1374 19 LOODUSKAITSE. KESK...
Prindi | E-postile | Salvesta
  
abiootilised keskkonnategurid KASUTA abiootilised tegurid
abiootilised tegurid
Acadia rahvuspark
adaptatsioon (biol.)
adaptsioon KASUTA adaptatsioon (biol.)
aero-kosmilised meetodid KASUTA aero-kosmomeetodid
aero-kosmomeetodid
aerokosmilised uuringud KASUTA aero-kosmomeetodid
aerosoolid
aerosoolsed saasteained KASUTA aerosoolid
agrokemikaalid KASUTA põllumajanduskemikaalid
agroökoloogia
Agusalu looduskaitseala
Agusalu maastikukaitseala KASUTA Agusalu looduskaitseala
aherainemäed
Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala
Akste looduskaitseala
aktiivmuda
akustiline keskkond KASUTA helikeskkond
akvaatilised ökosüsteemid KASUTA veeökosüsteemid
Alam-Pedja looduskaitseala
alamõõdulised kalad KASUTA kalakaitse
Alatskivi-Padakõrve looduskaitseala KASUTA Padakõrve looduskaitseala
Alema looduskaitseala
alternatiivenergia
alvarid KASUTA loopealsed
Amboseli rahvuspark
Andsu järvede maastikukaitseala
antropogeensed tegurid KASUTA inimmõju
antropoökoloogia KASUTA inimökoloogia
Arches'i rahvuspark
Archesi rahvuspark KASUTA Arches'i rahvuspark
arealoogia
arvukus
Aseri maastikukaitseala
Astrahani looduskaitseala
atmosfääri koostis
atmosfääri saastamine KASUTA õhu saastamine
atmosfääri tsirkulatsioon
atmosfäärikaitse
atmosfäärirõhk KASUTA õhurõhk
atmosfääriõhu kaitse KASUTA atmosfäärikaitse
autoromud KASUTA romusõidukid
autökoloogia
Avaste looduskaitseala
Avaste mägi KASUTA Avaste looduskaitseala
Badhõzi looduskaitseala
Badlandi rahvuspark
ballastvesi
Barguzini looduskaitseala
bensopüreen
Berezina biosfäärikaitseala
bioakumulatiivsed ained
biodiislikütused KASUTA biokütused
biodiversiteet KASUTA bioloogiline mitmekesisus
biofilm KASUTA biokile
biofiltrid
biogaas
biogeotsönoos KASUTA ökosüsteemid
bioindikaatorid
bioindikatsioon
bioinvasioon
biojäätmed
biokile
biokütused
biolagunevad jäätmed KASUTA biojäätmed
bioleostumine KASUTA leostumine
bioloogiline kile KASUTA biokile
bioloogiline mitmekesisus
bioloogiline puhastus KASUTA biopuhastus
bioloogiline tasakaal KASUTA ökoloogiline tasakaal
bioloogiline tõrje KASUTA biotõrje
bioloogilised kütused KASUTA biokütused
bioloogilised süsteemid KASUTA biosüsteemid
biometaan
bioota KASUTA elustik
biootilised keskkonnategurid KASUTA biootilised tegurid
biootilised tegurid
biopuhastid KASUTA reoveepuhastid
biopuhastus
bioremediatsioon
bioreostumine KASUTA biosaaste
biosaaste
biosaastumine KASUTA biosaaste
biosfäär
biosfäärikaitsealad
biosüsteemid
biotervendus KASUTA bioremediatsioon
biotiigid
biotoobid KASUTA elupaigad ökotoobid
biotoobikaitse KASUTA elupaigakaitse
biotsiidid
biotsiidsed tooted KASUTA biotsiidid
biotõrje
bongarlus KASUTA linnuvaatlused
Camargue looduspark KASUTA Camargue'i looduspark
Camargue'i looduspark
Cambisol KASUTA leostunud mullad
Cape Breton Highlandsi rahvuspark
Chitwani rahvuspark
CO2 KASUTA süsinikdioksiid
CO2 kvoodid KASUTA heitkogused
Coronado rahvusmets
Cueva de la Quebrada del Toro rahvuspark
Darwini looduskaitseala
De Hoge Veluwe rahvuspark
dekontaminatsioon KASUTA saastaärastus
demökoloogia KASUTA populatsiooniökoloogia
dendraariumid
dendroaiad KASUTA dendraariumid
dioksiinid
Djoudji rahvuspark
dosimeetriariistad
e-jäätmed KASUTA elektroonikaromud
Ebavere maastikukaitseala
ehitusjäätmed
ehituspraht KASUTA ehitusjäätmed
ekspansioon (biol.)
elavnurgad
elektri- ja elektroonikajäätmed KASUTA elektroonikaromud
elektroonikajäätmed KASUTA elektroonikaromud
elektroonikaromud
ellujäämus
elukaitse KASUTA looduskaitse
elukooslus KASUTA kooslused
elupaigad
elupaigakaitse
elurikkus KASUTA bioloogiline mitmekesisus
elustik
elustiku mitmekesisus KASUTA bioloogiline mitmekesisus
elutsükkel (maj., tehn.) KASUTA olelusring
elutsükli analüüs KASUTA olelusringi hindamine
elutsükli hindamine KASUTA olelusringi hindamine
Elva maastikukaitseala
Emajõe-Suursoo maastikukaitseala
emissioon (heitmed) KASUTA heitmed
Emumäe maastikukaitseala
endeemsed liigid
Endla looduskaitseala
endokriinsüsteemi häirijad KASUTA endokriinsüsteemi kahjustavad kemikaalid
endokriinsüsteemi kahjustavad kemikaalid
energiakriis
energiakultuurid
energiamets KASUTA energiavõsa
energiaringe KASUTA energiavoog
energiataimed KASUTA energiakultuurid
energiavarud
energiavoog
environtoloogia KASUTA keskkonnateadus
eoolilised protsessid KASUTA tuulekanne
erametsad
Erastvere-Kooraste huvimets KASUTA Kooraste huvimets
eripiirkonnad
erosioon
esteetiline keskkond
Etosha rahvuspark
ettevaatusprintsiip
ettevaatuspõhimõte KASUTA ettevaatusprintsiip
eutrofeerumine
eutrofikatsioon KASUTA eutrofeerumine
eutroofsus KASUTA eutrofeerumine
f-gaasid
fauna kaitse KASUTA loomastikukaitse
fenoolne reostus
floora KASUTA taimestik
fluoreeritud gaasid KASUTA f-gaasid
fluoritud kasvuhoonegaasid KASUTA f-gaasid
fotooksüdandid KASUTA oksüdeerijad
Gaia hüpotees KASUTA Gaia teooria
Gaia teooria
Garajonay rahvuspark
Gauja rahvuspark
geodiversiteet KASUTA geoloogiline mitmekesisus
geoloogiline ladustamine KASUTA süsinikdioksiidi sidumine ja ladustamine
geoloogiline mitmekesisus
geopargid
geoturism
geoökoloogia KASUTA maastikuökoloogia
Glacieri rahvuspark
globaalne keskkonnaseire KASUTA keskkonnaseire
globaalökoloogia
glüfosaat
Grand Tetoni rahvuspark
Haanja looduspark
Haanja maastikukaitseala KASUTA Haanja looduspark
haavatavad liigid KASUTA ohustatud liigid
haavatavus
hagu KASUTA raiejäätmed
haiglajäätmed KASUTA tervishoiujäätmed
haisuhäiring KASUTA haisuprobleem
haisuprobleem
hajureostus KASUTA veereostus
haljasalad
haljastud KASUTA haljasalad
haljastus
haljasvööndid
hallvesi KASUTA reovesi
hapestumine
happelised mullad
happelised vihmad KASUTA happesademed
happesademed
happevihmad KASUTA happesademed
harmooniline areng KASUTA säästev areng
haruldased liigid
haruldased loomad KASUTA kaitsealused loomaliigid
haruldased taimed KASUTA kaitsealused taimeliigid
heakord
heide KASUTA heitmed
heidete kaadamine KASUTA kaadamine
heitekaubandus KASUTA heitmekaubandus
heitekvoodid KASUTA heitkogused
heitgaasid
heitkogused
heitkogustega kauplemine KASUTA heitmekaubandus
heitmed
heitmekaubandus
heitmekvoodid KASUTA heitkogused
heitvesi
helikeskkond
Hiiumaa laidude maastikukaitseala
Hino järve maastikukaitseala KASUTA Hino maastikukaitseala
Hino maastikukaitseala
hoiualad
hoiumetsad
hooldusraie
hormoonsüsteemi kahjustavad kemikaalid KASUTA endokriinsüsteemi kahjustavad kemikaalid
Hortobágy rahvuspark
hukkumine
hulgihukkumine
huvimetsad
hävimisoht
hävimisohus liigid KASUTA ohustatud liigid
hüdrosfääri saastamine KASUTA veereostus
hülea KASUTA vihmametsad
hülgekahjustused
igameheõigus KASUTA igaüheõigus
igaüheõigus
Iguaçu rahvuspark
Iguazú rahvuspark KASUTA Iguaçu rahvuspark
ilmastu KASUTA kliima
ilmateenistused
Ilmeni looduskaitseala
imbkaevud KASUTA imbsüsteemid
imbkraavid KASUTA imbsüsteemid
imbsüsteemid
imbväljakud KASUTA imbsüsteemid
Impatiens glandulifera KASUTA verev lemmalts
indikaatorid (biol.) KASUTA bioindikaatorid
indikaatorliigid KASUTA bioindikaatorid
indikaatororganismid KASUTA bioindikaatorid
indikaatortaimed
inertjäätmed KASUTA püsijäätmed
inertsed jäätmed KASUTA püsijäätmed
inimese ökoloogia KASUTA inimökoloogia
inimmõju
inimtegurid KASUTA inimmõju
inimökoloogia
introduktsioon (biol.)
introdutseeritud liigid KASUTA võõrliigid
invasiivsed võõrliigid KASUTA võõrliigid
invasioon (biol.) KASUTA bioinvasioon
jahieeskirjad
jahikeelualad
jahiload
jahiloomad KASUTA jahiulukid
jahimajandus
jahiohutus
jahipidamine KASUTA jaht
jahiulukid
jaht
Jalase maastikukaitseala
Jasper'i rahvuspark
joogivesi
jätkusuutlik areng KASUTA säästev areng
jätkusuutlikkus
jääkaktiivmuda KASUTA jääkmuda
jääkate
jääkmuda
jääkreostus
jääksood
jääkõlid KASUTA vanaõli
jäärakud KASUTA uhtorud
jäätmed
jäätmehooldus KASUTA jäätmekäitlus
jäätmejaamad KASUTA jäätmekeskused
jäätmekeskused
jäätmekonteinerid KASUTA prügikonteinerid
jäätmekäitlus
jäätmekäitluskeskused KASUTA jäätmekeskused
jäätmeload
jäätmemahutid KASUTA prügikonteinerid
jäätmepõletus
jäätmete ladestamine KASUTA ladestamine
jäätmete merreuputamine KASUTA kaadamine
jäätmete põletamine KASUTA jäätmepõletus
jäätmete sorteerimine
jäätmete taaskasutus KASUTA taaskasutus
jäätmeteta tehnoloogia KASUTA säästev tehnoloogia
jäätmetöötlus KASUTA jäätmekäitlus
jäätmevedu
jäätmeärastus KASUTA jäätmekäitlus
kaadamine
kaevud
kahjustavad ained KASUTA ohtlikud ained
kahjustused
kahjutustamine KASUTA saastaärastus
kaitsealad
kaitsealakaardid
kaitsealused loomaliigid
kaitsealused seeneliigid
kaitsealused taimeliigid
kaitsekorraldus
kaitsemetsad
kaitsevööndid
kaitstavad alad KASUTA kaitsealad
kaitstavad loomad KASUTA kaitsealused loomaliigid
kaitstavad taimed KASUTA kaitsealused taimeliigid
kalade hukkumine KASUTA hulgihukkumine
kalakaitse
kalanduspiirkonnad
kalapüügieeskirjad
kalapüügikalender KASUTA kalapüügieeskirjad
kalapüügivahendid
kalapüük
kalastamine KASUTA kalapüük
kalastuskaardid KASUTA kalapüügieeskirjad
kalastuspiirkonnad KASUTA kalanduspiirkonnad
kalavarud
Kaljumäestiku rahvuspark
kanalisatsioonivesi KASUTA reovesi
Kandalakša looduskaitseala
kantserogeenid
kantserogeensed ained KASUTA kantserogeenid
Kara-Dagi looduskaitseala
karbonaatsed mullad
kartsinogeenid KASUTA kantserogeenid
Karula rahvuspark
Kasti maastikukaitseala
kasutamisiga KASUTA olelusring
kasutusea hindamine KASUTA olelusringi hindamine
kasvuhooneefekt
kasvuhoonegaasid
kasvuhoonenähtus KASUTA kasvuhooneefekt
kasvukohad
katastroofid
kaubeldavad load
Keblaste tammik KASUTA Mihkli looduskaitseala
keelualad
keemilised jäätmed
Kemeri rahvuspark
keskkonna ajalugu KASUTA keskkonnaajalugu
keskkonna modelleerimine
keskkonna planeerimine
keskkonnaajalugu
keskkonnaanalüüs KASUTA keskkonnauuringud
keskkonnaantropoloogia
keskkonnaarheoloogia
keskkonnaaspektid
keskkonnaaudit
keskkonnaauditeerimine KASUTA keskkonnaaudit
keskkonnaeetika
keskkonnaekspertiis KASUTA keskkonnamõju hindamine
keskkonnaesteetika
keskkonnafilosoofia
keskkonnafondid
keskkonnafunktsioonid KASUTA ökosüsteemi teenused
keskkonnafüüsika
keskkonnageograafia
keskkonnageoloogia
keskkonnaharidus
keskkonnahariduskeskused KASUTA looduskeskused
keskkonnahoidlik tehnoloogia KASUTA säästev tehnoloogia
keskkonnahoidlik uuendus KASUTA ökoinnovatsioon
keskkonnahooldus KASUTA keskkonnakorraldus
keskkonnahäiringud
keskkonnahügieen KASUTA keskkonnatervis
keskkonnaindikaatorid KASUTA keskkonnanäitajad
keskkonnainfo
keskkonnainformaatika
keskkonnajaamad KASUTA jäätmekeskused
keskkonnajuhtimine KASUTA keskkonnajuhtimissüsteemid
keskkonnajuhtimissüsteemid
keskkonnajulgeolek
keskkonnajärelevalve
keskkonnakahju
keskkonnakahjustused KASUTA keskkonnakahju
keskkonnakaitse
keskkonnakaitseload KASUTA keskkonnaload
keskkonnakavad KASUTA keskkonnaprogrammid
keskkonnakeemia
keskkonnakompleksload KASUTA keskkonnaload
keskkonnakontroll KASUTA keskkonnajärelevalve
keskkonnakoolitus KASUTA keskkonnaharidus
keskkonnakorraldus
keskkonnakriis KASUTA ökoloogiline kriis
keskkonnakunst
keskkonnakuriteod
keskkonnakvaliteet KASUTA keskkonnaseisund
keskkonnaload
keskkonnamajandus
keskkonnamaksud
keskkonnamikrobioloogia
keskkonnamonitooring KASUTA keskkonnaseire
keskkonnamuutused
keskkonnamõju hindamine
keskkonnamõjud
keskkonnamärgised
keskkonnamüra KASUTA müra
keskkonnamürgid
keskkonnanäitajad
keskkonnapoliitika
keskkonnaprogrammid
keskkonnariski hindamine
keskkonnaseire
keskkonnaseisund
keskkonnasõbralikkus
keskkonnasõbralikud tooted
keskkonnasäästlik tehnoloogia KASUTA säästev tehnoloogia
keskkonnatasud KASUTA keskkonnamaksud
keskkonnateadlikkus KASUTA keskkonnateadvus
keskkonnateadus
keskkonnateadvus
keskkonnateave KASUTA keskkonnainfo
keskkonnateenistused
keskkonnateenused KASUTA jäätmekäitlus
keskkonnategurid
keskkonnatehnika
keskkonnatehnoloogia KASUTA keskkonnatehnika
keskkonnateoloogia KASUTA ökoteoloogia
keskkonnatervis
keskkonnatervishoid KASUTA keskkonnatervis
keskkonnatestid KASUTA keskkonnauuringud
keskkonnatingimused KASUTA keskkonnategurid
keskkonnatoksilisus KASUTA ökotoksilisus
keskkonnauuringud
keskkonnavaatlused KASUTA keskkonnaseire
keskkonnaõigus
keskkonnaõpetus KASUTA keskkonnaharidus
kestlik areng KASUTA säästev areng
Kiidjärve-Taevaskoja huvimets
kiirgusdoos KASUTA kiiritusdoos
kiirguskaitse
kiirguskontroll KASUTA kiirgusseire
kiirgusluure KASUTA kiirgusseire
kiirgusmõõturid KASUTA dosimeetriariistad
kiirgusseire
kiirgusvööndid
kiiritus
kiiritusannus KASUTA kiiritusdoos
kiiritusdoos
Kirikumäe maastikukaitseala
Kisejärve maastikukaitseala
Kivatši looduskaitseala
klaastaara
kliima
kliimaks (biol.) KASUTA kliimakskooslused
kliimakskooslused
kliimamuutused
kliimamuutustega kohanemine
kliimapoliitika
kliimategurid KASUTA kliimatekketegurid
klimatoloogia
klinkritolm
kloorimine
Kluane rahvuspark KASUTA Kluane'i rahvuspark
Kluane'i rahvuspark
kodumajapidamisjäätmed KASUTA olmejäätmed
kohanemine (biol.) KASUTA adaptatsioon (biol.)
Kolga lahe maastikukaitseala
Kolga looduskaitseala
Kolga oja ja luidete kaitseala KASUTA Kolga looduskaitseala
kompleksne reostustõrje KASUTA reostustõrje
kompost
komposteerimine KASUTA kompostimine
kompostimine
kompostkäimlad KASUTA kuivkäimlad
Kooraste huvimets
Koorunõmme looduskaitseala
kooseluvormid (biol.)
kooslused
koosluste ökoloogia KASUTA sünökoloogia
korduskasutus
korduvkasutus KASUTA korduskasutus
korjused KASUTA loomsed jäätmed
korraldatud jäätmevedu KASUTA jäätmevedu
kosmoseprügi
Kostivere maastikukaitseala
kraanivesi KASUTA joogivesi
kriitiliselt ohustatud liigid KASUTA ohustatud liigid
Krügeri rahvuspark
kuivkäimlad
kultuurmaastikud
kulupõlengud
kulupõletamine KASUTA kulupõlengud
kunstväetised KASUTA mineraalväetised
Kurtna Maastikukaitseala
kvoodikaubandus KASUTA heitmekaubandus
Kõnnumaa maastikukaitseala
Kõpu looduskaitseala
kõrbestumine
kõrgsood KASUTA rabad
Kõrvemaa maastikukaitseala
Kõzõl-Agatši looduskaitseala KASUTA Qizilagaçi looduskaitseala
Käina lahe-Kassari maastikukaitseala
Kämbla looduskaitseala
Kärevere looduskaitseala
Kääpa maastikukaitseala
käärimisgaas KASUTA biogaas
külamaastikud KASUTA pärandmaastikud
küttimine KASUTA jaht
laagriplatsid
ladestamine
Laelatu puisniit
laevandusjäätmed
laglekahjustused KASUTA linnukahjustused
lagunematud jäätmed KASUTA püsijäätmed
Lahemaa rahvuspark
lahustunud hapnik
Laiksaare looduskaitseala
lammi-soometsad KASUTA lammimetsad
lammimetsad
lamminiidud KASUTA luhad
lammutusjäätmed KASUTA ehitusjäätmed
Langtangi rahvuspark
Laulaste looduskaitseala
leeliselised mullad
Lehmja tammiku kaitseala
lehtmetsad
lehtpuumetsad KASUTA lehtmetsad
Leidissoo looduskaitseala
Leigri looduskaitseala
Lemmenjoki rahvuspark
lendtuhk
lennumüra
leostunud mullad
Letipea maastikukaitseala
lihked KASUTA maalihked
liigikaitse
liigirikkus
liikide väljasuremine KASUTA väljasuremine
liiklusmüra
lindude hukkumine KASUTA hulgihukkumine
lindude kahjustused KASUTA linnukahjustused
lindude pesakastid KASUTA pesakastid
lindude rehabilitatsioon KASUTA metsloomade rehabilitatsioon
lindude söögimajad KASUTA linnusöögimajad
lindude toidumajad KASUTA linnusöögimajad
linnahaljastus KASUTA haljastus
linnakeskkond
linnalinnud
linnaloodus
linnaloomad
linnaruum
linnataimed KASUTA linnaloodus
linnaökoloogia
linnualad
linnuhoiualad KASUTA linnualad
linnukahjustused
linnukaitse
linnusöögimajad
linnuvaatlused
Loodi looduspark
loodus
loodusalad
looduse õpperajad KASUTA loodusrajad
loodusharidus
loodushariduskeskused KASUTA looduskeskused
loodushelid KASUTA loodushääled
loodushoid KASUTA looduskaitse
loodushoiualad KASUTA loodusalad
loodushääled
looduskaitse
looduskaitse reservaadid KASUTA loodusreservaadid
looduskaitsealad
looduskaitsebioloogia
looduskaitsekaardid KASUTA kaitsealakaardid
looduskaitsekorraldus KASUTA kaitsekorraldus
looduskapital
looduskasutus
looduskasvatus KASUTA loodusharidus
looduskatastroofid KASUTA loodusõnnetused
looduskeskkond
looduskeskused
looduskoolid KASUTA looduskeskused
looduslik mitmekesisus KASUTA bioloogiline mitmekesisus
looduslikud materjalid
looduslikud puhastid KASUTA reoveepuhastid
looduslikud pühapaigad
looduslikud tingimused
loodusmaastikud
loodusmajad KASUTA looduskeskused
loodusmaterjalid KASUTA looduslikud materjalid
loodusmälestised
loodusmälestusmärgid KASUTA loodusmälestised
looduspargid
loodusrajad
loodusreservaadid
loodusseire
loodussõbralikud tooted KASUTA keskkonnasõbralikud tooted
loodusturism
loodusvaatlused
loodusvarad
loodusvarade kaitse
loodusõnnetused
loodusõpe KASUTA loodusharidus
loodusõpetus
loomade heaolu KASUTA loomakaitse
loomade matmispaigad
loomade päästmine KASUTA metsloomade rehabilitatsioon
loomade rehabilitatsioon KASUTA metsloomade rehabilitatsioon
loomaheaolu KASUTA loomakaitse
loomakahjustused KASUTA ulukikahjustused
loomakaitse
loomakalmistud KASUTA loomade matmispaigad
loomakorjused KASUTA loomsed jäätmed
loomariik KASUTA loomastik
loomastik
loomastikukaitse
loomaökoloogia
loometsad
loomsed jäätmed
looniidud KASUTA loopealsed
loopealsed
Luganski looduskaitseala
luhad
luhaniidud KASUTA luhad
Luitemaa looduskaitseala
lõkkekohad KASUTA tuleasemed
lõkkeplatsid KASUTA tuleasemed
lõppkooslused KASUTA kliimakskooslused
lõppraie
Lõuna-Luangwa rahvuspark
lämmastikuoksiidid
lämmastikuringe
lämmastikuärastus
lämmastikuühendid
Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala
Läänemaa-Suursoo maastikukaitseala
Lüübnitsa hoiuala
maagid
maagimaardlad KASUTA maardlad
maailmapärand KASUTA UNESCO maailmapärand
maakate
maakmineraalid KASUTA maagid
maalihked
maapinnakaitse KASUTA mullakaitse
maapõu
maapõuekaitse
maarded KASUTA maavarad
maardlad
maastikuarhitektuur
maastikud
maastikuhooldus
maastikukaitse
maastikukaitsealad
maastikukujundus KASUTA maastikuarhitektuur
maastikupõlengud KASUTA metsatulekahjud
maastikutulekahjud KASUTA metsatulekahjud
maastikuökoloogia
maavarad
maavarade kasutamine
maavarade leiukohad KASUTA maardlad
maavarakaitse KASUTA maapõuekaitse
maavärinad
mageveeökosüsteemid KASUTA veeökosüsteemid
magevesi
mahepõllumajandus
mahepõllundus KASUTA mahepõllumajandus
mahetootmine KASUTA mahepõllumajandus
Mahtra looduskaitseala
Mahtra sookaitseala KASUTA Mahtra looduskaitseala
maismaaökosüsteemid
majandusmürgid KASUTA taimekaitsevahendid
majapidamisjäätmed KASUTA olmejäätmed
majapidamisvesi KASUTA joogivesi
makulatuur KASUTA vanapaber
Mantadia rahvuspark
Marimetsa looduskaitseala
materjali taaskasutus KASUTA taaskasutus
matkajuhid (amet)
matkaonnid
matkarajad
matkateed KASUTA matkarajad
Matsalu looduskaitseala KASUTA Matsalu rahvuspark
Matsalu rahvuspark
meditsiinijäätmed KASUTA tervishoiujäätmed
Meenikunno looduskaitseala
Meenikunno maastikukaitseala KASUTA Meenikunno looduskaitseala
membraanprotsessid KASUTA membraantehnoloogia
membraantehnoloogia
merekaitse
merekeskkond
merekeskkonna seire KASUTA mereseire
merereostus
merereostustõrje KASUTA reostustõrje
mereseire
merevaatlused KASUTA mereseire
merevesi
mereökoloogia
mereökosüsteemid KASUTA veeökosüsteemid
merrekaadamine KASUTA kaadamine
Meru Betiri rahvuspark
Meru rahvuspark
metallijäätmed KASUTA vanametall
metallilised maavarad KASUTA maagid
metapopulatsioonid
metsad
metsakaitse
metsakarjamaad KASUTA puiskarjamaad
metsalangetamine KASUTA raie
metsamajandamiskavad
metsamajanduskavad KASUTA metsamajandamiskavad
metsaonnid KASUTA matkaonnid
metsapõlengud KASUTA metsatulekahjud
metsaraie KASUTA raie
metsatulekahjud
metsavarud
metsaökosüsteemid
metsloomade rehabilitatsioon
Mihkli looduskaitseala
Mihkli tammik KASUTA Mihkli looduskaitseala
Mihkli tammiku kaitseala KASUTA Mihkli looduskaitseala
miljööalad
miljööväärtuslikud alad KASUTA miljööalad
miljööväärtuslikud piirkonnad KASUTA miljööalad
mineraaltoore KASUTA maavarad
mineraalväetised
mittemetallilised maavarad
mittemetalsed maavarad KASUTA mittemetallilised maavarad
mittetaastuvad energiaallikad KASUTA taastumatud energiaallikad
Mochima rahvuspark
Morrocoy rahvuspark
muda
mudavoolud KASUTA rusuvoolud
muldade saastamine KASUTA pinnase saastamine
mulla erosioon KASUTA mullaerosioon
mullabioloogia
mullad
mullad (pinnas) KASUTA mullad
mullaerosioon
mullakaitse
mullaressursid
mullastik KASUTA mullad
mullastikukaitse KASUTA mullakaitse
Muraka looduskaitseala
must süsinik KASUTA tahm
Mustoja maastikukaitseala
Mõisamõtsa looduskaitseala
mõisapargid
märgalad
märgalapuhastid
märjad niidud KASUTA luhad
mükofloora KASUTA seenestik
mültumine KASUTA soostumine
müra
mürabarjäärid KASUTA müratõkked
mürakaitse
mürakaitseekraanid KASUTA müratõkked
mürareostus KASUTA müra
mürasaaste KASUTA müra
müratõkked
müratõrje KASUTA mürakaitse
müravallid KASUTA müratõkked
müravastane võitlus KASUTA mürakaitse
mürgid
mürgisus
mürkained KASUTA mürgid
Nabala looduskaitseala KASUTA Nabala-Tuhala looduskaitseala
Nabala-Tuhala looduskaitseala
naftaheide KASUTA naftareostus
naftakatastroofid KASUTA naftareostus
naftareostus
Naissaare looduspark
Nakuru rahvuspark
Namib Nauklufti rahvuspark
navigatsioonijäätmed KASUTA laevandusjäätmed
Nedrema looduskaitseala
Neeruti maastikukaitseala
Nehatu looduskaitseala
Ngorongoro kraater KASUTA Ngorongoro looduskaitseala
Ngorongoro looduskaitseala
Nigula looduskaitseala
niidukooslused KASUTA pärandkooslused
nitraadid
noorendikud
noosfäär
nõgi KASUTA tahm
Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala
nõrgbiofiltrid KASUTA biofiltrid
Nõva maastikukaitseala
Nätsi-Võlla looduskaitseala
Nätsi-Võlla sookaitseala KASUTA Nätsi-Võlla looduskaitseala
Ohepalu looduskaitseala
ohtlikud ained
ohtlikud jäätmed
ohtlikud kemikaalid KASUTA ohtlikud ained
ohtlikud veosed
ohustatud liigid
ohustatud loomaliigid KASUTA ohustatud liigid
ohutud jäätmed KASUTA tavajäätmed
Oka looduskaitseala
Okaa looduskaitseala KASUTA Oka looduskaitseala
okasmetsad
okaspuumetsad KASUTA okasmetsad
olelusring
olelusringi hindamine
olelustsükkel KASUTA olelusring
olmejäätmed
olmekeemia KASUTA tarbekeemia
olmeprügi KASUTA olmejäätmed
olmereovesi KASUTA reovesi
olmevesi KASUTA joogivesi
omapuhastid KASUTA väikepuhastid
ookeanikeskkond KASUTA merekeskkond
orgaaniline põllumajandus KASUTA mahepõllumajandus
orgaanilised jäätmed KASUTA biojäätmed
orgaanilised kütused KASUTA biokütused
orgaanilised saasteained
organismiökoloogia KASUTA autökoloogia
Osmussaare maastikukaitseala
osonosfäär KASUTA osoonikiht
osoon
osooniaugud
osoonikiht
Otepää looduspark
Otepää maastikukaitseala KASUTA Otepää looduspark
Oulanka rahvuspark
ovraagid KASUTA uhtorud
Paadrema looduskaitseala
Paanajärve rahvuspark
Padakõrve looduskaitseala
paduvihmad
Pae karstikaitseala
paepealsed mullad KASUTA karbonaatsed mullad
Paganamaa maastikukaitseala
pakendi korduskasutus KASUTA korduskasutus
pakendid
pakendijäätmed
Pakri maastikukaitseala
paleoökoloogia
Paljassaare hoiuala
pandipakendid
Paope looduskaitseala
parasitism
pargid
parkmetsad
Paunküla maastikukaitseala
PCBd KASUTA polüklorobifenüülid
pealiskasv KASUTA perifüüton
pedobioloogia KASUTA mullabioloogia
Peetri jõe maastikukaitseala
perifüüton
pesaalused KASUTA tehispesad
pesakastid
pestitsiidid KASUTA taimekaitsevahendid
pestitsiidijäägid
piiranguvööndid
Piiumetsa sookaitseala
pindaktiivsed ained
pinnase põlengud KASUTA metsatulekahjud
pinnase saastamine
pinnaseerosioon KASUTA mullaerosioon
pinnasekaitse KASUTA mullakaitse
pinnaseuuringud
pinnasevesi
pinnasfiltrid
pinnavesi
Pirita jõeoru maastikukaitseala
Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala
Piusa koobastiku looduskaitseala
Piusa koopad KASUTA Piusa koobastiku looduskaitseala
Piusa-Võmmorski hoiuala
plahvatusohtlikud ained
plahvatusohtlikud ained ja valmistised KASUTA plahvatusohtlikud ained
plastikjäätmed KASUTA plastjäätmed
plastjäätmed
plastmassjäätmed KASUTA plastjäätmed
pliiakud
plutoonium
Polesje looduskaitseala
polüklooritud bifenüülid KASUTA polüklorobifenüülid
polüklooritud difenüülid KASUTA polüklorobifenüülid
polüklorobifenüülid
pool-looduslikud kooslused KASUTA pärandkooslused
poolkoksimäed KASUTA tuhamäed
poolkoksiprügilad KASUTA tuhamäed
poollooduslikud kooslused KASUTA pärandkooslused
populatsiooni parameetrid
populatsiooniökoloogia
Porkuni maastikukaitseala
praaktooted KASUTA tootmisjäätmed
praht KASUTA jäätmed
Prangli maastikukaitseala
prügi KASUTA jäätmed
prügi sorteerimine KASUTA jäätmete sorteerimine
prügijaamad KASUTA jäätmekeskused
prügikastid KASUTA prügikonteinerid
prügikonteinerid
prügilad
prügilagaas KASUTA biogaas
prügilasse ladestamine KASUTA ladestamine
prügimäed KASUTA prügilad
prügipõletus KASUTA jäätmepõletus
prügivedu KASUTA jäätmevedu
puhastusseadmed KASUTA reoveepuhastid
Puhatu looduskaitseala
puhkealad
puhkelaagrid KASUTA laagrid
puhkemetsad KASUTA parkmetsad
Puhtu-Laelatu looduskaitseala
puidujäätmed
puiskarjamaad
punane nimestik KASUTA punane raamat
punane nimistu KASUTA punane raamat
punane raamat
punktreostus KASUTA veereostus
puurkaevud
põdrakahjustused
Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala
Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala KASUTA Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala
Põhja-Vidzeme biosfäärikaitseala
põhjavee reostumine
põhjavee saastamine KASUTA põhjavee reostumine
põhjavesi
põlemisgaasid
põlengud KASUTA tulekahjud
põlevkivi
põlismetsad
põlispuud
põllumajandusjäägid KASUTA põllumajandusjäätmed
põllumajandusjäätmed
põllumajanduskemikaalid
põllumajanduslik reostus KASUTA põllumajandusreostus
põllumajandusreostus
põllumajandusökoloogia KASUTA agroökoloogia
pärandkooslused
pärandkultuur
pärandkultuurimaastikud KASUTA pärandmaastikud
pärandmaastikud
päästeoperatsioonid KASUTA otsingu- ja päästeoperatsioonid
püsielupaigad
püsijäätmed
püsikooslused KASUTA kliimakskooslused
Qizilagaçi looduskaitseala
raadamine KASUTA metsatustamine
rabatulekahjud KASUTA metsatulekahjud
radioaktiivne saastamine KASUTA radioaktiivne saastumine
radioaktiivne saastumine
radioaktiivsed jäätmed
radioaktiivsed saasteained KASUTA radioaktiivsed jäätmed
radoon
Raeküla männikud (kaitseala)
rahvuspargid
raidmed KASUTA raiejäätmed
raie
raiejäätmed
raielangid
raiesmikud KASUTA raielangid
raiestikud KASUTA raielangid
Rakvere tammiku maastikukaitseala
rannaerosioon
Rannametsa luited KASUTA Luitemaa looduskaitseala
Rannametsa-Soometsa looduskaitseala KASUTA Luitemaa looduskaitseala
rannaniidud
rannaroostikud KASUTA roostikud
ranniku saastamine
rannikualad
rannikukaitse
raskmetallid
raskmetallisaaste
ravimijäägid
ravimreostus KASUTA ravimijäägid
Rebala muinsuskaitseala
Redwoodi rahvuspark
rekreatsioonialad KASUTA puhkealad
reliktid
rendsiina KASUTA karbonaatsed mullad
reoained KASUTA saasteained
reostamise vältimine KASUTA saaste vältimine
reostus KASUTA saastamine
reostuskoormus KASUTA saastekoormus
reostustõrje
reoveekäitlus KASUTA reoveepuhastus
reoveepuhastid
reoveepuhastus
reoveetiigid KASUTA biotiigid
reovesi
retkejuhid KASUTA matkajuhid (amet)
Rhöni biosfäärikaitseala
riigimetsad
ringmajandus
rohealad KASUTA haljasalad
roheline energia KASUTA alternatiivenergia
roheline keemia
roheline liikumine
rohelised vööndid KASUTA haljasvööndid
roheliste erakonnad KASUTA roheliste parteid
roheliste parteid
rohevõrgustikud KASUTA ökovõrgustikud
rohtsed energiakultuurid KASUTA energiakultuurid
romu KASUTA vanametall
romuautod KASUTA romusõidukid
romusõidukid
rusuvoolud
ruumiõhk KASUTA siseõhk
rõngastamine
Räpina polder KASUTA Räpina poldri linnuhoiuala
Räpina poldri linnuhoiuala
Saarjõe maastikukaitseala
saastamine
saastatud piirkonnad
saastatusest puhastamine KASUTA saastaärastus
saastaärastus
saaste vähendamine KASUTA saastevähendus
saaste vältimine
saasteained
saasteainete kontsentratsioon KASUTA saastekoormus
saasteallikad
saastekontroll KASUTA saasteseire
saastekoormus
saastekvoodid KASUTA heitkogused
saastekvoodimüük KASUTA heitmekaubandus
saasteleevendus KASUTA saastevähendus
saastemaksud KASUTA saastetasud
saastemonitooring KASUTA saasteseire
saastepiirkonnad KASUTA saastatud piirkonnad
saasteseire
saastetasud
saastetõrje KASUTA reostustõrje
saastevähendus
saastunud alad KASUTA saastatud piirkonnad
saastuse vältimine KASUTA saastevähendus
sademevesi
sadevesi KASUTA sademevesi
Sagarmatha rahvuspark
Saguaro rahvuspark
Saloumi delta rahvuspark KASUTA Saloumi rahvuspark
Saloumi rahvuspark
Samburu rahvuspark
San Esteban'i rahvuspark
San Juani rahvusmets
sanitaarkaitsealad
sanitaarraie
sanitaarvööndid KASUTA sanitaarkaitsealad
Sareki rahvuspark
Sarõ-Tšeleki looduskaitseala
seenestik
segametsad
segapuistud KASUTA segametsad
sekundaartooraine KASUTA teisene toore
septikud KASUTA väikepuhastid
Serengeti rahvuspark
sigaretisuits KASUTA tubakasuits
sihtkaitsevööndid
Silma looduskaitseala
Sirtsi looduskaitseala
siseveed KASUTA pinnavesi
siseveekogude kaitse
siseveekogude reostamine
siseõhk
Slovaki Paradiisi rahvuspark
Slovenský raj KASUTA Slovaki Paradiisi rahvuspark
soode kaitse
soojusreostus
soojussaastus KASUTA soojusreostus
sookaitsealad
Sookuninga looduskaitseala
sookure kahjustused KASUTA linnukahjustused
sooldunud mullad
Soomaa rahvuspark
soostumine
stratosfäär
sudu
suits
suitsudu KASUTA sudu
suitsugaasid KASUTA põlemisgaasid
suktsessioon (ökol.)
suplusvesi
Suure Kanjoni rahvuspark
Suursoo (Läänemaa) KASUTA Läänemaa-Suursoo maastikukaitseala
suurulukid
suurvesi
sõnnik
sõnnikukäitlus
säästev areng
säästev eluviis KASUTA säästlik eluviis
säästev tehnoloogia
säästlik eluviis
säästva arengu haridus KASUTA säästvat arengut toetav haridus
säästvat arengut toetav haridus
sünökoloogia
sürjametsad
süsihappegaas KASUTA süsinikdioksiid
süsinikdioksiid
süsinikdioksiidi sekvesteerimine KASUTA süsinikdioksiidi sidumine ja ladustamine
süsinikdioksiidi sidumine ja ladustamine
süsinikmonooksiid
süsinikoksiid KASUTA süsinikmonooksiid
süvaökoloogia
Zioni rahvuspark
zooökoloogia KASUTA loomaökoloogia
Žuvinto biosfäärikaitseala
Žuvinto looduskaitseala KASUTA Žuvinto biosfäärikaitseala
taara KASUTA pakendid
Taarikõnnu looduskaitseala
taaskasutus
taastumatud energiaallikad
taastumatud loodusvarad
taastuvad energiaallikad
taastuvad loodusvarad
taastuvenergia allikad KASUTA taastuvad energiaallikad
tahesõnnik KASUTA sõnnik
tahked jäätmed
Tahkuna looduskaitseala
tahm
taimekaitsemürgid KASUTA taimekaitsevahendid
taimekaitsevahendid
taimeriik KASUTA taimestik
taimestik
taimestikukaitse
taimeökoloogia
taimkate
talumetsad KASUTA erametsad
Taman Negara rahvuspark
Tammiku looduskaitseala KASUTA Nabala-Tuhala looduskaitseala
tarbekeemia
tarbevesi KASUTA joogivesi
Tareste maastikukaitseala
tasakaalustatud areng KASUTA säästev areng
Tatra rahvuspark (Poola)
Tatra rahvuspark (Slovakkia)
tavajäätmed
Teberda riiklik biosfääri kaitseala
tehiskeskkond
tehismärgalad KASUTA märgalapuhastid
tehispesad
tehnilised avariid
tehnoloogiavesi
teisene toore
telkimine KASUTA laagriplatsid
telkimisalad KASUTA laagriplatsid
Tellise looduskaitseala
Teringi maastikukaitseala
tervishoiujäätmed
Tigrovaja Balka looduskaitseala
Tihu looduskaitseala
Tihu maastikukaitseala KASUTA Tihu looduskaitseala
Tilleoru maastikukaitseala
Timanfaya rahvuspark
tingliku hindamise meetod
toidu kättesaadavus KASUTA toidujulgeolek
toiduga kindlustatus KASUTA toidujulgeolek
toidujulgeolek
toidujäätmed
toidukadu KASUTA toidujäätmed
toiteelemendiärastus KASUTA reoveepuhastus
toitelisus KASUTA troofsus
toksiinid
toksilised ained KASUTA mürgid
toksilisus KASUTA mürgisus
tolm
tolmeldajad
tolmupüüdurid
tootmisjäätmed
tootmismüra KASUTA töömüra
tootmisreovesi KASUTA reovesi
tootmisvesi KASUTA tehnoloogiavesi
Triturus cristatus KASUTA harivesilik
troofsus
Tsavo rahvuspark
tsemenditolm KASUTA klinkritolm
tsirkuseloomad
Tšatkali biosfäärikaitseala
tubakasuits
Tudusoo maastikukaitseala
Tuhala maastikukaitseala KASUTA Nabala-Tuhala looduskaitseala
tuhamäed
tuhaväljad KASUTA tuhamäed
tuhk
Tuhu maastikukaitseala
tuleasemed
tulekahjud
tulekaitse
tuletegemine
tulundusmetsad
tulvaalad KASUTA üleujutusalad
tume elurikkus
tuulekanne
tuumajäätmed KASUTA radioaktiivsed jäätmed
tuumakiirguskaitse
tuumakütused KASUTA tuumkütused
tuumaohutus
tuumareaktori ohutus KASUTA tuumaohutus
tuumkütused
tõrjevahendid KASUTA taimekaitsevahendid
tähtsad linnualad KASUTA linnualad
töökohamüra KASUTA töömüra
töömüra
tööstusjäätmed KASUTA tootmisjäätmed
tööstuskeskkond
tööstusmüra KASUTA töömüra
tööstusvesi KASUTA tehnoloogiavesi
tööstusökoloogia
Tündre looduskaitseala
Türisalu maastikukaitseala
uhtorud
ujumisvesi KASUTA suplusvesi
ulukihooldus KASUTA ulukihoole
ulukihoole
ulukikahjustused
ummuksisolek
ummuksissejäämine KASUTA ummuksisolek
UNESCO maailmapärand
uputused KASUTA üleujutused
uraan (keemia)
utiil KASUTA teisene toore
utiliseerimata jäätmed KASUTA heitmed
utiliseerimine
uuenevad loodusvarad KASUTA taastuvad loodusvarad
uuristus KASUTA erosioon
uuskasutus KASUTA taaskasutus
vaatlusjaamad
Vaika linnukaitseala KASUTA Vilsandi rahvuspark
Vaika looduskaitseala KASUTA Vilsandi rahvuspark
Valdai rahvuspark
valgalad
Valgesoo loodusala KASUTA Valgesoo looduskaitseala
Valgesoo looduskaitseala
Valgesoo maastikukaitseala KASUTA Valgesoo looduskaitseala
Valgesoo sookaitseala KASUTA Valgesoo looduskaitseala
valglad KASUTA valgalad
valgusreostus
valgussaaste KASUTA valgusreostus
valgustusraie KASUTA hooldusraie
valikraie
vanametall
vanapaber
vanaraud KASUTA vanametall
vanaõli
Vardi looduskaitseala
vee filtreerimine
vee filtrimine KASUTA vee filtreerimine
vee saastamine KASUTA veereostus
vee õitsemine KASUTA veeõitseng
veekaitse
veekogu hapnikuvaegus KASUTA ummuksisolek
veekogude kaitse
veekogude ökoloogia KASUTA veeökoloogia
veekvaliteet
veepoliitika
veepuhastus KASUTA veetöötlus
veepuhastusjaamad
veereostus
veeressursid KASUTA veevarud
veeseire
veetarbimine
veetöötlus
veeuputused KASUTA üleujutused
veevarud
veeõitseng
veeökoloogia
veeökosüsteemid
vegetatsioon KASUTA taimkate
verev lemmalts
Verijärve maastikukaitseala
vesi
vesijahutus
vesikeskkond
vetekaitse KASUTA veekaitse
vetikavohang KASUTA veeõitseng
vettjuhtivad pinnased
vettpidavad pinnased
vihmametsad
Viidumäe looduskaitseala
Vilsandi looduskaitseala KASUTA Vilsandi rahvuspark
Vilsandi rahvuspark
Virtsu looduskaitseala KASUTA Puhtu-Laelatu looduskaitseala
vitaalsus (ökol.) KASUTA ökoamplituud
Vooremaa maastikukaitseala
Voroneži looduskaitseala
Võhandu-Palumaa huvimets
Võrtsjärve hoiuala
võtmebiotoobid KASUTA vääriselupaigad
võõrliigid
väetamine
väikepuhastid
väikeulukid
välisõhk
välisõhu seire KASUTA õhuseire (keskk.)
väljalaskegaasid KASUTA heitgaasid
väljasuremine
väljasurnud loomad
väljasurnud taimed
Vääna maastikukaitseala
vääriselupaigad
väävliühendid
Wrangeli looduskaitseala
Wrangeli saare looduskaitseala KASUTA Wrangeli looduskaitseala
õhkkeskkond
õhkkonnakaitse KASUTA atmosfäärikaitse
õhu kvaliteedi seire KASUTA õhuseire (keskk.)
õhu saastajad KASUTA õhu saastamine
õhu saastamine
õhukvaliteet
õhupuhastus
õhus levivad saasteained KASUTA õhu saastamine
õhusaaste KASUTA õhu saastamine
õhusaasteseire KASUTA õhuseire (keskk.)
õhuseire (keskk.)
õliheide KASUTA naftareostus
õlijäätmed KASUTA vanaõli
õlikatk KASUTA naftareostus
õlireostus KASUTA naftareostus
õpperajad KASUTA loodusrajad
äärmiselt ohustatud liigid KASUTA ohustatud liigid
ökoamplituud
ökoarhitektuur
ökodisain
ökofeminism
ökofüsioloogia
ökoindikatsioon KASUTA bioindikatsioon
ökoinformaatika
ökoinnovatsioon
ökokatastroofid
ökoklimatoloogia
ökokunst
ökoliikumine KASUTA roheline liikumine
ökoloogia
ökoloogid
ökoloogiline amplituud KASUTA ökoamplituud
ökoloogiline analüüs (stat.)
ökoloogiline ekspertiis KASUTA keskkonnamõju hindamine
ökoloogiline jalajälg
ökoloogiline kasvatus KASUTA keskkonnaharidus
ökoloogiline kriis
ökoloogiline majandus
ökoloogiline psühholoogia
ökoloogiline põllumajandus KASUTA mahepõllumajandus
ökoloogiline taastamine
ökoloogiline tasakaal
ökoloogiline turism KASUTA ökoturism
ökoloogilised suhted
ökoloogilised tegurid KASUTA keskkonnategurid
ökoloogilised võrgustikud KASUTA ökovõrgustikud
ökomaksud KASUTA keskkonnamaksud
ökomärgid KASUTA ökomärgised
ökomärgised
ökopsühholoogia KASUTA ökoloogiline psühholoogia
ökopüsivus KASUTA jätkusuutlikkus
ökosemiootika
ökosüsteemi teenused
ökosüsteemid
ökosüsteemsed teenused KASUTA ökosüsteemi teenused
ökotasakaal KASUTA ökoloogiline tasakaal
ökotehnoloogia KASUTA keskkonnatehnika
ökoteoloogia
ökotoksikandid KASUTA keskkonnamürgid
ökotoksikoloogia
ökotoksilisus
ökotonid
ökotoobid
ökotooted KASUTA keskkonnasõbralikud tooted
ökotsiidid
ökoturism
ökovalents KASUTA ökoamplituud
ökovõrgustikud
ühenduse tähtsusega alad KASUTA loodusalad
üleujutusalad
üleujutused
ürgloodus
Üügu maastikukaitseala
Yellowstone rahvuspark KASUTA Yellowstone'i rahvuspark
Yellowstone'i rahvuspark
Yosemite rahvuspark