi ruumid
soojusjuhtivusvõrrand
spektraalteooria
spetsiaalfunktsioonid KASUTA erifunktsioonid
spiinoranalüüs
splainid
statistika (mat.) KASUTA matemaatiline statistika
statistiline analüüs
statistiline andmetöötlus
statistiline järeldamine
statistiline otsustusteooria
statistiline töötlus KASUTA statistiline andmetöötlus
statistilised jaotused KASUTA tõenäosusjaotused
statistilised meetodid
statistilised mudelid
statistilised valimid
stereomeetria
stohhastiline geomeetria
stohhastiline planeerimine
stohhastilised protsessid KASUTA juhuslikud protsessid
strukturaalne modelleerimine
struktuurimehaanika
struktuurisemiootika
struktuurivõrrandite mudelid
Sturm-Liouville võrrand
suhted (mat.) KASUTA seosed (mat.)
summeeruvusteooria
superalgebrad
suurte arvude seadus
sõlmeteooria
sõltumatud muutujad
sõltuvad muutujad
sümbolarvutus KASUTA arvutialgebra
sümbolloogika KASUTA matemaatiline loogika
sümboltöötlus KASUTA arvutialgebra
sümmeetria
sümmeetrilised funktsioonid
sümplektiline geomeetria
süsteemianalüüs
süsteemide dünaamika
süsteemide juhtimine
süsteemitehnoloogia
süsteemiteooria
taasvaliku meetodid
tasand (mat.)
tasanddiagrammid
tasandigeomeetria
tasapind KASUTA tasand (mat.)
teadusarvutused
teisendused
teisenduste rühmad
teist järku jooned
temporaalne loogika
tensoralgebra
tensoranalüüs
tensorarvutus
teoreemid
teoreetiline mehaanika
topoloogia
topoloogia optimeerimine
topoloogilised algebrad
topoloogilised graafid
topoloogilised jadaruumid
topoloogilised poolrühmad
topoloogilised ruumid
topoloogilised rühmad
topoloogilised vektorruumid
transpordiülesanded
transtsendentne arvuteooria
trigonomeetria
trigonomeetrilised funktsioonid
trigonomeetrilised read
trigonomeetrilised võrrandid
Tšebõšovi võrratus
tuletised (mat.)
Turingi masin
turvalised ühisarvutused
tõenäosus
tõenäosus (filos.) KASUTA tõenäosus
tõenäosusfunktsioonid
tõenäosusjaotused
tõenäosuslikud valikud
tõenäosusteooria
tõestused
tõestuste teooria
tõeväärtusfunktsioonid KASUTA Boole'i funktsioonid
täielik induktsioon KASUTA matemaatiline induktsioon
täisarvud
täisarvuline planeerimine
täisfunktsioonid
täppisteadused
tööstusmatemaatika
tüübiteooria
universaalalgebrad
valemid (mat.)
valikuteooria
valikuuringute teooria KASUTA valikuteooria
valimivõtt
VAR-mudel
variatsioonanalüüs
variatsioonarvutus
varimuutujad
varitunnuste analüüs
veafunktsioonid
veahinnang
vektoralgebra
vektoranalüüs
vektorarvutus
vektorruumid
vektorväljad
Venni diagramm
vigade teooria
von Neumanni algebra
võrdused
võred (mat.)
võreteooria
võrkgraafikud
võrkplaneerimine
võrrandid
võrrandisüsteemid
võrratused
võõrväärtused
vähimruutude meetod
väljad (mat.)
väljateooria (mat.)
väärtuste jaotumise teooria
W*-algebrad KASUTA von Neumanni algebra
ökonomeetria
ühe muutuja funktsioonid
üldine topoloogia
üldistatud funktsioonid
üldistatud lineaarsed mudelid
ülesanded