890 17 DEMOGRAAFIA. STATIS...
Prindi | E-postile | Salvesta
  
abiellumisvanus
abiellumus
abiellumuskordajad KASUTA abiellumus
abiellumusnäitajad
abielu
abieluaktid
abielulahutus
abielulisus
abielupaarid
abielurikkumine KASUTA abieluvälised suhted
abielusündimus
abielutavad
abielutus KASUTA vallalised
abieluvälised suhted
abikaasad
aborigeenid
abort
abortiivsusnäitajad
aegread KASUTA aegridade analüüs
aegridade analüüs
aglomeratsioon (demogr.)
agregeeritud andmed KASUTA makroandmed
ainuabielu KASUTA monogaamia
ainulapsed KASUTA üksiklapsed
ajalooline demograafia
ajutine liikumus KASUTA ajutine ränne
ajutine ränne
aktiivne rahvastik KASUTA majandusaktiivne rahvastik
alaealised
alahõive KASUTA alarakendatus
alaline rahvastik
alaloendus
alarahvastatus KASUTA alarahvastus
alarahvastus
alarakendatus
alevid
alevikud
algandmed
allikad (algmaterjal) KASUTA allikad (lähtematerjal)
allikad (lähtematerjal)
allikmaterjalid KASUTA allikad (lähtematerjal)
ametirühmad
ametistatistika
ametivahetus KASUTA elukutsevahetus
ametlik statistika KASUTA riiklik statistika
analüütilised meetodid
andmeallikad (lähtematerjal) KASUTA allikad (lähtematerjal)
andmeanalüüs
andmeesitus
andmekorraldus
andmekvaliteet
andmetaaste
ankeedid KASUTA küsimustikud
ankeetküsitlused KASUTA küsitlusuuringud
antinatalistlik poliitika KASUTA sündimuspiirav poliitika
arvdiagrammid
arvjoonised KASUTA diagrammid
assimilatsioon
astmikdiagrammid KASUTA histogrammid
asulad
asumid KASUTA linnaosad
asumisele saatmine
asustus
asustuskeskused KASUTA asulad
asustustihedus KASUTA rahvastikutihedus
Bayesi printsiip
beebibuum
beebid KASUTA imikud
biomeetria
biomeetria (bioloogia) KASUTA biomeetria
biostatistika
biseksuaalsus
demogeograafia KASUTA rahvastikugeograafia
demograafia
demograafid
demograafiline analüüs
demograafiline areng KASUTA rahvastikuareng
demograafiline konjunktuur
demograafiline plahvatus
demograafiline potentsiaal KASUTA iibepotentsiaal
demograafiline revolutsioon KASUTA demograafiline üleminek
demograafiline seisund KASUTA demograafiline situatsioon
demograafiline situatsioon
demograafiline statistika KASUTA rahvastikustatistika
demograafiline tasakaal
demograafiline üleminek
demograafilised hinnangud
demograafilised mudelid KASUTA rahvastikumudelid
demograafilised protsessid KASUTA rahvastikuprotsessid
demograafilised sündmused KASUTA rahvastikusündmused
demograafilised tabelid KASUTA statistilised andmed
demograafilised uuringud
demorevolutsioon KASUTA demograafiline üleminek
denaturalisatsioon
depopulatsioon KASUTA rahvastikukadu
deporteerimine KASUTA küüditamine maalt väljasaatmine
deskriptiivne statistika KASUTA kirjeldav statistika
diagrammid
diasporaa
diferentsiaalsuremus KASUTA suremuserisus
diferentsiaalsündimus KASUTA sündimuserisus
diskriminantanalüüs
dispersioonanalüüs (stat.)
dispersiooniindeksid (stat.)
eakad
ealine diskrimineerimine KASUTA vanuseline diskrimineerimine
earühmad
ebaseaduslik abort KASUTA kriminaalne abort
ebaseaduslik ränne
eeldatav eluiga KASUTA oodatav eluiga
eelkooliealised lapsed KASUTA koolieelikud
eeslinnad
eeslinnastumine
eksogaamia
elamisload
elamistihedus
elanikkond
elanikkonna registrid KASUTA rahvastikuregistrid
elatanud KASUTA eakad
elatusmiinimum
elatustase
elementaarperekonnad KASUTA tuumperekonnad
eluase
eluiga
elukaar
elukaaslased
elukestus KASUTA eluiga
elukestusanalüüs
elukestusanalüüs (maj.) KASUTA elukestusanalüüs
elukutsevahetus
elulemus
eluperioodid KASUTA elukaar
elupäevade pikkus KASUTA oodatav eluiga
elussünd
elustandard KASUTA elatustase
elutabelid
elutsükkel (inimene) KASUTA elukaar
emad
emakasisene suremus KASUTA lootesuremus
emasuremus
embrüotoomia KASUTA tehislik abort
emigrandid KASUTA väljarändajad
emigratsioon KASUTA väljaränne
empiiriline tõenäosus KASUTA aposterioorne tõenäosus
endogaamia
enesetapud KASUTA suitsiidid
enesetapukatsed KASUTA suitsiidikatsed
enneaegne sünnitus
enneaegsed lapsed
enneaegsed vastsündinud KASUTA enneaegsed lapsed
eostuse vältimine KASUTA kontratseptsioon
epideemiad
epidemioloogia
eriränne
erivajadustega inimesed KASUTA puuetega inimesed
esilekutsutud abort KASUTA tehislik abort
esindusvalimid
esindusvead
esinemissagedus KASUTA levimus (stat.)
esmasabiellumus
esmashaigestumus
esmasränne
esmassünnitajad
esmasünnitajad KASUTA esmassünnitajad
etniline koosseis
etniline struktuur KASUTA etniline koosseis
etnilised grupid KASUTA etnilised rühmad
etnilised rühmad
etnilised vähemused
etnodemograafia
eugeenika
eurointegratsioon
eurolõimumine KASUTA eurointegratsioon
Euroopa lõimumine KASUTA eurointegratsioon
europiidne rass KASUTA europiidid
faktoranalüüs
fekundsus KASUTA sigivus
fenotüüp
fertiilsuse regulatsioon KASUTA sündimuskontroll
fetaalsuremus KASUTA lootesuremus
fetaalsurm KASUTA lootesurm
finantsstatistika
füsioloogiline elatusmiinimum KASUTA elatusmiinimum
geneetilised sugulased KASUTA veresugulus
generatsioonid KASUTA põlvkonnad
genotsiid
genotüüp
geograafiline mobiilsus KASUTA ruumiline liikumus
Gini koefitsient
Gini kordaja KASUTA Gini koefitsient
haigestumus
haigestumusstatistika
hajaasustus
hajuvusdiagrammid
hargmaisus
haridusstatistika
haridustase
heaoluprogrammid
heterogaamia
heteroseksuaalsus
hiidlinnad
hiidlinnastud KASUTA megapolised
hiline lootesurm KASUTA surnultsünd
hiliskeskealised KASUTA vanemaealised
hingekirjad
hingeloendid KASUTA hingekirjad
hingeloendused
hingerevisjonid KASUTA hingeloendused
histogrammid
holokaust
homogaamia
homoseksuaalsus
homoseksualism KASUTA homoseksuaalsus
hooajaline ränne
hõimlus
hõimud
hõlmatustestid
hüpoteetiline põlvkond
iibepotentsiaal
iive
illegaalid KASUTA ebaseaduslik ränne
illegaalne abort KASUTA kriminaalne abort
illegaalne migratsioon KASUTA ebaseaduslik ränne
illegaalsed migrandid KASUTA ebaseaduslik ränne
imikud
imikusuremus
immigrandid KASUTA sisserändajad
immigratsioon KASUTA sisseränne
immigratsioonikvoodid KASUTA sisserände piirarvud
immigratsioonipoliitika KASUTA rändepoliitika
indikaatorid (andmed)
indutseeritud abort KASUTA tehislik abort
infertiilsus KASUTA viljatus
inimeste vaba liikumine KASUTA isikute vaba liikumine
inimkaotused
inimrassid KASUTA rassid
inimsmugeldamine
integratsioon
intervjueerimine
intervjueerimisvead KASUTA küsitlusvead
intervjuud (teadus) KASUTA intervjueerimine
intiimsuhted KASUTA seksuaalsuhted
isaliini põlvkonnad
iseseisvad mittetöötajad
isikute vaba liikumine
isikutunnused KASUTA rahvastikutunnused
jooksev rahvastikustatistika KASUTA sündmusstatistika
juhuslik avastamine
juhuslik valik KASUTA juhuvalik
juhuslikud muutujad KASUTA juhuslikud suurused
juhuslikud protsessid
juhuvalik
juhuvalim KASUTA juhuvalik
juhuvead
juhuväljavõtt KASUTA juhuvalik
järeldamismeetodid KASUTA statistiline järeldamine
järglassugulus
järjendanalüüs
järjestikvalik
järjestustunnuste analüüs
kahekordne kodakondsus KASUTA topeltkodakondsus
kahemõõtmeline analüüs
kahemõõtmelised jaotused
kanooniline analüüs
kap-küsitlused
kartogrammid
kasulapsed
kasupered
kasuvanemad
kasvukõverad
kasvupiirav rahvastikupoliitika
kasvusoodne rahvastikupoliitika
katseküsitlused KASUTA pilootküsitlused
keelestatistika
keskealised
keskklassistumine
keskmine
keskmine eeldatav eluiga KASUTA oodatav eluiga
keskmine eluiga
keskmine sünnieluiga KASUTA oodatav eluiga
keskmistatud andmed
keskväärtus
kestevandmete analüüs KASUTA longituudanalüüs
kestusandmete analüüs KASUTA elukestusanalüüs
kihtvalik
kirikuraamatud KASUTA meetrikaraamatud
kirjaoskamatud
kirjaoskamatus
kirjaoskus
kirjeldav demograafia
kirjeldav statistika
klasteranalüüs
klastervalik
klasterväljavõtt KASUTA klastervalik
kobarvalik KASUTA klastervalik
kodakondsus
kodakondsuse andmine KASUTA naturalisatsioon (riik)
kodanikuõiguste äravõtmine KASUTA denaturalisatsioon
koguiive
kogukonnad
kohort
kohortanalüüs
kollektiivleibkonnad KASUTA leibkonnad
kollektiivränne
kolmas vanus KASUTA vanemaealised
kontratseptsioon
kontrolldiagrammid (stat.)
konurbatsioon KASUTA linnastud
koolieelikud
kooselu
kordusabiellumus
korduvränne
korrelatsioonanalüüs
kovariatsioonanalüüs
kriminaalne abort
kultuuristatistika
kutserühmad KASUTA ametirühmad
kutsevahetus KASUTA elukutsevahetus
kvaliteeditestid
kvootvalimid
kõrvalsuhted KASUTA abieluvälised suhted
kõverdiagrammid
kärgpered
küsimustikud
küsitlused
küsitluslehed KASUTA küsimustikud
küsitlusmeetodid KASUTA küsitlused
küsitlusstatistika
küsitlusuuringud
küsitlusvead
küüditamine
lahkuminek
lahutatud (inimesed)
lahutumus
lahutus KASUTA abielulahutus
laiendatud perekonnad
lapsed
lapsepõlv
lapsesus
lapsetoetused KASUTA lastetoetused
lapsevanemad
laste suremus
lasteaialapsed KASUTA koolieelikud
lastetoetused
lastetus
legaalne abort
leibkonnad
leibkonnauuringud
lesed
levimus (stat.)
Lexise võrk
lihtperekonnad KASUTA tuumperekonnad
liigrahvastus KASUTA ülerahvastus
liigsuremus
liitperekonnad KASUTA laiendatud perekonnad
linnaahelad KASUTA megapolised
linnaasulad KASUTA linnad
linnad
linnaelanikud KASUTA linnarahvastik
linnajaod KASUTA linnaosad
linnalähedased piirkonnad KASUTA eeslinnad
linnaosad
linnarahvastik
linnastud
linnastumine KASUTA urbanisatsioon
linnauuringud
loendamine
loendused
loendusjärgsed hinnangud
loendusstatistika
longituudanalüüs
loomulik iive
loomulik sündimus
lootesuremus
lootesurm
lõimumine KASUTA integratsioon
lähilinnastumine KASUTA eeslinnastumine
maa- ja linnavaheline ränne KASUTA maa-linn-ränne
maa-asulad
maa-linn-ränne
maailma rahvastik KASUTA rahvastik
maakonnalinnad KASUTA linnad
maarahvastik
maatrikstabelid KASUTA risttabelid
maatriksvalik
majandusaktiivne rahvastik
majandusdemograafia
majanduspassiivne rahvastik KASUTA mittetöötav rahvastik
majandusstatistika
majandustegev rahvastik KASUTA majandusaktiivne rahvastik
makroandmed
maltusianism KASUTA maltuslus
maltuslus
Markovi mudelid KASUTA Markovi ahelad
matemaatiline demograafia
matemaatiline statistika
meditsiiniline abort
meesliini põlvkonnad KASUTA isaliini põlvkonnad
meetrikaraamatud
megalopolised KASUTA megapolised
megapolised
metaanalüüs
metissid KASUTA segaverelised
metropolid KASUTA suurlinnad
migrandid
migrantide smugeldamine KASUTA inimsmugeldamine
migratsioon (demogr.) KASUTA ränne (demogr.)
migratsioonipoliitika KASUTA rändepoliitika
migratsioonistatistika KASUTA rändestatistika
mikroandmed
mikrorajoonid KASUTA linnaosad
minoriteedid KASUTA vähemused
mitmekeelsus
mitmemehepidamine KASUTA polüandria
mitmemõõtmeline analüüs
mitmemõõtmeline skaleerimine
mitmemõõtmeline statistika KASUTA mitmemõõtmeline analüüs
mitmemõõtmelised jaotused
mitmenaisepidamine KASUTA polügüünia
mitmetasandiline modelleerimine (stat.) KASUTA mitmetasandilised mudelid
mitmetasandilised mudelid
mitmikabielu KASUTA polügaamia
mitmiksünd
mitteparameetrilised meetodid
mittetöötav rahvastik
monogaamia
multilingvaalsus KASUTA mitmekeelsus
murdeiga
muutujad
muutuvusindeksid
mõrsjad KASUTA pruudid
mõõtehälbed KASUTA mõõtevead
mõõtevead
mõõtmisvead KASUTA mõõtevead
määramatus
naasevränne KASUTA tagasiränne
naturalisatsioon (riik)
neomaltuslus KASUTA uus-maltuslus
neonataalne suremus
nihkemeetod
nomaadid KASUTA rändrahvad
noored
noorsugu KASUTA noored
noorukid KASUTA noored
noorukiiga
noorusiga
nukleaarperekonnad KASUTA tuumperekonnad
null-lapsesus KASUTA lastetus
nulliive
nurisünnitus KASUTA iseeneslik abort
oodatav eluiga
optimaalne rahvastik KASUTA rahvastikuoptimum
orvud
osakogumid
osaline tööpuudus KASUTA alarakendatus
paarid KASUTA abielupaarid
pagulased
pagulus
paleodemograafia
paljulapselisus KASUTA lasterikkad pered
paneelanalüüs
paneeluuringud
panmiksia
parameetrid
parameetrilised meetodid
parasuitsiid KASUTA suitsiidikatsed
partus praematurus KASUTA enneaegne sünnitus
passiivne rahvastik KASUTA mittetöötav rahvastik
peigmehed
pendelliikumus KASUTA pendelränne
pendelmigratsioon KASUTA pendelränne
pendelränne
pensionieelikud
pensioniränne
pensionärid
pered KASUTA perekond perekonnad
perekond
perekondlik sugulus KASUTA sugulus
perekonna planeerimine KASUTA pereplaneerimine
perekonna planeerimise poliitika KASUTA pereplaneerimise poliitika
perekonna planeerimise programmid KASUTA pereplaneerimise programmid
perekonnademograafia
perekonnalootaaste
perekonnaseisuaktid
perekonnaseisuaktide bürood KASUTA perekonnaseisuametid
perekonnaseisuametid
perekonnaseisukirjed KASUTA perekonnaseisuaktid
perekonnauuringud
pereleibkonnad KASUTA leibkonnad
pereplaanimine KASUTA pereplaneerimine
pereplaneerimine
pereplaneerimise poliitika
pereplaneerimise programmid
pereplaneerimispoliitika KASUTA pereplaneerimise poliitika
perepoliitika
pereuuringud KASUTA perekonnauuringud
perinataalne suremus
perioodanalüüs
personaalraamatud KASUTA hingekirjad
piiriliikumus
pikaajaline analüüs KASUTA longituudanalüüs
pikilõikeanalüüs KASUTA kohortanalüüs
pilootküsitlused
pistekontroll KASUTA statistiline kontroll
pojad
polüandria
polügaamia
polügüünia
poolrändrahvad
populatsionistlik poliitika KASUTA kasvusoodne rahvastikupoliitika
populatsioon (rahvastik) KASUTA rahvastik
populatsioon (stat.) KASUTA üldkogum
postneonataalne suremus KASUTA laste suremus
prematuursus KASUTA enneaegsed lapsed
prognoosimine (demogr.)
prokreatiivne käitumine KASUTA reproduktiivne käitumine
pronatalistlik poliitika KASUTA sündimussoodne poliitika
pruudid
puberteediiga KASUTA murdeiga
puberteet KASUTA murdeiga
puberteetikud KASUTA teismelised
puerpeerium KASUTA sünnitusjärgne periood
punktdiagrammid KASUTA hajuvusdiagrammid
purunenud perekonnad KASUTA vaegperekonnad
puudega inimesed KASUTA puuetega inimesed
puuduvad andmed
puuetega inimesed
põgenikud KASUTA pagulased
põlisasukad KASUTA põlisrahvastik
põliselanikud KASUTA põlisrahvastik
põlisrahvastik
põllumajanduslik rahvastik KASUTA maarahvastik
põllumajandusloendused
põllumajandustöötajad
põlvkonnaanalüüs KASUTA kohortanalüüs
põlvkonnad
põlvnemistabelid KASUTA sugupuud
pärismaalased KASUTA aborigeenid
pärismaine rahvastik KASUTA põlisrahvastik
püsirahvastik
rahvaarv
rahvad
rahvaloendused
rahvastik
rahvastiku iive KASUTA iive
rahvastiku kasv KASUTA iive
rahvastiku koosseis KASUTA rahvastiku struktuur
rahvastiku koostis KASUTA rahvastiku struktuur
rahvastiku liikumine KASUTA rahvastikuprotsessid
rahvastiku muutumine KASUTA iive
rahvastiku noorenemine
rahvastiku paiknemine KASUTA asustus
rahvastiku reproduktsioon KASUTA rahvastikutaaste
rahvastiku struktuur
rahvastiku taastootmine KASUTA rahvastikutaaste
rahvastiku vananemine
rahvastiku vähenemine KASUTA rahvastikukadu
rahvastiku ümberasustamine
rahvastiku-uuringud KASUTA demograafilised uuringud
rahvastikuajalugu KASUTA ajalooline demograafia
rahvastikuanalüüs KASUTA demograafiline analüüs
rahvastikuareng
rahvastikudünaamika KASUTA rahvastikuprotsessid
rahvastikuennustused KASUTA rahvastikuprognoosid
rahvastikugeograafia
rahvastikuhinnangud KASUTA demograafilised hinnangud
rahvastikukaardid
rahvastikukadu
rahvastikukoormus
rahvastikulugu KASUTA ajalooline demograafia
rahvastikumudelid
rahvastikumõrv KASUTA genotsiid
rahvastikuoptimum
rahvastikuplahvatus KASUTA demograafiline plahvatus
rahvastikupoliitika
rahvastikuprognoosid
rahvastikuprogrammid
rahvastikuprotsessid
rahvastikuregistrid
rahvastikurevolutsioon KASUTA demograafiline üleminek
rahvastikuränne KASUTA ränne (demogr.)
rahvastikuseisund KASUTA demograafiline situatsioon
rahvastikusituatsioon KASUTA demograafiline situatsioon
rahvastikustatistika
rahvastikusündmused
rahvastikutaaste
rahvastikuteadlased KASUTA demograafid
rahvastikuteadus KASUTA demograafia
rahvastikuteooriad
rahvastikutihedus
rahvastikutunnused
rahvastusteooriad KASUTA rahvastikuteooriad
rahvus
rahvusdemograafia KASUTA etnodemograafia
rahvusrühmad KASUTA etnilised rühmad
rahvusvaheline migratsioon KASUTA välisränne
rahvusvaheline ränne KASUTA välisränne
rahvusvaheline statistika KASUTA statistika
rahvusvähemused KASUTA vähemusrahvused
randomiseerimine
randomiseeritud uuringud KASUTA randomiseerimine
rantjeed
rasedus
raseduse katkemine KASUTA iseeneslik abort
raseduse katkestamine KASUTA abort
raseduse vältimine KASUTA kontratseptsioon
rasedusintervallid
rasedusvahemikud KASUTA rasedusintervallid
rasedusväljundid
rasestumus
raugad
regressioonanalüüs
remigratsioon KASUTA tagasiränne
repatrieerumine
representatiivsed valimid KASUTA esindusvalimid
reproduktiivne käitumine
residendistaatus
residentrahvastik KASUTA alaline rahvastik
retrospektiivuuringud
revisjonikirjad KASUTA hingekirjad
revisjonilehed KASUTA hingekirjad
riigisündinud
riigiuuringud
riikkondsus KASUTA kodakondsus
riiklik statistika
rinnalapsed KASUTA imikud
ristlõikeanalüüs KASUTA perioodanalüüs
risttabelid
ruumiline liikumus
rändeiive
rändekäive
rändepoliitika
rändesaldo KASUTA rändeiive
rändestatistika
rändrahvad
ränne (demogr.)
rühmaränne KASUTA kollektiivränne
sagedustabelid
seaduslik abort KASUTA legaalne abort
segaabielu
seksuaalkontaktid KASUTA seksuaalsuhted
seksuaalsuhted
sektordiagrammid
sesoonne ränne KASUTA hooajaline ränne
sesoonränne KASUTA hooajaline ränne
sigimatus KASUTA viljatus
sigimisiga KASUTA sünnitusiga
sigivus
sisemigratsioon KASUTA siseränne
siseriiklik ränne KASUTA siseränne
siseränne
sissekanderaamatud KASUTA meetrikaraamatud
sisserändajad
sisserände kvoodid KASUTA sisserände piirarvud
sisserände piirarvud
sisserändepoliitika KASUTA rändepoliitika
sisseränne
slummid
soojaotus KASUTA sooline koosseis
sookoostis KASUTA sooline koosseis
sooline jaotuvus KASUTA sooline koosseis
sooline koosseis
sotsiaaldemograafia
sotsiaalmajanduslik statistika KASUTA majandusstatistika
sotsiaalne liikuvus KASUTA sotsiaalne mobiilsus
sotsiaalne mobiilsus
sotsiaalsed kihid
sotsiaalsed protsessid
sotsiaalstatistika
sotsiaalökoloogia
stabiilne rahvastik
standardhälve
standardvead
Stata (tarkvara)
statistika
statistika (mat.) KASUTA matemaatiline statistika
statistikaametid
statistikaasutused
statistikateadlased KASUTA statistikud
statistikateenused
statistikavead
statistikud
statistiline analüüs
statistiline andmetöötlus
statistiline hindamine
statistiline järeldamine
statistiline kontroll
statistiline kvaliteedikontroll
statistiline otsustusteooria
statistiline seire
statistiline töötlus KASUTA statistiline andmetöötlus
statistiline valik KASUTA valimivõtt
statistilised andmed
statistilised indeksid
statistilised jaotused KASUTA tõenäosusjaotused
statistilised meetodid
statistilised mudelid
statistilised näitajad KASUTA statistilised andmed
statistilised tabelid KASUTA statistilised andmed
statistilised uurimismeetodid KASUTA statistilised meetodid
statistilised uuringud
statistilised vaatlused
statistilised valimid
statsionaarne rahvastik KASUTA püsirahvastik
steriilsus (füsiol.) KASUTA viljatus
stohhastilised protsessid KASUTA juhuslikud protsessid
struktuurianalüüs
suburbanisatsioon KASUTA eeslinnastumine
suguharud KASUTA hõimud
sugulased
sugulus
sugulusabielu
suhtelised vead
suitsiidid
suitsiidikatsed
summaarne sündimuskordaja KASUTA sündimusnäitajad
sundmigratsioon KASUTA sundränne
sundränne
sundsiirdlased KASUTA ümberasustatud
suremus
suremuserisus
suremusnäitajad
suremustabelid KASUTA elutabelid
surmaaktid
surmapõhjused
surnultsünd
suurlinnad
suurpered
suurte arvude seadus
sõltumatud muutujad
sõltuvad muutujad
sünd
sündimus
sündimuse reguleerimine KASUTA sündimuskontroll
sündimuserisus
sündimuskontroll
sündimuskäitumine KASUTA reproduktiivne käitumine
sündimuslik käitumine KASUTA reproduktiivne käitumine
sündimusnäitajad
sündimuspiirav poliitika
sündimussoodne poliitika
sündimusstatistika
sündmuslooline analüüs
sündmusstatistika
sünniaktid
sünnieelne suremus KASUTA lootesuremus
sünnitusiga
sünnitusjärgne aeg KASUTA sünnitusjärgne periood
sünnitusjärgne periood
süsteemväljavõtt KASUTA süstemaatiline valik
süstemaatiline valik
Z-põlvkond
tagasiränne
tagasitoomine KASUTA repatrieerumine
talupered
tasanddiagrammid
tavaleibkonnad KASUTA leibkonnad
teatristatistika
tehislik abort
teismelised
tervishoiustatistika
tiheasustus
tingpõlvkond KASUTA hüpoteetiline põlvkond
tootmise-tarbimise maatriksid
topeltkodakondsus
transiitränne
Tšebõšovi võrratus
tuumlinnad
tuumperekonnad
tõenäosed vead
tõenäosusjaotused
tõenäosuslikud valikud
täisealised
täiskasvanud KASUTA täisealised
täpsus
tööhõive
tööjõu liikumus KASUTA tööjõu mobiilsus
tööjõu mobiilsus
tööjõu vaba liikumine
tööload
töömigratsioon KASUTA tööränne
tööpuudus
tööränne
tööstatistika
töötajate vaba liikumine KASUTA tööjõu vaba liikumine
töötud
tüpoloogia analüüs
tütred
tüüpväljavõtt KASUTA kihtvalik
urbanisatsioon
urbaniseerumine KASUTA urbanisatsioon
urbanistika KASUTA linnauuringud
usalduspiirid
uus-maltuslus
uuspered
vaatlusvead
vabaabielu
vabasurm KASUTA suitsiidid
vaeghõive KASUTA alarakendatus
vaegperekonnad
vaegrahvastus KASUTA alarahvastus
vaeslapsed KASUTA orvud
valge rass KASUTA europiidid
valglinnastumine KASUTA eeslinnastumine
valik (stat.) KASUTA valimivõtt
valikumeetod
valikuteooria
valikuuringud
valikuuringute teooria KASUTA valikuteooria
valikuvead KASUTA valimivead
valimimeetod KASUTA valikumeetod
valimivead
valimivõtt
valimjaotused
valimküsitlused KASUTA küsitlusuuringud
vallalised
vallasemad
vallasisad
vallaslapsed
vallassünd
vallasvanemad
vanaemad
vanainimesed KASUTA eakad
vanaisad
vanavanemad
vanemad KASUTA lapsevanemad
vanemaealised
vanurid KASUTA eakad
vanurrahvastik KASUTA eakad
vanus
vanuseline diskrimineerimine
vanuseline jaotuvus KASUTA vanuseline koosseis
vanuseline koosseis
vanuseline tõrjutus KASUTA vanuseline diskrimineerimine
vanuseperioodid KASUTA earühmad
vanusepüramiid KASUTA vanuseline koosseis
vanuserühmad KASUTA earühmad
vanuskoosseis KASUTA vanuseline koosseis
vanuskoostis KASUTA vanuseline koosseis
vanusrühmad KASUTA earühmad
vanussurve KASUTA vanuseline diskrimineerimine
variatsiooniamplituud
variatsiooniread
variatsiooniulatus KASUTA variatsiooniamplituud
varjupaigataotlejad
vastsündinud
vead
vennad-õed KASUTA õed-vennad
veresugulased KASUTA veresugulus
veresugulus
viisad
viljakus KASUTA sigivus
viljakusiga KASUTA sünnitusiga
viljatus
võrdlevad uuringud KASUTA võrdlevuuringud
võrdlevuuringud
võrdlusuuringud KASUTA võrdlevuuringud
võõrkodanikud KASUTA välismaalased
võõrtöölised KASUTA välistööjõud
vähemused
vähemusgrupid KASUTA vähemused
vähemusrahvad KASUTA vähemusrahvused
vähemusrahvused
välismaalased
välisränne
välissündinud
välistööjõud
väljarändajad
väljaränne
väljavõtumeetod KASUTA valikumeetod
õed-vennad
õved KASUTA õed-vennad
ökoloogiline analüüs (stat.)
ühelapsesus
ühemõõtmeline analüüs
ühemõõtmelised jaotused
ühendperekonnad KASUTA laiendatud perekonnad
ühtlusarvutus
üksiklapsed
üksikud KASUTA vallalised
üksikvanemad
ülalpeetavad
üldkogum
üleasustus KASUTA ülerahvastus
üleminekukasv KASUTA demograafiline plahvatus
ülerahvastus
ümberasujad KASUTA migrandid
ümberasumisliikumine
ümberasustatud
ümberpaiknemine KASUTA ränne (demogr.)